اسناد کنگره پانزدهم
قطعنامه سیاسی  -
اسناد مباحث کنگره 15
 • توضیح کمیته مرکزی حول دو سند سیاسی پیشنهادی به کنگره

 • اوضاع سیاسی و وظائف ما

 • درباره اوضاع سياسی و وظايف ما

 • گزارش در باره اوضاع جھانی

 • طرح یک نقد : نگاهی به پیش نویس " اوضاع سیاسی و وظایف ما" رحمت خوشکدامن
 • تنها یک نکته در بارهء دو سند مربوط به اوضاع سیاسی و وظایف ما   هادی میتروی
 • چند نکته در باره سازمان یابی عمودی و افقی     حشمت محسنی
 • سازمان یابی به شیوه عمودی یا افقی؟     لاله حسین پور

 • نقدی برپیش نویس دوم با عنوان "درباره اوضاع سیاسی ووظایف ما"     تقی روزبه

 • نگاهی کوتاه به گزارش سیاسی     لاله حسین پور

 • درباره شکل های سازمان یابی عمودی و افقی     حشمت محسنی


 • اسناد کنگره چهاردهم
  سند سیاسی  -
  نظر اقلیت کمیسیون  -
  در باره ی سرشت اوضاع سیاسی حاضر و وظایف ما  -
  در باره جدایی بخشی از رفقا -
  ضوابط حاکم بر رسانه های سازمان  -

   سند سیاسی کنگره سیزدهم

  سند سیاسی کنگره 12
  سند بین المللی کنگره 12

  اسناد کنگره 11

  مصوبات دهمین کنگره
   سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر
      HTML(1)     HTML(2)     HTML(3)


  اسناد کنگره 8

  اسناد کنگره 7