گسترده شدن دامنه اعتراض های کارگری، گره خوردگی مطالبات معیشتی با خواسته های سیاسی، گفتگو با بهروز خباز صدا
بهروز فراهانی: استراتژی جدید امنیتی امریکا زیر فرمان ترامپ و نیز رویاروئی رژیم های اسرائیل و ایران در جنگ سوریه صدا
طرحی نو برای سازمان دهی مبارزات و ضرورت همکاری در دوره گذار، گفتگو با آزاده شکوهی صدا
گزارش از سرکوب گری های حکومت اسلامی در ایران، پژواک صدای بی صدایان. برنامه ای از سولماز اسکندری صدا
دختران خیابان انقلاب در جنبش زنان و مبارزه علیه حجاب اجباری، گفتگو با پروین اشرفی فعال چپِ جنبشِ زنان در کانادا صدا