بررسى بحران زيست محيطى در خوزستان و اعتراضات جارى در اهواز، گفتگو با مهدی هاشمی فعال اجتماعی عرب ایران صدا
شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در آینه منطقه و مکثی بر ماه پرحادثه بهمن، گفتگوی ربیع نیکو با ناصر زرافشان صدا
بهروز فراهانی: فلسطین پایان یک دوران صدا
مواجهه کنشگران چپ پس از انقلاب ۵۷ با تاریخ چپ، گفتگوی سعید افشار با پریسا نصرآبادی و شادیار عمرانی صدا
نقش جنبش کارگری در انقلاب ۵۷ گفتگوی بهروزخباز با علیشیرمبارکی، علی پیچگاه، اصلان جوادزاده و علی دماوندی صدا