گفتمان وزیر زن و اقلیت های قومی و مذهبی مساله و محل بازی چپ رادیکال نیست! گفتگو با حمید مافی روزنامه نگار صدا
آرش کمانگر: کابینه جدید روحانی، پرده آخر یک نمایش صدا
بحران سیاسی در ونزوئلا. نقد و نظر با بهروز فراهانی صدا
ابراهیم آوخ: به انگیزه درگذشتِ عبدالرضا نیک بین از بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، درنگی بر تاریخ این سازمان صدا
طرح کارورزی و کمپیین تلاش برای مقابله با طرح های ضد کارگری. گفتگوی بهروز خباز با آیت نیافر و محسن حکیمی صدا