فرجام برجام، تحریمهای امریکا علیه ایران و تاثیرات آن، مسئولیت تحریمها با کیست؟ گفتگو با مهران مصطفوی و لیلا دانش صدا
گپ بامدادی ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ با فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار صدا
مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران سولماز اسکندری ۱۲ آبان ۱۳۹۷ صدا
گپ بامدادی درباره مرحله دوم تحریم های امریکا، بودجه اربعین، سرکوبگریهای رژیم اسلامی و رویای بازگشت سلطنت صدا
زمینه ها و پیامدهای عروج فاشیسم در برزیل، ویرانگری و خشونت و دهشت در پیش! نقد و نظر با بهروز فراهانی صدا