سعید افشار: رفسنجانی لنگر نظام و هاشمی حکومت اسلامی بود صدا
شادیار عمرانی: رسانه ها و بازتاب مرگ رفسنجانی صدا
رفسنجانی در یک نگاه - حمید مافی روزنامه نگار صدا
سیاستهای رفسنجانی چه تأثیری بر زندگی و معشیت کارگران داشته است؟ گفتگوی بهروز خباز با اصلان جوادزاده صدا
بازتاب مرگ هاشمی رفسنجانی در رسانه های جریان غالب، گفتگو با مهران جنگلی مقدم نویسنده و فعال سیاسی صدا