وضعیت سیاسی در ایران، تشدید اختلافات جناح های رقیب در قدرت و بر سر قدرت، گفتگوی ربیع نیکو با تقی روزبه صدا
بهروز فراهانی : خاورمیانه آشفته تر از هر زمان دیگر، شکست نظامی داعش در عراق و رقابت قدرت های منطقه ای صدا
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران (۶) اقتصاد ایران نوعی از سرمایه داری دولتی است. گفتار فریدا آفاری پژوهشگر مارکسیست صدا
بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در فلورانس ایتالیا، نگاهی به بحث ها در گفتگو با ناهید ناظمی صدا
آکسیون های پشتیبانی از کارگران ایران، همزمان با نشست سازمان جهانی کار در ژنو، گزارش بهروز فراهانی صدا