ونکوور : تظاهرات زنان و مردان آزاده علیه سیاستهای دونالد ترامپ

برنامه یکشنبه ۲۲ ژانویه برابر با سوم بهمن ماه ۲۰۱۷

ابراهیم آوخ : سرگذشت هاشمی رفسنجانی درپنج دهه

درباره بازتاب مرگ رفسنجانی، نقش بی بی سی و شبه اپوزیسیون و رسالت چپ

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولییسم (۲)

جهانی شدن و بحران در نئولیبرالیسم، عروج ناسیونال پوپولیسم (۱)

بهروز فراهانی : نظم نوین جهانی و آغاز مجدد دنیای چند قطبی

با حسن حسام در باره مرگ مصلحت نطام وکارنامه نماد نظام
http://radiobarabari.com/video/Ali hassan maslehat nezam.html