با مجید دارابیگی: رفراندم ترکیه وچشم اندازها

با سحر صبا از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران

پیام محمود صالحی فعال کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

پیام آیت نیافر از فعالین کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

دیدگاه ناصر زرافشان درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

با علی خدری : جنبش کارگری در سالی که گذشت

با اردشیر مهرداد : اهمیت نمایش انتخاباتی در نظام اسلامی

نجمه موسوی : از سکوت تا غوغا، نگاهی دیگر به سکسوالیته زن ایرانی
http://radiobarabari.com/video/najmahmosavi az sokot.html