مناظره بهرنگ زندی با سروش از کمیته سازمانده کارگری

ارزیابی از تلاش ها برای ایجاد تشکل سراسری کارگران گفت و گوی با محمود صالحی

بهروز فراهانی:....بحث آلترناتیو وسرمایه داری وبحران

بهروز عارفی ...کشور دولت ملت خلق یهود به چه معناست

سرنوشت امیرانتظام: آینه تمام نمای رذالت ،تباهی ومصلحت نظام اسلامی

آکسیون شنبه ۱۴ ژوئیه در هانوفر آلمان در همبستگی با اعتراضات اخیر مردمی

آیا خط سوم آلترناتیوی در مقابل نظم کنونی ورژیم اسلامیست؟

مراد عظیمی: معرفی کتاب انقلاب روژاوا
http://radiobarabari.com/video/morad8july18.html