قطعنامه کنگره 14 سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

 

پیرامون ضوابط حاکم بر رسانه های سازمان

 

سایت ونشریه سازمان رسانه هائی هستند که علاوه بر انتشار وتوضیح مواضع عمومی- سیاسی سازمان، برپایه رهنمود کنگره اول، به عنوان تریبون هائی گسترده عمل میکنند وباید همچنان دامنه خود را در درون جنبش بزرگ کارگری و ضد سرمایه داری بگسترانند و به تبلیغ وترویج کمونیسم بپردازند.

برای آنکه جایگاه مطالبی که درسایت سازمان آورده میشود، بویژه در رابطه با مواضع عمومی- سیاسی سازمان ، ( که بوسیله ء کنگره ها، کمیته مرکزی ورفراندم ها تعیین شده ومی شود. ) روشن باشد وسایت در خدمت بحث وگفتگو وشکوفائی نظرات همه مبارزان راه آزادی وسوسیالیسم قرار گیرد، برای آنکه علاوه بر انتشار نظرات اعضاء سازمان، روال انتشار نظرات منتقدان هم معین باشد، به نحو زیر عمل می کنیم:

 

1- عبارتی با این مضمون در بالای سا یت ونشریه اینترنتی نوشته میشود:

" مواضع عمومی سیاسی سازمان کار گران انقلابی ایران ( راه کارگر ) دربیانیه ها، مصوبات واسناد با امضای

نهادهای سازمان مطرح می شود. نوشته های با امضای فردی ویا گفته های افراد در فایل های صوتی ویا تصویری

برای سازمان تعهد آور نیست. "

 

2- اسناد نهادهای سازمان به روال تا کنونی در صدر سایت ونشریه منتشر ودر بخش ویژه ای آرشیو می گردد.

 

3- ترتیب انتشار نوشته های با امضاء فردی :

 

الف : آن دسته از مقالاتی که مخالف مبانی کلی سازمان نیست، به ترتیب وبا در نظر گرفتن ا.ولویتهای سیاسی روز در ستون اصلی سایت منتشر می شود.

 

ب : آن دسته از مقالاتی که در چارچوب مبانی کلی سازمان نیست، به تشخیص هیات سردبیری در ستون دیدگاه درج می شود.

 

4 - سایت راه کارگر با مسئولیت کمیسیون سایت اداره میشود. این کمیسیون از طرف کمیته مرکزی انتخاب وزیر نظر آن عمل می کند.