سازمان راه کارگرسایت موبایل

اسناد پیشنهادی و مصوبات کنگره بیست و دوم
و مباجث پیرامون آنها
 • اسناد مصوب کنگره 23 سازمان راه کارگر
  سند شماره ۱
  نگاهی به وضعیت سیاسی حساس ایران و وظایف ما
 • سند شماره ۳
  پیام سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی
 • سند شماره ۲
  قطعنامه کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر پیرامون بحران زیست محیطی ایران
 • گزارش برگزاری کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر
 • سند سیاسی مصوب کنگره بیست و دوم سازمان راه کارگر درباره موقعیت ایران و بدیل های سیاسی موجود
 • علی دماوندی : دغدغه هایی چند در باره برنامه پیشنهادی
 • حمید موسوی پوراصل: نقد برنامه پیشنهادی به کنگره سازمان
 • بهروز فراهانی : در باره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت
 • نسرین ابراهیمی : بحران سرمایه داری، دمکراسی بورژوائی و سوسیال دمکراسی
 • آرش کمانگر : سه بدیل در برابرِ ایران:
  ۱- رژیم سیو ۲- رژیم چنج ۳- انقلاب اجتماعی
 • برنامه پیشنهادی جدید سازمان راه کارگر

 • اسناد کنگره بیست و یکم
 • سند چهارم مصوب کنگره ۲۱ سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک
 • برگزاری کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر
 • سند مصوبه
  گزارش سیاسی کنگره ۲۱ سازمان راه کارگر
 • سند مصوبه
  مشخصه های شرایط کنونی جنبش کارگری
 • سند مصوبه
  خطری بزرگ در مقابل ماست : بحران زیست محیطی!
  آیا چپ ونیروی آزادیخواه و ترقیخواه برای مقابله با آن آماده است؟
 • پیام کنگره 21 سازمان راه کارگر به رفیق عزیزمان رضا غفاری
 • علی دماوندی : تاکیدی دوباره در باره مسئله ملی در ایران ومنطقه ما !
 • آرش کمانگر : " فدرالیسم دمکراتیک" برای ما، بخشی از پروژه خودحکومتی مردم
  برای مقابله با فعال مایشایی دولت مرکزی است
 • خطری بزرگ در مقابل ماست : بحران زیست محیطی! آیا چپ ونیروی آزادیخواه و ترقیخواه برای مقابله با آن آماده است؟
 • مجید دارابیگی : ارزیابی از بحران خاورمیانه و قطع نامه پیش نهادی
 • مشخصه های شرایط کنونی جنبش کارگری
 • گزارش سیاسی پیشنهادی به کنگره
 • اسناد کنگره بیست
 • اسنادسیاسی مصوب کنگره بیستم سازمان راه کارگر
  سند 1:درباره توافقنامه اتمی ، موقعیت رژیم و چشم انداز سیاسی اقتصادی ایران
  سند2:در رابطه با جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری
  سند3: نگاهی به بحران عمیق خاورمیانه و قطعنامه ای درباره بحران جهانی پناهندگی
 • اطلاعیه برگزاری کنگره بیستم سازمان راه کارگر
 • تصویری از موقعیت زیست محیطی در ایران
 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره سازمان راه کارگر
  تحولات سیاسی و اقتصادی پس از توافق هسته ای
 • حمید جهان بخش : عبور از مرز فرقه های در خودمانده، از کدام مسیر
 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره : نگاهی به بحران عمیق خاورمیانه
 • پیش نویس قطعنامه: در رابطه با جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری
 • مباحث و اسناد پیشنهادی به
  کنگره بیست
 • اطلاعیه برگزاری کنگره بیستم سازمان راه کارگر
 • تصویری از موقعیت زیست محیطی در ایران
 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره سازمان راه کارگر
  تحولات سیاسی و اقتصادی پس از توافق هسته ای
 • حمید جهان بخش : عبور از مرز فرقه های در خودمانده، از کدام مسیر
 • از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره : نگاهی به بحران عمیق خاورمیانه
 • پیش نویس قطعنامه: در رابطه با جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری

 • اسناد کنگره نوزدهم
 • اطلاعیه برگزاری کنگره نوزدهم سازمان
  همراه با اسناد و قطعنامه های مصوب
 • مباحث پیرامون اسناد پیشنهادی به کنگره نوزدهم
 • اطلاعیه برگزاری کنگره نوزدهم به همراه اسناد و قطعنامه های مصوب
 • پیرامون بحران زیست محیطی
 • پیرامون وضعیت رژیم اسلامی ایران و موقعیت بالایی ها ، یکسال پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی
 • پیرامون مسائل جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت
 • قطعنامه پیشنهادی به کنگره نوزده سازمان پیرامون مسائل بین المللی

 • اسناد کنگره هجدهم
 • قطعنامه کنگره هیجده سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
  کارزاری سراسری و بین المللی علیه اعدام و جنایت سازمانیافته دولتی ضروری است
 • سند سیاسی مصوب کنگره هیجده سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
  گزارش سیاسی
 • پیش نویس گزارش سیاسی به کنگره هجدهم سازمان: سند یکم - گزارش سیاسی

 • اسناد کنگره هفدهم
 • اطلاعیه برگزاری کنگره هفدهم - متن اصلاح شده
 • سند سیاسی کنگره هفدهم
 • مباحث پیرامون اسناد پیشنهادی به کنگره هفدهم
 • در باره ى سرشت اوضاع سیاسی حاضر و وظايف ما - سند یکم
 • درباره اوضاع سیاسی - سند دوم ( در باره سند دوم )
 • اوضاع سیاسی و وظايف ما - سند سوم
 • درباره سازمان یابی کارگران

 • اسناد کنگره شانزدهم
 • قطعنامه در باره جنبش کارگری
 • گزارش سیاسی مصوب کنگره
 • اساسنامه جدید سازمان
 • گزارش سیاسی اقلیت کنگره سازمان
 • مباحث پیرامون اسناد پیشنهادی به کنگره شانزدهم
 • در ضرورت اتحاد هواداران سوسیالیسم
 • در باره تفسیر از کمون پاریس
 • سازماندهی افقی در برابر عمودی یا هم افقی هم عمودی
 • جمع تصادفی یا جمع ارگانیک
 • چند نکته درباره دموکراسی نمایندگی
 • رابطه سوسیالیسم وآزادی،معنای کمون، معنای هژمونی ونقش حزب، طبقه وبی شماران
 • ضرورت تدوین مبانی اساسنامه
  پاسخ به مدعی
 • سند پیشنهادی پیرامون تنظیم مناسبات گرایشهای سازمان
 • خودگردانی و یا خودحکومتی چه تأثیری در آپارات سازماندهی اجتماعی خواهدگذاشت؟
 • در ستایش از پرسشگری، با کدام تاکتیک
 • باز هم چند کلامی در بارهء ادامهء کار در تشکل های کمونیستی
 • هدف ازپرسش چیست؟ - قسمت اول
 • قطعنامه در باره جنبش کارگری
 • پیش نویس گزارش سیاسی به کنگره سازمان
  سند پیشنهادی : 2
 • ملاحظاتی درباره سایت سازمان
 • پیش نویس گزارش سیاسی به کنگره سازمان
  سند پیشنهادی : 1
 • چند پرسش از رفیق روزبه
 • نقدی کوتاه برپیش نویس اساسنامه وچندسؤال ازتنظیم کنندگان مبانی اساسنامه
 • پاسخی به نقد رفیق روزبه
 • در رابطه با پیش نویس اساسنامه جدید سازمان
 • پیش نویس مبانی اساسنامه ای سازمان گامی به جلو یا به عقب؟
 • اهمیت ایجاد ظرفی برای «ادامه کاری»
 • ملاحظاتی بر بحث اساسنامه و ساختار و مسئلۀ مزمن فرقه گرائی
 • پیش نویس اساسنامه جدید سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
 • مبانی اساسنامه سازمان کارگران انقلابی ایران-راه کارگر
 • اسناد کنگره پانزدهم
  اسناد مباحث کنگره 15
 • توضیح کمیته مرکزی حول دو سند سیاسی پیشنهادی به کنگره

 • اوضاع سیاسی و وظائف ما

 • درباره اوضاع سياسی و وظايف ما

 • گزارش در باره اوضاع جھانی

 • طرح یک نقد : نگاهی به پیش نویس " اوضاع سیاسی و وظایف ما" رحمت خوشکدامن
 • تنها یک نکته در بارهء دو سند مربوط به اوضاع سیاسی و وظایف ما   هادی میتروی
 • چند نکته در باره سازمان یابی عمودی و افقی     حشمت محسنی
 • سازمان یابی به شیوه عمودی یا افقی؟     لاله حسین پور

 • نقدی برپیش نویس دوم با عنوان "درباره اوضاع سیاسی ووظایف ما"     تقی روزبه

 • نگاهی کوتاه به گزارش سیاسی     لاله حسین پور

 • درباره شکل های سازمان یابی عمودی و افقی     حشمت محسنی


 • اسناد کنگره چهاردهم
      HTML(1)     HTML(2)     HTML(3)


  اسناد کنگره 8

  اسناد کنگره 7

  اسناد کنگره ششم

  اسناد کنگره پنجم