مطالب ارسالی به سايت راه کارگر, در صورتی که در چارچوب مفهوم وسيع چپ قابل گنجاندن باشد, در سايت درج خواهند شد. برای انتشارات با site@rahekaregar.com و در موارد دیگر از public@rahekaregar.com استفاده کنيد
مواضع عمومی – سیاسی سازمان ما دربیانیه ها، مصوبات واسناد با امضای نهادهای سازمان مطرح می شود. نوشته های با امضای فردی ویا گفته های افراد در فایل های صوتی ویا تصویری برای سازمان تعهد آور نیست

پیرامون جدایی بخشی از رفقای سازمان
نامه های رد و بدل شده بین کمیته مرکزی و رفقای جدا شده در رابطه با تقسیم امکانات سازمان
اطلاعیه کمیته مرکزی در رابطه با اجرای قرار کنگره مبنی بر مذاکره با رفقای جدا شده از سازمان در رابطه با تقسیم امکانات موجود
اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر
اسناد گوناگون:قطعنامه کنگره 14 در باره جدا شدگان از سازمان, نامه جمعی از اعضا و اسناد اعلام جدائی رفقایی که حاضر به رعایت دمکراسی در سازمان نگشتند
چرا انشعاب ها را پایانی نیست؟        مجید دارابیگی
خطاب به کمیته مرکزی سازمان, اعضاء و اعضاء گروه منشعب از سازمان        حمید موسوی
معنا وعواقب تمایز گذاری میان اعضاء سازمان ودودرک متفاوت ازمناسبات کمونیستی        تقی روزبه
تابوشکنی در ساختارهای تشکیلاتی        آرش کمانگر

گره گاه ها، ضوابط ومنطق حاکم برآنها      تقی روزبه
یک گام عظیم به عقب      تقی روزبه
آن بلوغ و احساس مسؤلیتی که لحظه حاضرمی طلبد      تقی روزبه
چرا و چگونه ما ستون "دیدگاه" را به سایت افزودیم      حمید موسوی