• لاله حسین پور: زنان کجایند؟
  • نسرین ابراهیمی: هشت مارس 2017 و چشم انداز جنبش توده ای زنان
  • هنگامی که زنان بر سر دستمزد مذاکره می کنند
    نشریه ژاکوبین- ایلا ماهونی : برگردان پروین اشرفی
  • پروین اشرفی : محیط زیست و جنسیت
  • زهره ستوده : زنان کمون پاریس