سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 64      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر

ده روزی که ایران را لرزاند ، یک جمعبندی از خیزش و شورش اخیر فرودستان ایران، نقد و نظر با بهروز فراهانی صدا
شاهرودی قاضی القضات جنایت در رفت! اقدامات برای محاکمه وی در آلمان، گفتگو با حسین نقی پور ژورنالیست و فعال چپ صدا
جنبش در زندگی مردم ادامه دارد! نگاهی به اعتراض های سراسری دی ماه ۹۶ خیزش فرودستان ، گفتگو با پیران آزاد صدا
<< آرشیو اعلامیه
 • پروژه کهریزک دوم، بی توقف، جان می گیرد!
 • درباره قیام انقلابی مردم ایران
 • زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند
 • << آرشیو سخن ما
  سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها
  بسیار مهم است که نقش جنبش اعتراضی و سرنگون طلب در ایران را تنها در خیابان نبینیم. در خیابان بودن این جنبش طبعا یکی از نقاط قوت آن است که باید تقویت گردد و آنرا برای براندازی نظام اسلامی تشویق کرد و به جلو راند. اما درعین حال بسیار مهم است که در پوشش جنبش اعتراضی سنگربندی های مدنی را به پیش برانیم و بیش از پیش باید- نباید های حکومت استبدادی را به چالش بکشیم.
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است
  پس از سرنگونی نظام استبدادی اسلامی هر نظام سیاسی دیگری که بدون اعتناء بر آراء آزاد آحاد مردم بخواهد برقرار شود و قرار باشد که ابدی تلقی شود و در آن راهکار عملی برای تجدید نظر در شکل حکومتی برای آیندگان بسته باشد نباید قابل قبول باشد و چپ نمی بایست و نمی تواند مدافع این اقدام ضد دمکراتیک باشد. مجلس موسسان با صراحت به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در برنامه سازمان ما قید شده است. در کنار شعارهای مردم به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در ایران به تبلیغ مجلس موسسان بپردازیم. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد
  تغییراتی اساسی در برنامه پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه وجود دارند که تغییری ماهوی در اهداف و خصلت دمکراتیک سازمان ما میدهند و در صورت تصویب برنامه پیشنهادی جدید با شکل کنونی آن سازمان ما به صفوف سازمان های چپ غیر دمکرات ایران رانده می شود. بندی در برنامه کنونی سازمان که در آن از مجلس موسسان به عنوان نخستين تجلی آرای عمومی و نخستين سنگ بنای دمکراسی در ایران نام برده شده در طرح پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه تماما حذف شده است ادامه
      تقی روزبه : پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
  درک بورژوائی از دموکراسی جای درک سوسیالیستی از دموکراسی را می گیرد و مفهوم دموکراسی به امری فراطبقاتی و قائم به ذات تبدیل می گردد که می تواند فصل مشترک توافق طبقات گوناگون جامعه باشد. وقتی سنگ بنای این دوگانگی گذاشته شد، و وظیفه چپ حمایت فعال از این "دموکراسی"شد، آنگاه دیگر برداشتن گام بعدی چندان دشوار نخواهد بود: تبدیل شدن به "جناح چپ" بلوک بورژوائی و به مبلغ آشتی طبقاتی. ادامه
      آرش کمانگر: سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟

  اما دمکراسی بر خلاف آزادی، مفهومی عام نیست، بلکه خاص است و دارای انواع و اشکال گوناگون میباشد. دمکراسی نوعی از حکومت یا حکومت داری میباشد و همچون مناسبات اقتصادی یک پیدیده واحد و غیرطبقاتی و تک بعدی نیست و بدیل های طبقاتی و سیاسی مختلف پاسخهای متفاوت و راه حلهای گوناگونی برای تحقق آن دارند. بنابراین سخن گفتن از دمکراسی بی هیچ پیشوند و پسوندی در عالم واقعی سیاست، معنایی ندارد.

  ادامه

      حمید موسوی پوراصل: سوسیالیسم بدون دمکراسی معیوب و نادوام است
  چپ هنوز نتوانسته است حق رای عمومی و آزادی های سیاسی را با ساختار تشکیلاتی نظام سوسیالیستی پیوند دهد. پس از رد سیستم انتخابات هرمی شورایی و صرفا در میان طبقه کارگر و پذیرفتن حق رای عمومی اینک تعیین نقش "دمکراسی" در نظام سوسیالیستی در دستور روز چپ قرار دارد. سازمان ما با پذیرش فدرالیسم در ایران گامی در جهت تلاش برای دمکراتیزه کردن سااختار حکومت دلخواه خود برداشته است اما این به معنای حل مسئله ساختار حکومت فدراسیون ها و نقش مردم در تاسیس نظام نیست. ادامه
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی؛ پرانتز باز امپریالیسم!
  14. زمینه های اقتصادی عروج دولت اتوریتین
  همان طور که کرم ابریشم برای تبدیل شدن به یک پروانه باید از مرحله ی پیله بگذرد، مالکیت خصوصی هم برای آن که به مالکیت اجتماعی تبدیل شود ناگزیر است که از مرحله ی مالکیت دولتی گذر کند. اما پیله پروانه نیست. ده ها هزار پیله بی آن که پروانه شوند پژمرده می شوند. مالکیت دولتی فقط به آن اندازه تبدیل به مالکیت "همه¬ی مردم" می¬شود که امتیازات تفکیک¬های اجتماعی همراه با لزوم موجودیت دولت از بین برود. ادامه
      یونس پارسا بناب : آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )
  با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی! .تلاش برای کنترل آنارشی بازار
  موضوع چیستی تبادل کالا و محورهای اصلی نظام تولید و توزیع کالا، شکل واقعی فعالیت بازار، چه گونه گی دخالت دولت در عرصه ی کنترل تولید و پیش گیری از هرج و مرجِ ناشی از رقابت های احتمالی و قیمت گذاری های یکسانِ مبتنی بر برنامه و تمرکز و البته ارزش مبادله، در نقد سرمایه داری دولتی شوروی از اهمیت ویژه یی برخوردار است. ادامه
      محمد قره گُوزلو: سرمایه داری دولتی شوروی! 17.از لوازم انکشاف بورژوازی تا گوسپلان
  واقعیت این است که با وجود این برنامه‌ی متمرکز که ظاهراً از تولید آگاهانه و اراده¬ی معطوف به جلوگیری از اضافه تولید حکایت می¬ کند، در شوروی بازار نقش فعالی در اقتصاد داشته است. به ویژه بعد از دهه¬ی شصت و قدرت‌ گیری جریان خروشچف نقش بازار در مسیر کسب سود برای دولت کاملاً مشهود است. ادامه
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  15. بازگشت ضدانقلاب!
  در اواسط دهه¬ی 30 بلشویک¬ها به دلائل مختلف از جمله بحران داخلی و جنگ و تصفیه‌های سیاسی، کادرهای کارگری و تئوریک خود را از دست داده بودند و در قالب نظام سیاسی تک حزبی، غیر شورائی و متکی به نخبه گان هوادار حزب حاکم برنامه¬های خود را پیش می‌ بردند. ادامه
      فرامرز دادور : نگاهی به اقتصاد سیاسی در گذارِ سوسیالیستی
  مبارزه برای نهادینه کردنِ دمکراسی اجتماعی بخصوص در عرصه های سیاسی و اقتصادی ضروری بوده، می بایست تلاش گردد که امرِ تصمیمگیری در مورد مسایل در هم پیچیده اجتماعی در سطوح مختلف جامعه، یر عهدهِ نهاد های خودحکومتی در اشکال پارلمانها، شوراها و انجمن هاِ مردمی قرار گیرند. در عین اینکه، تعیین کننده است که نظارت و کنترل به شیوه خود مدیریتی در محیط کار و در حوزهِ فعالیت های اقتصادی در سطوح مختلف جامعه، در حیطه اختیاراتِ نهاد های کارگری و مردمی و در ظرفهای شورایی و تعاونی باشد. در واقع در یک جامعه دمکراتیک با سمتگیری سوسیالیستی، اکثریت قاطع مردم که طبیعتا کارگران، زحمتکشان و محرومان را در بر میگیرد، در سرنوشت اجتماعی و اداره جامعه مشارکت همیشگی داشته باشند. ادامه
      مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
  از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
  نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود. ادامه
      فرامرز دادور : ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری
  در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. ادامه
      دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است: گفت‌ وگوی «پروبلماتیکا» با جمیل هلال
  جنبش‌ های توده ‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ ها و ناکامی ‌هایشان، دورنماها و امکان ‌های یک تغییر ترقی‌ خواهانه یا یک سازمان‌ دهیِ توده‌ای ترقی‌ خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک ‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ ای از گفت‌ وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌ پژوهان ترقی‌ خواه یا چپ‌ گرا را آغاز کرده است. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
  بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. ادامه
      امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
  لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

  ادامه

  یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
  در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
      اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
  "بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
      محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
  و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
  به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
  بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
  فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
  اسماعیل سپهر: ملاحظاتی چند در رابطه با خیزش انقلابی اخیر علیه رژیم اسلامی     
  این خیزش اگرچه به دلیل سرکوب گسترده نیروهای رژیم عجالتاٌ فروكش کرده است، اما کاملا محتمل است که شعله های آن بزودی دوباره زبانه کشد و بخش بزرگی از شهرهای کوچک و بزرگ کشور را به آتش خود گرم و شور آفرین سازد. شعارها و مطالبات، گستردگی جغرافیایی و مشارکت فعال فرودستان در این خیزش نوین بی تردید از ظهور مرحله جدیدی در مبارزات مردم علیه رژیم اسلامی خبر می دهد.

  شهاب برهان : حریق دی ماه     
  حقیقت این است که رهائی ستمکشان از اسارت و سرکوب، بدون پرداختن بها ناممکن است. بازتاب معیوب این حقیقت به این صورت است که بهای آزادی را تنها در خون می بیند. این یک دید شورشگرانه و نه انقلابی نسبت به رهائی است. البته برده ای که از خون بترسد هرگز روی آزادی نمی بیند، ولی برده داری مدرن با برده داری باستان خیلی فرق دارد. امروزه تنها با شورش و خون دادن نمی شود از پس « دولت مدرن» برآمد. بهای آزادی که باید پرداخته شود، نه تنها خون، بلکه اساسا رسیدن به آگاهی، ایجاد تشکل، سازمان یافتگی، انسجام صفوف، یکپارچگی، داشتن استراتژی و تاکتیک درست، برخورداری از رهبری ی روشن و قوی و بسیار چیزهای دیگر است.

  جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی» / سعید رهنما     
  موضوع رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث نظری و از معضلات کل گرایش‌های چپ، خواه در ایران و خواه در سایر نقاط جهان، است. طرح این موضوع در پاره‌ای جدل‌های فکری و نظری اخیر برخی ایرانیان خارج از کشور، توضیح پاره‌ای سوء‌برداشت ها را ضروری می‌سازد. به نظر می‌رسد که دعوا بر سر «نوع» دموکراسی است که در نوشته‌ها به دو نوعِ پارلمانی/ نمایندگی/ لیبرالی/ بورژوایی، و دیگری شورايی/ مستقیم / کارگری / مردمی/ سوسیالیستی تقسیم شده است.


  سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها     
  بسیار مهم است که نقش جنبش اعتراضی و سرنگون طلب در ایران را تنها در خیابان نبینیم. در خیابان بودن این جنبش طبعا یکی از نقاط قوت آن است که باید تقویت گردد و آنرا برای براندازی نظام اسلامی تشویق کرد و به جلو راند. اما درعین حال بسیار مهم است که در پوشش جنبش اعتراضی سنگربندی های مدنی را به پیش برانیم و بیش از پیش باید- نباید های حکومت استبدادی را به چالش بکشیم.

  بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
  فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
      

  اعلامیه شماره ۴ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  پروژه کهریزک دوم، بی توقف، جان می گیرد!
      
  اگر فاجعه قتل چند جوان معترض در جریان جنبش پس از خرداد ۸۸ در زندان کهریزک به این خاطر علنی شد که فرزند یکی از وابستگان نظام ( روح الامینی) در میان به قتل رسیدگان بود، اینبار رژیم حتی حاضر نیست مسئولیت قتل چند زندانی در دو هفته اخیر را به عهده گیرد. بدین ترتیب و در نهایت درنده خویی در زندانهای تهران و اراک و دزفول و ایذه و رشت و سنندج و زنجان و مشهد و ... مشغول شکنجه و قتل جوانان آزادیخواه این سرزمین فلاکت زده و استبداد زده است که خواستی جز نان و آزادی و کرامت انسانی نداشته اند.

  اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) وهسته اقلیت
  از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم
      
  مردم زحمتکش و آزادی‌خواه ایران با خیزش‌های دلاورانه و تداوم اعتراضات خیابانی خود نشان داده‌اند که از فقر و ستم و بیکاری به ستوه آمده‌اند، عیه تبعیض و گرانی و نابرابری به اعتراض برخاسته و برای تأمین رفاه و آزادی و برابری، چنگ در چنگ نظام حاکم و سران مستبد آن افکنده‌اند.

  اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره خیزش انقلابی مردم ایران
  زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند
      

  بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
  فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
      
  در شرایط کنونی که درماندگی رژیم در پاسخگویی به خواسته های مردم و تغییر توازن قوا به زیان جبهه دشمن، گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است، توده گیر شدن یک درک درست از معنای واقعی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و شرایط و ملزومات آن در میان فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و توده ای می تواند نقش مهمی در تکامل مبارزات جاری داشته باشد.

  اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) وهسته اقلیت : از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم ترجمه:     
  بیش از ۱۰ روز است خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور، صحنه‌ی اعتراضات پرشور جوانان، زنان و عموم توده‌‌های زحمتکشی‌ست، که به پا خاسته‌اند تا به وضعیت فلاکت‌باری که رژیم جمهوری اسلامی به بار آورده، پایان بخشند. مردم زحمتکش و آزادی‌خواه ایران با خیزش‌های دلاورانه و تداوم اعتراضات خیابانی خود نشان داده‌اند که از فقر و ستم و بیکاری به ستوه آمده‌اند، عیه تبعیض و گرانی و نابرابری به اعتراض برخاسته و برای تأمین رفاه و آزادی و برابری، چنگ در چنگ نظام حاکم و سران مستبد آن افکنده‌اند.

  اردشیر مهرداد : یادداشت هایی پیرامون خیزش های دیماه جاری     
  به رغم اینکه سرانجام این خیزش ها چه باشد، به یک فاعل انتقال تاریخی راه ببرد یا بستری شود برای تحولاتی بیرون از خواست و اراده آنهایی که برخاسته اند، ادغام شود یا در نهایت سرکوب، یک امر قطعی است: با انچه در این روزها رخ داد ادامه حیات رژیم حاکم به گونه تا کنونی ناممکن خواهد بود. اعتراض های انفجاری همه پایه های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک رژیم اسلامی را فرو ریخته است و سترونی آنچه “انقلاب اسلامی” نامیده میشود را رسمیت بخشیده.

  بیانیه بخشی از کنشگران جنبش زنان: اجازه نمی‌دهیم بر تاریخ فعالیت‌های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود     

  اکنون بسیاری مردم را دعوت به آرامش می‌کنند، راه‌های منطقی برای تغییر نشان می‌دهند، و حضور خیابانی را خطرناک و حساسیت‌برانگیز می‌خوانند و آن را دلیلی بر خشونت حکومت می‌دانند. اما کارنامه جنبش‌های اجتماعی در سه دهه گذشته مملو است از تلاش برای فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز که با پاسخی سخت و خشن مواجه شده است. تشکل یابی اصناف و نهادها و جنبش‌های مدنی با لغو مجوزهای اخذ شده و پلمپ دفاتر این نهادها و پیگرد قضایی اعضایش مواجه شده است.


  تقی روزبه: سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!     

  وقتی خامنه ای ظاهرا حیلی کوتاه از کراهت و عدم تمایل خود به نشستن در جایگاهی که خمینی در آن قرارداشت سخن به میان می آورد و می گوید جامعه باید خون گریه کند.... فی الواقع از عدم باورخود نسبت به صلاحیت خویش صحبت نمی کند بلکه دارد با زبان و ادبیات مألوفی که در میان آخوندها و به ویژه بزرگان روحانیت رایج است، نسبت به مسئولیت بزرگی که قراراست به عهده او گذاشته شود حرف می زند. بر طبق چنین ادبیاتی مثلا مراجع عظمی در محاورات و یا پای فتواهای خویش از عنوان الاحقر- کوچکترین- استفاده می کنند، که گردی بر مقام شامخ اشان نمی نشاند.


  رها اسدزاده: بی‌اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه‌ی خارجی (اشاره‌ای مختصر به بازتاب اعتراضات مردمی در سوئد)     

  در پی اوج‌گیری جنبش مردمی در ایران، بحث و گمانه‌زنی‌هایی در اقصی نقاط دنیا و از جمله در سوئد برای یافتن علل و سرچشمه‌ی خیزش‌ اعتراضی اخیر در ایران و امکانات و موانع پایداری آن ایجاد شده است. یک سلسله نگرانی‌ها هم در واکنش به این جنبش اعلام می‌شود که اگرچه از سوی نیروهای مستقلی از حکومت ایران مطرح می‌شوند اما همپوشانیِ این نگرانی‌ها با تبلیغات حکومتی را نمی‌توان نادیده گرفت و تحلیل و بررسی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.


  بیانیه‌ی نویسندگان، شاعران و هنرمندانِ تبعیدی
  در حمایت و پشتیبانی از جنبش و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران
      
  نزدیک به ‌چهل سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در اینهمه سال، مردم ما هر روز شاهد غارت و چپاول ثروت ملی، دزدی‌ها، اختلاس‌ها، جنایت‌های پنهان و ‌آشکار، تبعیض‌ها و حق کشی‌ها و جنگ خانمان برانداز و بی‌معنا بوده‌اند. خمینی و جمهوری اسلامی که با شعار «همه با هم» به قدرت رسیده بود، مانند هر حکومت توتالیتر و تمامخواه در تاریخ، به مرور به شعار «همه با من» رسید

  شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران گام اول را محکم برداشت     
  جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران پر قدرت و با صلابت ده روز فریاد اعتراض خود علیه گرانی، تورم، بیکاری، فساد سیستماتیک و مناسبات ظالمانه و استثمارگرانه حاکم بر سرنوشت شان را در ابعادی گسترده کف خیابان اوردند.

  کارگران انقلابی متحد ایران : پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران     

  هدایت سلطانزاده : در حاشیه شعارهای « رضا شاه روحت شاد» !     
  تمام جوانی من در زندان های شاه گذشته است . با اینهمه ، درمن نه حس نفرتی نسبت به او هست و نه حس انتقام جوئی نسبت به سلطنت. نمی خواهم سلطنت شاه را با جهنمی که «امام راحل » بوجود آورده است مقایسه کنم .زیرا قابل مقایسه نیستند.دربرابر رژیم حاکم ، گذشته رنگ باخته است . شاید در شعار « رضا شاه ، روحت شاد» ، بطور ضمنی حس تحقیر حکومت اسلامی تهفته است. ولی قراموش نباید کرد که پایه های حکومت این طاعون سیاهی که کشور ما را به نابودی و تباهی کشانده است ، در همان دوره ریخته شد.

  اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره خیزش انقلابی مردم ایران : زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند     
  درده روزی که جنبش آزادی ونان، در بیش از یکصد شهر شعله ور شده است ، مردمان ایران با سرکوب وحشیانه ودستگیریها وبازداشتهای گسترده روبروشده اند. بنا به گزارشات انتشار یافته بیش از 1700 نفر دستگیر و بیش از 23 نفر کشته ودهها نفر زخمی ومجروح شده اند. نیروهای سرکوبگر رژیم به شکل وحشیانه ای وارد عمل شده و موج گستردۀ دستگیری ها در همه شهرها ادامه دارد.

  سایت اقتصاد سیاسی: چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی     
  در چنین اوضاعی، طبیعی‌ترین انتظار در میان‌مدت بازگشت دیریازود خیزش‌های اعتراضی و حرکت به سمت اعتلای آن است. بنابراین ضمن این که به نتیجه‌گیری زودهنگام جنبش اعتراضی دوراز انتظار به نظر می‌رسد احتمال فروکش قطعی آن هم بعید است. بنابراین دوره‌ای از تحرک‌های اعتراضی در ماه‌های آتی خواهیم داشت که طی آن سرجمع شاهد روندی صعودی از خیزش‌ها و تحرک‌های اجتماعی‌ خواهیم بود.


  شهاب برهان: « باطل السِحر» دیوِ سرکوب، کثرت جمعیت و تداوم جنبش است     
  این روزها روزهای تاریخی است، نه تنها به این بخاطرکه آن " یوم الله" ی که خمینی از آن می ترسید در رسیده است، بلکه بیشتر بخاطر این که یکبار دیگر مردم ایران به آزمون در صحنه ی تاریخ و به رقم زدن سرنوشت خود فراخوانده شده اند. آیا این بار خواهیم توانست فاتحه ی همه این ها را بخوانیم؟ یا باز خواهد رفت تا چند دهه ی دیگر؟

  تقی روزبه: نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها! بخش اول     
  گذر به مرحله توده ای شدن به عنوان شرط لازم هرجنبش برای ماندن و تاثیرگذاری، تعیین کننده است. گرچه بسیاری از عوامل لازم و عینی چنین انکشافی وجوددارند، اما فعلیت یافتن آن ها مستلزم گام های سنجیده تاکتیکی و بهره گیری از میانجی ها و حلقات مناسبی است که تدبیرحول آن ها و بهره گرفتن از آن ها آزمون مهمی برای جنبش است، بخصوص وقتی در نظربگیریم که جنبش جدید دیگر قرارنیست که از بندناف این یا آن جناح تغذیه کند، آنگاه به اهمیت یافتن سازوکارهای نوین و مستقل و ابتکاری بیشتر پی خواهیم برد. وقتی جنبشی بیرون از حفاظ ها و سپرهای حمایتی سیستم اعلام موجودیت می کند، برای ایستادگی در برابرفشارسنگین رژم و برای بسط و گسترش صفوف خود و تعامل با جامعه و لایه های گوناگون آن، به میانجی ها و سازوکارها ی خود نیازدارد.

  بهروز سورن: پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان     

  عباس عبدی که تا کنون پشت نقاب اصلاح طلبی نیات شوم خود را پنهان میکرد, وظیفه توجیه و تئوریزه کردن کشتار مردم بی دفاع و عاصی در خیابان ها را بعهده میگیرد و در گفتگویی با روزنامه های حکومتی ضمن اغتشاش گر نامیدن معترضان خواستار باز تولید جنایات رژیم همانند سال 1360 میشود همان جنایاتی که نهادهایی از جنس حکومتی با نام دانشجویان اسلامی, سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی, انجمن های اسلامی ادارات و کارخانه ها و نهادهای آموزشی و ...وظیفه لو دادن, بازداشت و شکنجه و در مقیاسی بالا بازجویی و کارکرد قضایی ضد انسانی رژیم را بعهده داشتند.


  محمد قراگوزلو: شکوهِ خیزشِ مردمِ بی لبخند! و یک نکته پیرامون شعارهای ارتجاعی     

  طی چهار دهه ی گذشته و به ویژه پس از پایان جنگ طبقه ی جدیدی به قدرت رسیده که پنداری طمع انباشت ثروت اش تمامی ندارد. این بورژوازی که از پورشه و مازراتی تا ساعت مچی و بستنی را فقط از جنس طلایی می بلعد چنان دره ی عمیقی میان دو طبقه ی اصلی جامعه حفر کرده که شهردار سابق تهران و یکی از نماینده گان شناخته ی این طبقه با عبارت "94 درصدی ها" از آن یاد و انتقاد می کند!


  مجید دارابیگی : بانگ انقلابی دیگر
  انقلاب پنجاه و هفت مُرد و به بیان دیگر در زهدان تاریخ مرده به دنیا آمد، اینک زنده باد انقلابی دیگر! انقلابی که با درخشنده گی و فرخنده گی در راه است.
      
  سی و نه سال دیکتاتوری، سی و نه سال سرکوب دگراندیشان، سی و نه سال زندان، شکنجه و اعدام مبارزان در بی دادگاه های اسلامی، سی و نه سال شعار یا روسری یا توسری، سی و نه سال گشت منکرات، بوئیدن دهان ها، شلاق زدن زنان و دختران به جرم بی حجابی، بدحجابی، یا جوانان به جرم خنده و شادی، سی و نه سال سیاست جدائی جنسی، بی حقوقی زنان، بی حقوقی کارگران و

  اعلامیه شماره ۲ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  درباره قیام انقلابی مردم ایران
      
  آنچه در این لحظه، گفتمان و بدیل چپ انقلابی و کارگری به آن نیاز دارد دو چیز است: نخست ورود قدرتمند جنبش کارگری سراسری با زنجیره ای از اعتصابات عمومی از یکسو و نیز ایجاد کمیته های مشترک همکاری فعالین چپ سوسیالیست در هر محله و منطقه. این کمیته های مشترک میتوانند هم به سازماندهی بهینه اعتراضات کمک کنند و هم وزن شعارهای رادیکال، نه تنها علیه استبداد بلکه علیه نظام سرمایه داری حاکم بر کشورمان را بالا ببرند و هم در عین حال به سازماندهی اردوی کار و رنج در کمیته ها و شوراهای انقلابی مدد رسانند.
  این کمیته های مشترک فعالین چپ انقلابی، لازم است هم در داخل کشور شکل گیرد و هم در خارج از کشور. علائم مثبتی در این مسیر هم در داخل و هم خارج از کشور دیده می شود که سازمان ما قویا از آن استقبال می کند.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  انفجار اجتماعی در ایران و ضرورت سازماندهی و آمادگی برای انقلابی نوین
      
  اکثریت مردم ایران خواستهای سکولاریستی، آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و برابری طلبانه ای دارند که تنها یک بدیل حقیقتا سوسیالیست میتواند به آنها پاسخی درخور دهد. از اینرو تبلیغ و ترویج این گفتمان و نیز تقویت سازماندهی، همگرایی و همکاری در درون این بدیل از نان شب واجب تر است. اگر بدیل آزادیخواه و برابری طلب مستقل از قدرتهای ارتجاعی خارجی نتواند گفتمان خود را به گفتمان اصلی صحنه سیاست ایران تبدیل کند، نه وقوع انقلاب و نه حتی سرنگونی رژیم اسلامی مساوی با رهایی اردوی کار و رنج نخواهد بود.

  بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم     
  آن هنگام كه حكومتگران به بن بست رسيده باشند و هيچ راه حلي برای برون رفت از بحران‌هایی که خود بدست خویش ساخته اند، نداشته باشند و مردمِ به تنگ آمده از ظلم و بیداد، ديگر حاضر نباشند همانند گذشته تن به ستم دهند، هنگام اعتراضات گسترده‌ و زیر و رو کننده اجتماعي فرا میرسد.

  حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است     
  پس از سرنگونی نظام استبدادی اسلامی هر نظام سیاسی دیگری که بدون اعتناء بر آراء آزاد آحاد مردم بخواهد برقرار شود و قرار باشد که ابدی تلقی شود و در آن راهکار عملی برای تجدید نظر در شکل حکومتی برای آیندگان بسته باشد نباید قابل قبول باشد و چپ نمی بایست و نمی تواند مدافع این اقدام ضد دمکراتیک باشد. مجلس موسسان با صراحت به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در برنامه سازمان ما قید شده است. در کنار شعارهای مردم به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در ایران به تبلیغ مجلس موسسان بپردازیم.

  دو بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  1- به مناسبت آغاز سال جدید میلادی
  2- به مناسبت یازده دی، روز بزرگداشت جان باختگانِ"راه کارگر"
      

  آرش کمانگر : تلاش بی بی سی برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران     
  مردم ایران لازم است آگاه باشند که اینبار بر خلاف انقلاب ۵۷ و یا جنبش ۸۸ باید سراغ بدیل و گفتمانی بروند که نه فقط برای آزادی و سکولاریسم بلکه برای عدالت اجتماعی و برابری نیز مبارزه میکند و ضمن تلاش برای سرنگونی انقلابی کلیت جمهوری اسلامی به شدت با قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی نیز مرزبندی دارد و به هیچ وجه در پی جلب حمایت ترامپ نئوفاشیست و ناتانیاهوی صهیونیست و ملک سلمان مرتجع نیست.

  شهاب برهان : تزهای مقدماتی در گام های اولیه     
  هم به دلیل تاکتیکی و از آن بالاتر به دلیل استراتژیک، نخستین هدف عمده ی چپ باید تبدیل شورش توده ای افراد، به قیام مفصل بندی شده و متحد جنبش های هویت دار کارگری، زنان، ملیت ها، زیست محیطی، دانشجوئی، بیکاران، بازنشستگان، فرهنگیان، ... با شعارها ی مترقی آزادیخواهانه و برابری طلبانه ی اخص این جنبش ها و نیز با شعارها و مطالبات عمومی مشترک سیاسی و اجتماعی شان باشد تا جنبش بتواند نه همچون یک توفان ماسه بلکه همچون یک غول استخواندار و دارای ستون فقرات در برابر دولت و طبقات حاکم عرض اندام کند.

  تقی روزبه : بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی نیست!     
  وقوع اعتراض های متعدد با شعارهائی ساختارشکنانه و در شهرهای گوناگون کشور ( تاکنون در بیش از پانزده شهر)، در تقارن با آستانه سالگردنهم دیماه هشتادوهشت که رژیم آن را کوبیدن میخ بر تابوت فتنه و پایان دادن به اعتراضات خیابانی می نامد، بخودی خود پرمعنا می نماید. چنان که سپاه در بیانیه ای نسبت به شروع فتنه پیچیده تری هشدارمی دهد و با تهدید و انتقاد از منازعات درون حاکمیت، خواهان وحدت همه جناح ها می شود. با توجه به این که سپاه خود در رأس آماج های مردم قراردارد، ابزاراین نگرانی عجیب نیست

  علی دماوندی:صدایی که باید شنیده شود؛ شورش گرسنگان شهرهای ایران را به لرزه در آورده است!
  آیا شورش گرسنگان،پرشی به تاریکیست؟
      
  این اعتراض وجنبش برای نان وآزادی پتانسیل آنرا دارد که منطقه مارا از شر جنگهای فرقه ای وتبهکارانه نجات دهد. این امر تنها از طریق انقلاب مردم ایران وبه زیر کشیدن این رژیم تبهکار ممکن است. تنها وتنها د راین صورت است که میتوان رژیم سرمایه داری اسلامی را بزیر کشید ومانع از برآمدن تبهکاران نئوکانی در هیبت شاهزاده ها و روسای جمهوردست نشانده درجنکهای نیابتی آنان شد. مردمان ایران قادرند مانع از تکرار تجربه تلخ کشورهای منطقه ویا ادامه این رژیم نکیت بار وتبهکار اسلامی شوند.

  حمید موسوی پوراصل: وظیفه چپ هدایت شعارهای شورش های اجتماعی بر علیه گرانی و اعتراضات کارگری, ارتقاء سطح خواسته ها و نشان دادن راه حل است     
  باید برای همه ما روشن باشد که یک نیروی معترض و شورشی و بخصوص جنبش گرسنگان در هر زمان متحد طبیعی نیروهای پیشرو و مترقی نیست. ارتجاع نیز می تواند این نیرو را در جهت اهداف خود سازمان دهد. با شرکت در سازماندهی شورش اجتماعی و جنبش گرسنگان دست نیروهای ارتجاعی را از این جنبش ها کوتاه کنیم. جنبش های اعتراضی را با خواست های کارگری, فمینیستی , آزادیخواهانه و دمکراتیک مجهز کنیم.

  دومینیک اودی : «او از اندیشه کاهلانه و مطلق نگر گذر کرده بود»
  ترجمه: تقی تام – بهروز عارفی
      
  نویسنده کتاب «ادوارد سعید، رمان اندیشه او» از روشنفکری تجلیل می کند که از عصر روشنگری الهام گرفته، شیفتهء ادبیات و موسیقی ست و برای آرمان فلسطین مبارزه می کند، بی آن که جهان عرب را از مسئولیت هایش مبرا دارد.
  احساس کردم که زمانش رسیده است، [سعید در سال 2003 درگذشت] و از نقطه نظر نگارش، لحظه ای که بتوان لحن درست را بکار برد، فرا رسیده است. می خواستم بدون دسته بندی ان چه که خوانده، حس کرده، تحلیل کرده یا زندگی کرده بودم، با یا بدون او، استفاده کنم. در ضمن می خواستم در مورد موضوعی که هر دوی ما را در طول ان سال ها درگیر و از پا دراورده بود، یعنی مسئله فلسطین بنویسم.

  حمید موسوی پوراصل : روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد     
  تغییراتی اساسی در برنامه پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه وجود دارند که تغییری ماهوی در اهداف و خصلت دمکراتیک سازمان ما میدهند و در صورت تصویب برنامه پیشنهادی جدید با شکل کنونی آن سازمان ما به صفوف سازمان های چپ غیر دمکرات ایران رانده می شود. بندی در برنامه کنونی سازمان که در آن از مجلس موسسان به عنوان نخستين تجلی آرای عمومی و نخستين سنگ بنای دمکراسی در ایران نام برده شده در طرح پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه تماما حذف شده است

  بیانیه ۱۱ سندیکای کشورهای اروپایی در رابطه با رضا شهابی
  آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی
      
  سازمان های کارگری امضاء کننده، از مدت های مدیدی است که وضعیت ‏رضا شهابی، عضو هیأت‎ ‎مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، را با دقت دنبال می کند. فعالیت های رضا شهابی ‏برای احقاق حقوق کارگران در ایران کاملا در چارچوب معاهدات به رسمیت شناخته در سطح جهانی و سازمان جهانی کار بوده است.‏ با این وجود رضا شهابی در گذشته بارها به خاطر فعالیت های اش دستگیر شده و نزدیک به شش سال در زندان بسر برده است.

  فراخوان عمومی : درنگ جایز نیست!
  جان رضا شهابی چهره نام آشنای جنبش کارگری در خطر است!
      
  به همه نهادهای و تشکل های کارگری و مدافع حقوق کارگران
  و همه وجدان های مسئول و آگاه در ایران و سراسر جهان!
  براساس دو اطلاعیه منتشر شده توسط "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" در ۲۳و ۲۶ آذر(۱۴و۱۸دسامبر) رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکا، درزندان دچار سکته مغزی شده است و نیاز به معالجات جدی و فوری دارد. مقامات رژیم جمهوری اسلامی درادامه تدارک و اجرای سیاست خود مبنی بر" مرگ یا قتل خاموش " فعالین کارگری در زندان

  ر.ریاحی: چرخش به راست دولت جدید اتریش     

  سازش اتحادیه های کارگری بانمایندگان دولت های راست و محافظه کار خود موجب شد که طبقه کارگر این کشورها با احزاب چپ و سوسیال دمکرات فاصله بگیرند و تحت تأثیر تبلیغات در ظاهر مدافع تهیدستان ولی در واقع ناسیونالیست افراطی و نمایندگان کلان سرمایه داران قرار بگیرند و ماری لوپن ها، یورک هیدرها، ویلدرس ها، لیندرها و اشتراخه ( Strache ) ها پرچمدار خواست ها و آروزهای آن ها شوند.


  تقی روزبه : پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی     
  درک بورژوائی از دموکراسی جای درک سوسیالیستی از دموکراسی را می گیرد و مفهوم دموکراسی به امری فراطبقاتی و قائم به ذات تبدیل می گردد که می تواند فصل مشترک توافق طبقات گوناگون جامعه باشد. وقتی سنگ بنای این دوگانگی گذاشته شد، و وظیفه چپ حمایت فعال از این "دموکراسی"شد، آنگاه دیگر برداشتن گام بعدی چندان دشوار نخواهد بود: تبدیل شدن به "جناح چپ" بلوک بورژوائی و به مبلغ آشتی طبقاتی.

  مجید دارابیگی: شورش زمین از زمین لرزه تا پس لرزه     

  اما اگر در پی خروش زمین و روی داد زلزله باید در انتظار پس لرزه ها بود و پس از شش هفته هنوز هم پس لرزه ها ادامه دارد، بی گمان پس لرزه های سیاسی مداوم تر خواهد بود و به همان گونه که زلزله ی طبس در شهریور ماه سال پنجاه و هفت پایان خط نظام شاهنشاهی را به نمایش نهاد، زلزله ی غرب کشور و بی کفایتی رهبران حکومت اسلامی هم پایان خط نظام اسلامی را به نمایش گذاشت....


  جودیت لِوین: زنان کارگر چگونه با «آزار جنسی» مواجه شدند؟ برگردان: پویا موحد     

  اتحادیه‌های کارگری همیشه مدافع زنان نبوده‌اند. در واقع، بسیاری از آن‌ها علاوه بر به حاشیه راندن آفریقایی-آمریکایی‌ها، به شکل فعال سعی در طرد زنان نیز داشته‌اند. صاحبان مقام در اتحادیه‌ها همان‌قدر آزار جنسی مرتکب شده‌اند که متعدیان ناظر بر خط تولید یا افراد زشت‌کار در دفاتر. استیو ارلی، فعال کارگری و نویسنده‌ی کتاب مشت در جواب مشت، با ارجاع به روزهای کارش در اتحادیه‌ها به تفصیل توضیح می‌دهد که چگونه این اتحادیه‌ها در مقابل ایجاد فرهنگ‌سازی برای مبارزه با تبعیض جنسی و نژادی یا وارد عمل شدن علیه این اقدامات مقاومت می‌کرده‌اند.


  آرش کمانگر: سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟     

  اما دمکراسی بر خلاف آزادی، مفهومی عام نیست، بلکه خاص است و دارای انواع و اشکال گوناگون میباشد. دمکراسی نوعی از حکومت یا حکومت داری میباشد و همچون مناسبات اقتصادی یک پیدیده واحد و غیرطبقاتی و تک بعدی نیست و بدیل های طبقاتی و سیاسی مختلف پاسخهای متفاوت و راه حلهای گوناگونی برای تحقق آن دارند. بنابراین سخن گفتن از دمکراسی بی هیچ پیشوند و پسوندی در عالم واقعی سیاست، معنایی ندارد.


  تقی روزبه: چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟     

  تلف کردن وقت حول موضوعاتی مثل میانجی گری صلح که مستلزم حفظ چندجانبه گراپی و تداوم همان سیاست های "کهنه" گذشته است اساسا با رویکردعمومی دولت جدیدآمریکا خوانائی نداشت و بیشتر میراث گذشته و وبال گردن بود تا سیاست موردنظرخودوی، که باید هرچه زودتر شر آن را از سرخود وا می کرد.


  محمد قراگوزلو: لطفا ما را استثمار کنید یکی دو نکته ی دیگر در مورد نئولیبرالیسم!     

  همان جمعیتی که مهم ترین دستاورد برجام را نوسازی ناوگان هوایی و خرید ایرباس و باز شدن مسیر "ایاب و ذهاب بین تهران- واشنگتن" می دانستند و برای "دکتر ظریف قهرمان" هورا می کشیدند، اینک نسبت به انجماد دستمزدها منطبق بر تورم زیر ده درصدی خاموش اند. چرا که نباشند؟ بالاخره نه مگر هر فرد و سازمان و جریانی بر مبنای منافع خود و طبقه اش دهان می گشاید، به دفاع یا اعتراض؟ و نکته ی باریک دیگر این که سال آتی به موازات دو سال گذشته، دولت روحانی "افزایش دستمزد" را منطبق با (بند یک از ماده 41 قانون کار) افزایش نرخ تورم عملی خواهد کرد. چشم فلان و بهمان "فعال قهرمان کارگری" و هواداران خیلی خیلی "کمونیست" اش روشن که سال هاست از همین ترم و معادله دفاع می کنند، بی آن که خم به ابروی کسی وارد شود!


  زنـان ۱۹۱۷: مِگان ترودل / ترجمه‌ی راستین عالمی     
  زنان نقشی اساسی در انقلاب 1917 ایفا کردند و دوشادوش مردان تاریخ‌ساز شدند، آن هم نه به‌عنوان تماشاچیانی منفعل یا غیرسیاسی بلکه به‌مثابه مشارکت‌کنندگان شجاعی که حضورشان برای نفیِ سرکوبِ سازمان‌یافته‌ای که دچارش بودند از اهمیت انکارناپذیری برخوردار بود. تماشای انقلاب از چشم زنان ما را به خوانشی غنی‌تر از بقایایِ آن‌چه کماکان دگرگون‌سازترین لحظه‌ی تاریخی برای زندگی‌‌های زنان باقی مانده است خواهد رساند. [...]


  حمید موسوی پوراصل: سوسیالیسم بدون دمکراسی معیوب و نادوام است     
  چپ هنوز نتوانسته است حق رای عمومی و آزادی های سیاسی را با ساختار تشکیلاتی نظام سوسیالیستی پیوند دهد. پس از رد سیستم انتخابات هرمی شورایی و صرفا در میان طبقه کارگر و پذیرفتن حق رای عمومی اینک تعیین نقش "دمکراسی" در نظام سوسیالیستی در دستور روز چپ قرار دارد. سازمان ما با پذیرش فدرالیسم در ایران گامی در جهت تلاش برای دمکراتیزه کردن سااختار حکومت دلخواه خود برداشته است اما این به معنای حل مسئله ساختار حکومت فدراسیون ها و نقش مردم در تاسیس نظام نیست.

  در جهانی که زیر سیطره یک درصدیهاست، حقوق اولیه انسانی همچنان نقض می شود!

  به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر     

  در شرایط کنونی که رژیم جمهوری اسلامی حاکم است و قوانین عهد بوق اسلامی مبنای کارکردهای حقوقی و سیاسی در ایران ماست، عاجل ترین مبارزه ، تلاش برای حق زندگی است. چرا که بدون آن مبارزه برای حقوق شهروندی تلاش ناقص الخلقه ای بیش نخواهد بود . در این راه هر چند رعایت کامل حقوق بشر در چهار چوب حکومت دینی توهمی بیش نیست اما مبارزه برای حق زندگی و حقوق مدنی ضرورت فوری داشته و باید از هر فرصتی برای مطالبه آن فرو گذار نکرد.


  اصغر ایزدی : نگاهی به قطعنامه: " تغییر در یکی از شعارهای اصلی"     
  هیات اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)، سه دلیل برای تغییر " شعار کلیدی" سازمان، شعار " زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم" ذکر کرده است. اکنون و بعداز ۳۷ سال، که از تاسیس این سازمان می گذرد، " قطعنامه" مدعی است که این شعار نمی تواند" بیان تعهد ما به پیکار معطوف به سوسیالیسم باشد"! آیا واقعا این شعار بیان تعهد نبود، یا اکنون به خاطر نصب دموکراسی در شعار کلیدی، می توان به گذشته سازمان چوب حراج زد؟

  تقی روزبه: پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!     

  گرچه رویکردترامپ غیرمترقبه نیست، حتی بنا به مصالح تاکتیکی به عقب هم افتاده بود، اما آن چه که به آن جنبه تراژدیک داده است همانا خودفریبی بزرگ مقامات فلسطینی و از جمله محمودعباس و کشورهای عربی بود که به ادعاهای توخالی و مضحک ترامپ که مدعی حل مساله مساله فلسطین و برقراری صلح به عنوان بزرگترین دست آوردقرن بود دل بسته بودند! نه این که آن ها خوش بین بودند و ناآگاه، برعکس...


  اسماعیل سپهر: بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی نگاهی از موضع تحلیل "نقشه راه" چپ رادیکال     

  اما اینکه چرا وزن نگاه ایدئولوژیک در دستگاه فکری – تحلیلی چپ رادیکال سنتی چنین سنگین است، امری است مربوط به معضلی بزرگ تر و ریشه دارتر در دستگاه فکری – تحلیلی آن؛ یعنی نوع نگاه و مواجه آن به امر قدرت سیاسی. در دستگاه فکری – تحلیلی چپ رادیکال سنتی قدرت سیاسی اساسا در هیئت قدرت دولتی درک می شود و مدیریت بهینه و کارآمد قدرت دولتی نیز در توان نخبگان و کارورزان عرصه سیاسی و در ایده آل ترین شکل خود، امری در حوزه تخصص احزاب و گروهای سیاسی تعریف می شود...


  فرامرز دادور: اپوزیسیون مردمی، جنبش چپ و جمهوری     

  کمون قرار بود نهادی مرکب از قوایِ اجرائی و قانونگذار و نه یک ارگان صرفا پارلمانی باشد. هدف این بود که در سایر شهر ها هم مجلس نمایندگان شبیه کمون تشکیل یابند. به نظر مارکس "هیچ چیز غریبتر به ایدهِ کمون نیود اگر که بجای حق رای عمومی، موازین دستوری (هیرارشی) برقرار میگشت" (633). کمون به مثابه یک "جمهوری" استوار بر موازینِ دمکراتیک و با ماهیت یک دولت کارگری، در واقع "شکل سیاسی کشف شده ای بود که در چارجوب آن میشد برای آزادی سیاسی نیروی کار تلاش نموده...جهت ریشه کن کردن بنیاد های اقتصادی ستمگرانه" اقدام نمود ...


  انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی / ناصر زرافشان پاسخ به مصاحبه دکتر محمد مالجو با اخبار روز     
  دوست ما، آقای دکتر محمد مالجو اخیراً با سایت اخبار روز گفتگویی درباره ی انقلاب اکتبر روسیه و پیامدهای آن کرده که زیر عنوان «انقلاب اکتبر، یک گام به پیش دو گام به پس» منتشر شده است. او در این مصاحبه با اتکاء بر تجارب و درس های انقلاب روسیه، پیرامون «گذار از حاکمیت غیر دموکراتیک» نیز اظهارنظرهایی کرده و ضمن توصیه بر «تعهد شورمندانه به آرمان های انسانی انقلاب اکتبر ...


  در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم!*     
  این صداییست که دیگر بار چون ققنوسی سرفراز از آتش سرکوب و استبداد اسلامی برخاسته است. در ۶۴ مین سال از شانزده آذر ۱۳۳۲ که جنبش دانشجوئی علیه رژیم کودتایی محمدرضا پهلوی قد برافراشت، باردیگر غول خفته هوس بیداری دارد و میخواهد صدای تاریخ باشد. جنبشی که با جانفشانی و شجاعتش قهرمانانی چون قندچی ها، بزرگ نیا ها و رضوی های فراوانی را در مبارزه علیه استبداد شاهنشائی از دست داد و هرگز در مقابل زور و ظلم و استبداد و سلطه ساکت نماند، باردیگر در تلاش برخاستن است.


  تقی روزبه: به استقبال شانزده آذر- روزدانشجو- برویم!     
  قاطبه دانشجویان و جنبنش دانشجوئی مدت هاست که با فاصله گرفتن از فضای گذشته و بیرون کشیدن خود از دایره نفوذتشکل های وابسته به حاکمیت که کنشگری دانشجوئی را در حمایت از این یا آن جناح از قدرت تعریف می کردند ( ومی کنند) عبورکرده و بخش مهمی از آن با رویکردی علیه کلیت سیستم و هم چنین بیرون کشیدن خود از سیطره گفتمان نئولیبرالی مشخص می شود. آن ها به سوی شکل گیری یک جنبش دانشجوئی واقعا مستقل و با بدنه ای توده ای و نیرومند، با تشکل ها و مطالبات با گوهری رادیکال به حرکت در آمده اند.

  آرش کمانگر : پیام ماندگارِ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نه به استبداد، نه به امپریالیسم!     
  شصت و چهار سال پیش یعنی در ١٦ آذر ١٣٣٢، هزاران تن از دانشجویان، با اجتماع در دانشکده فنی دانشگاه تهران در واکنش به سفر گستاخانه ریچارد نیکسون – معاون رئیس جمهور وقت آمریکا- به ایران و برای بیان مجدد خشم خویش از کودتای امریکایی – انگلیسی ٢٨ مرداد ، دست به یک حرکت اعتراضی زده و بر علیه استبداد داخلی و دخالتهای امپریالیستی خارجی شعار دادند

  بیانیه شوراهای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو     
  شانزدهم آذر – روز دانشجو – نماد مبارزه‌ی دانشجویان پیشرو در راه عدالت و آزادی است. برای سال‌ها، این روز در قالب ِ برنامه‌های کم‌مایه‌ی چند تشکل سیاسیِ رسمی برای ایجاد شور و هیجانِ زودگذر و بیان شعارهای جناح‌های سیاسی مسخ شده بود. اما اکنون سه سال است که دانشجویان مستقل و فعالان صنفی عزم کرده‌اند تا معنا و تصویری دیگر به این روز بدهند. پیام آن‌ها یک چیز بوده است: «دست زورمندان اقتصادی و سیاسی باید از دانشگاه کوتاه شود»

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی! .تلاش برای کنترل آنارشی بازار     
  موضوع چیستی تبادل کالا و محورهای اصلی نظام تولید و توزیع کالا، شکل واقعی فعالیت بازار، چه گونه گی دخالت دولت در عرصه ی کنترل تولید و پیش گیری از هرج و مرجِ ناشی از رقابت های احتمالی و قیمت گذاری های یکسانِ مبتنی بر برنامه و تمرکز و البته ارزش مبادله، در نقد سرمایه داری دولتی شوروی از اهمیت ویژه یی برخوردار است.

  فرزانه راجي : جوگرفتگی! گزارشی از بم     
  فرزانه راجي (عضو شوراي هماهنگي تشکل هاي مردمي "ياري به بم") امروز صبح وقتي چشمهايم را باز كردم و به جاي سقف سياه چادر سقف سفيد اتاق راديدم احساسي دوگانه داشتم. خوشحال از اينکه ميتوانم يك دوش حسابي بگيرم، صبحانهاي خوب بخورم و مجبور نيستم براي رفتن به دستشوئي حجاب كامل بگذارم و مسافت زيادي پيادهروي كنم وصادقانه بگويم خوشحال از اينکه بمي نيستم ومجبور نيستم توي چادر زندگي كنم. وكاش درد بميها فقط توي چادر زندگي كردن بود.

  انقلاب یتیم: معنای اکتبر ۱۹۱۷ : الکس کالینیکوس / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی     
  بسیاری از انقلاب‌های عصر مدرن هم‌چنان جشن گرفته می‌شوند. چنان‌که، به‌مثل، انقلاب‌های آمریکا و فرانسه، که روزهای ملی خود را دارند (به‌ترتیب روزهای ۴ و ۱۴ ژوئیه)؛ خیزش عید پاک ایرلندی‌ها، که سال گذشته جشن صدمین سال‌گشت آن با شکوه و جلال (ولو ریاکارانه) برپا شد؛ و انقلاب چین ۱۹۴۹، که فرمان‌روایی حزب کمونیست و مشروعیت آن‎را میسر ساخت.(۱) اما انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بی‌صاحب است. صدمین سال‌ِ آن با بزرگ‌داشت اندکی همراه‌ست؛ و سن‌ام اجازه می‌دهد که به‌یاد آورمْ این به‌طرز چشم‌گیری با پنجاهمین سال‌گشت این رخداد در ۱۹۶۷ متفاوت است. حتا در غرب، اهمیت این انقلاب، چونان رویدادی تاریخی ـ جهانی، به‌اکراه مورد تصدیق بود.


  تکبرگی راه کارگر شماره ۶۸     
  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگربه مناسبت ۲۵نوامبرروزجهانی منع خشونت علیه زنان در صفحه ۲
  کنوانسیون استانبول درسال 2011 دستاوردمبارزات زنان اروپا:حمیلا نیسگیللی درصفحه ۶
  توهین به کارگرشایع است و آزارواذیت جنسی تنها آغازآن می باشد ترجمه: پروین اشرفی در صفحه ۱۰
  رویکرد تازه و خطرناک حکومت اسلامی! تقی روزبه در صفحه ۱۱
  پیام سازمان راه کارگردر همدردی با زلزله زده گان استان کرمانشاه در صفحه ۳
  فریبا ثابت: سکوت را بشکنیم ! در صفحه ۸
  لاله حسین پور: هیس، گوش کنید ! در صفحه ۷
  امنیت ملی، مهمترازبرابری حقوق:رهائی زنان اسرائیلی،زیر سوال!:بهروز عارفی

  تقی روزبه: رویکردتازه و خطرناک"حکومت اسلامی! تحرکات و تهدیدهای جدیدسپاه و پی آمدهای ناظربرآن.     

  هم اکنون بخش مهی از سیاست خارجی در منطقه و حتی نسبت به اروپا و جهان بطورمستقیم توسط خامنه ای و عوامل او مثل ولایتی و یا سپاه و عوامل او مثل سردارسلیمانی اتخاذ و اعلام می شود. لااقل در سطح منطقه ظریف هیچ نقشی ندارد و سپاه میدان دارشده است. مسیرکلی آن است که نه فقط با آمریکا و متحدین منطقه ای او باید جنگید و مقابله کرد بلکه به اروپا هم نباید اعتمادکرد.


  کنوانسیون استانبول در سال ٢۰١١، دستاورد مبارزات زنان ترجمه و تدوین: حمیلا نیسگیللی     

  در توافقنامه نه تنها کشورهای امضا کننده، خشونت به زنان را جرم می شناسند بلکه متعهد می شوند تا با وضع قوانین لازم جهت پیشگیری از جرم و تحت تعقیب قراردادن مجرمین از زنان قربانی خشونت حمایت قانونی شود. در این توافقنامه همچنین حق پناهندگی زنان بعلت خشونت های ویژه به زنان مورد تائید قرارگرفته و به همکاری بین المللی و همچنین به نظارت سیستماتیک بر اجرای این توافقنامه تاکید شده است.


  لاله حسین پور : هیس، گوش کنید.     
  این رنج خشونت است که فریاد بر می آورد. خوب گوش کنید.
  سونامی آزار جنسی دیگر دامن "هر آن که در شهر هست" را گرفته است. آزاری به قدمت تاریخ که تنها شکل عوض می کند، اما به بقای خود ادامه می دهد. خشونت و در رأس آن آزار جنسی، زبان قدرت است.
  آن جا که انسان هم چنان نقش برده را ایفا می کند، هر چند به شکلی پنهان و پوشیده، می تواند به راحتی مورد آزار روحی و جسمی در فجیع ترین شکل ممکن قرار گیرد.

  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
  مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران برنامه ای استراتژیک می طلبد!
      
  زنان و دختران هر روز شاهد آنند که علائق آنان، توانایی های آنان، نیازهای آنان نادیده گرفته می شود، بی ارزش شمرده میشود و تحقیر می شوند زیرا بسیاری از عرصه های زندگی زیر نفود نگاهی مردسالارانه قرار دارند. خشونت های فیزیکی، روانی و سکسی گسترده ترین و خشن ترین شکل نمایش این قدرت "مردانه" است. اعمال این خشونت در خدمت استمرار و محکم کردن پایه های نابرابری میان زن و مرد است.

  فریبا ثابت : سکوت را بشکنیم     
  بحث آزار جنسی و تجاوز که در چند مدت اخیر در این کشورها به بحث داغی تبدیل شده است تنها کوه یخی است که سر ان پیدا شده .
  ماجرای واین اشتاین تولید کننده و غول صنغت سینمایی هالیود وعلنی شدن آزار جنسی و تجاوز در هالیود ، هر چند نشان دادن تمامی واقعیت در باره محیط کار بشدت مردانه وانواع خشونت وفشار بر زنان نیست ،اما شاید فرصتی برای شکستن سکوت و نشان دادن این که به جای تحمل کردن باید با آن مبازره کرد باشد.

  گرامشی و انقلاب روسیه : آلوارو بیانچی و دانیلا موسی ترجمه‌ی مهرداد امامی     
  هشتاد سال پیش در 27 آوریل 1937، آنتونیو گرامشی که ده سال آخر عمر خود را در زندان فاشیست‌ها سپری کرده بود، از دنیا رفت. آورده‌های سیاسی گرامشی که بعدها به خاطر اثر نظری‌اش در دفترهای زندان شناخته شدند، در طول جنگ جهانی اول آغاز شد، یعنی زمانی که او دانشجوی جوان زبان‌شناسی در دانشگاه تورین بود. حتی در آن هنگام، مقالات گرامشی در مطبوعات سوسیالیستی نه تنها جنگ بلکه فرهنگ لیبرال، ملی‌گرا و کاتولیک ایتالیا را هم زیر سؤال می‌برد.


  پیام سازمان راه کارگر در همدردی با زلزله زده گان استان کرمانشاه درماندگی و بی کفایتی رژیم اسلامی را افشاء کنیم، همیاری مردمی را سازمان دهیم!     
  دست به نقد بخشهایی از مردم و نهادهای غیردولتی این کمکهای اولیه را سازمان داده اند و به یاری زلزله زده گان شتافته اند، اما سپاه و دیگر نهادهای نظامی به بهانه حفظ امنیت، مانع از اقدامات مستقلی از این دست می شوند. اما ساکنان مناطق زلزله زده به کمکهای عاجل نیاز دارند و سازماندهی امدادرسانی مردمی – در حینِ تحت فشار قرار دادنِ نهادهای حکومتی- میتواند تا حدی رنج عظیم این مردمان را کاهش دهد. نمونه هایی از این نوع همیاری مستقل مردمی را ما در جریان زلزله بوئین زهرا در دوره رژیم سلطنتی و زلزله رودبار در دوره رژیم کنونی شاهد بودیم که میتواند هم عنصر همبستگی را در میان مردم تقویت کند و هم اقدامی باشد علیه بی کفایتی و بی عرضه گی نهادهای دولتی.

  محمد قره گُوزلو: سرمایه داری دولتی شوروی! 17.از لوازم انکشاف بورژوازی تا گوسپلان     
  واقعیت این است که با وجود این برنامه‌ی متمرکز که ظاهراً از تولید آگاهانه و اراده¬ی معطوف به جلوگیری از اضافه تولید حکایت می¬ کند، در شوروی بازار نقش فعالی در اقتصاد داشته است. به ویژه بعد از دهه¬ی شصت و قدرت‌ گیری جریان خروشچف نقش بازار در مسیر کسب سود برای دولت کاملاً مشهود است.

  کارگران انقلابی متحد ایران: وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو     
  طبقۀ کارگر در ایران زیر منگنۀ فشار خُرد کننده ای قرار دارد که یک طرف آن سرمایه داری بحران زدۀ ایران و جهان، و طرف دیگرش ستم و تبهکاری کم نظیر حکومت دینیِ نظامی – دیوانسالار مرتجعی است که تمام قدرت نظامی، امنیتی، پلیسی، سیاسی و ایدئولوژیک خود را در خدمت منافع غارتگرانۀ سرمایه داران و زمینداران، سرکوب کارگران و دیگر توده های زحمتکش شهر و روستا و روشنفکران انقلابی و معترض به کار گرفته تا آرزوها و رؤیاهای جاه طلبانه، ارتجاعی و ویرانگر منطقه ای سردمداران جمهوری اسلامی و طبقۀ حاکم ایران را تحقق بخشد.

  گفتگوهای گزارشگران با فعالین سیاسی چپ بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر - گفتگو با ایرج فرزاد     

  نوشته های اقتصادی لنین، بویژه "امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه داری"، را بیشتر میتوان فلسفی- سیاسی نامید تا یک پیوستگی با نقد های مارکس در کاپیتال و تئوری های ارزش اضافه. بحث لنین در این کتاب یافتن "حلقه ضعیف"، که در واقع روسیه بود، در سرمایه داری مرحله "گندیدگی" است و نه ادامه نقد مارکس به "رابطه اجتماعی سرمایه".


  بیانیه تشکل های مستقل کارگری محمود صالحی باید به فوریت آزاد شود     
  محمود صالحی فعال باسابقه کارگری که بیشتر عمر خود را در دفاع از حقوق کارگران و ستم‌کشان گذرانده، اکنون مدتی است به عنوان زندانی بر روی تخت بیمارستان در غل و زنجیر است، روشی غیرانسانی و به جامانده از سبعیت دوران بردگی؛ و طبق آخرین اخبار قرار است با همین وضعیت دوباره به زندان منتقل شود درحالی که پزشک قانونی خواهان انتقال وی به بیمارستانی مجهزتر برای ادامه درمان است.

  برخورد غیرمسئولانه، سکتاریستی و انشعاب طلبانه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران تلاش برای فروپاشی "اتحاد نیروهای چپ" اقدامی در خدمت نیروهای راست و رژیم چنج !     
  آن نیرویی که به هر بهانه دست به تصفیه نیروهای خودی و انشعاب طلبی میزند و با کردار و روش و منش به شدت فرقه ای وآمرانه، قطب چپ انقلابی را به انشقاق دعوت میکند و یا نیروهای آنرا با دست خود به کمپ دشمنان میراند نمیتواند هیچ ادعای جدی ای برای مقابله موثر هم با استحاله طلبان و هم با طرفداران رژیم چنج داشته باشد. برای مبارزه توامان هم با رژیم استبدادی سرمایه داری ایران و هم با قوای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه، بهترین راه حل تقویت جنبشهای کارگری – اجتماعی و سوسیالیستی ایران است..

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم. خصلت های مشخص سرمایه داری شوروی     
  امروز هفتم نوامبر است. صد ساله گی انقلاب اکتبر. درست در چنین روزی بود که آفتاب انقلاب سوسیالیستی از قلب روسیه ی تزاری طلوع کرد، برای نخستین بار! و برای نخستین بار پرولتاریای متشکل در حزب خود به مرکز قدرت سیاسی حمله برد. معلوم شد که سرمایه داری حتا در قالب روابط اجتماعی تولیدی نامتوازن نه فقط پایان جهان و انتهای تاریخ نیست بل که می تواند و باید جای خود را به سوسیالیسم دهد.

  بریتانیا در برابر فرانسه: چند راه ویژه؟ الن میک‌سینزوود / ترجمه‌ی حسن آزاد     
  توصیف انقلاب فرانسه هم‌چون انقلاب بورژوایی امر معقولی است - یعنی مبارزه‌ای بین بورژوازی و اشراف - اما این انقلاب به سرمایه‌داری ربطی ندارد. یک بورژوای انقلابی نمونه‌ یک سرمایه‌دار و یا حتی یک تاجر پیش‌سرمایه‌دار نبود، بلکه یک صاحب‌مقام اداری یا فردی دارای تخصص حرفه‌ای بود؛ که مخالفت او با اشراف نه در راستای پیشبرد سرمایه‌داری، بلکه مبارزه علیه امتیازهای اشرافیت و دستیابی به عالی‌ترین مقامات دولتی بود.


  جنبش یا پیشگام، کدام‌یک؟ : یِوْگِنی کاساکُف / ترجمه‌ی کمال خسروی     
  یادداشت مترجم: اهمیت این نوشته‌ی کوتاه در گرایش سیاسی نهفته در آن و نتایج‌اش، یا هم‌داستانی با آن نیست، بلکه در تلاش‌اش برای رها شدن از چارچوب کلیشه‌ها و تکرار ملال‌آور گفتاوردهاست؛ رها شدن از تنگنای روشی است که در بن‌بست واکاوی نظری و سیاسی، از یک‌سو هر داده‌ی جامعه‌شناختی و تاریخی را بر نطع آیه‌های ایدئولوژیک سر می‌زند و از سوی دیگر جاخوش کردن در سنگرهای مجازی، اما امنِ، شعارهای سیاسی را به گستاخی و خطرکردن‌های پژوهشی و رهجویانه و انتقادی ترجیح می‌دهد.


  تقی روزبه : انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!     
  دو عامل عمده نگرانی و نبش قبراین نئولیبرال ها و تکاپوی مورخان وابسته به آن ها را توضیح می دهد: یکی واقعیت سرمایه داری غرق در بحران و ناتوان از پاسخ گوئی به نیازهای بشرامروز است، و دیگری شکوفا شدن و اقبال مجدد به گفتمان چپ و سوسیالیسم، بخصوص در نسل های جدید و آینده ساز. و چنین است که در صدمین سال اکتبر مطرح شدن مجدد اهداف وآرمان های والای آزادی و برابری در برابرسرمایه داری بحران زده، خواب آسوده را از چشمانحامیان سینه چاک سرمایه ربوده است.

  مجید پهلوان: دشمنان صلح و آزادی     

  ادامــه سیاســت حمایــت از تروریســتها کــه هــم اکنــون با حمایــت امریــکا و متحدین خــاک لیبــی را بــه توبــره کشــیده انــد و در عــراق و ســوریه و … اتــش بــازی مــی کننــد، بالاخــره پــای تروریســت هــا را بــه غــرب بــاز کــرده اســت. برخــی از نیروهــای جــوان داعــش و همــکاران دوبــاره ســر از کشــورهای غربــی در آورده انــد و در ایــن راه محــال اســت کــه ســرویس هــای اطاعاتــی کشــورها از حضورشــان بــی اطاع باشــند!


  گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با محمد رحیمی     

  تا زمانی که روال دنیا چنین است و مردمان جهان در چهارچوب مرزهای ملی محصور شده اند خلقهایی هم که بدلیل همین نظم از داشتن استقلال ملی محروم شده اند حق تشکیل دولت مستقل خود را دارند و باید در اینراه مورد پشتیبانی همه آزادیخواهان قرار گیرند. بر همین راستا همواره مدافع استقلال ملل تحت ستم فلسطین و کردستان بوده ام


  اعلامیه سازمان راه کارگر درباره
  دستگیری محمود صالحی و تشدید فشار بر فعالین کارگری
      
  محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده ایران علیرغم ناراحتی شدید قلبی و نیز از دست دادن هر دو کلیه خود و نیاز مبرم به دیالیز، بار دیگر دستگیر و به حکم دادگاه برای گذراندن یکسال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شده است. مامورین رژیم لحظاتی پس از دیالیز روتین او در بیمارستان سقز اقدام به بازداشت او کردند. این در حالیستکه در هفته های اخیر وضعیت جسمی رضا شهابی عضو هیات رئیسه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در زندان گوهردشت به شدت نگران کننده گزارش شده است و مامورین رژیم حاضر به انتقال او به بیمارستان بدون غل و زنجیر نیستند.

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  15. بازگشت ضدانقلاب!
      
  در اواسط دهه¬ی 30 بلشویک¬ها به دلائل مختلف از جمله بحران داخلی و جنگ و تصفیه‌های سیاسی، کادرهای کارگری و تئوریک خود را از دست داده بودند و در قالب نظام سیاسی تک حزبی، غیر شورائی و متکی به نخبه گان هوادار حزب حاکم برنامه¬های خود را پیش می‌ بردند.

  گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان

  گفتگو با نسرین ابراهیمی     

  من فکر میکنم با توجه به شور و شوق و استقبال مردم در کردستان عراق برای ابراز نظر خود ، اوضاع از کنترل بارزانی هم خارج شده بود و عقب نشینی تیر خلاصی به شقیقه بارزانی بود چرا که در فرصتهای دیگری هم هر دو حزب اصلی این خواست را وجه المصالحه روابط و منافع حزبی خود با دولتهای جمهوری اسلامی، ترکیه و عراق قرار داده بودند. دلیل اصلی به تعویق انداختن رفراندم هم همین بود که اتحادیه میهنی زیر نفوذ جمهوری اسلامی و حزب دمکرات زیر نفوذ ترکیه و بعلاوه هر دو حزب سیاستهای خودر را در چهارچوب سیاستهای امریکا قرار داده بودند.


  اُسطوره ادبیات کودک علی اشرف درویشیان در گذشت و به جاودانه ها پیوست! کسی که در برابر قدرت سر خم نکرد. یاد و نام گرامی اش جاودانه باد! علی دماوندی     
  آموزگار ،نویسنده، محقق،عضو کانون نویسندگان ایران، مبارز چپ وترقیخواه کشورمان علی اشرف درویشیان در گذشت. علی اشرف انسان شریف ، مهربان و خوش طبع و معلم ورفیق عزیزی برای بسیارانی از مابود. او نویسنده و تصویرپرداز مردمان حاشیه، مردمان اعماق ،بچه های آبشوران در گل ولای کوچه های همه شهرهای جهان بود که نان و مسکن وآزادی را تنها در رویاهای شبانه میبینند. علی اشرف ، صدای بی صدای مردمانی بود که فراموش شده اند ، انکار شده اند، صدایشان در سوز وسرمای تضادهای طبقاتی وگل ولای ایدئولوژیهای طبقه حاکم خفه شده، و در میان فقر وفلاکت وحاشیه گی رها شده اند. اوآنهارا از فراموش خانه تاریخ بیرون آورده است ودرآثار درخشانش به ثبتی تاریخی میرساند.

  پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت علی اشرف درویشیان روایت گر اردوی کار و رنج

  نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان میگذرد!     

  علی اشرف درویشیان نویسنده، پژوهشکر مبارز، توانا و مردمی، انسانی شریف، مهربان و آزاده را از دست دادیم. یار و یاور مردم زحمتکش، انسانی والا از تبار انسانهائی همچون " وان تروی " که از دل پاک حقیقت زاده شدند. دغدعه اش مردم فقیر و زحمتکش و کودکانی بود که در کنار گنداب آبشوران بزرگ شدند، کودکانی که با فقر و فلاکت و بیماری در زیر کرسی یخ زدند، دانش اموزانی که با گالش پاره و پر آب و دستهای یخ زده ، شکم گرسنه و لباس ژنده ، در کلاسهای درس حاضر میشدند. نویسنده ای از تبار و مکتب ماکسیم گورکی .

  گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان گفتگو با ثریا شهابی     

  ...عراقی که در آن، کردستان از طریق احزاب ناسیونالیست حاکم بر اقلیم آن، حیاط خلوط ایران و ترکیه و آمریکا و عربستان و... است. جغرافیایی که در آن هر مرجع مذهبی تا مغز استخوان مرتجعی، چون سیستانی ها و مقتدا صدر ها، بغدادی ها و ... دستجات شبه نظامی مسلح طرفدار شان گرز چرخانی میکنند. آدم می کشند، پول و اسلحه از سراسر جهان به آنجا صادر میشود، و اعمال قدرت میکنند! جغرافیایی است که مردم اش هرروز جلوی دوربین ها قربانی عملیات انتحاری هستند! مامن و مسکن انواع داعش و محل رقابت انواع القاعده ها و جبهه النصر و مقتداصدر و سیستانی و سایر دستجات و گانگسترهای مذهبی و قومی اند....


  آيا می توانيم تاريخ انقلاب روسيه را بنويسيم؟ اريك هابسبام ترجمه حسن مرتضوی     
  اين متن كه براي نخستين بار در اينجا منتشر مي شود، در سخنراني يادبود ايزاك دويچر] 1[ در لندن، در سوم دسامبر 1991 است )» چه مي شد اگر «( ايراد شد. هدف اين مقاله بحث درباره ي مسئله ي تاريخ مبتني بر خلاف واقعيت . موضوع سخنراني ام را در احترام به ايزاك دويچر انتخاب كرده ام كه ماندگارترين اثرش در تاريخ انقلاب روسيه، يعني زندگي تروتسكي، اثري است كلاسيك. بنابراين، آشكارا پاسخ به اين پرسش در عنوان سخنراني ام، مثبت خواهد بود.


  گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با مجید دارابیگی     
  ادعای این که همه پرسی در شرایط نامناسبی برگزار شد و شاید در موقعیت دیگری مناسب تر می بود،  به باور من تنها یک خودفریبی و شانه خالی کردن از زیر بار پذیرش حق حاکمیت ملت های تحت ستم است.  تجربه ی هشتاد سال  مناسبات رژیم های فرمان روا بر عراق، با کمینه ی خلق کرد نشان می دهد که دولت های عربی هنگام که در تنگنا می افتند برای سر و سامان دادن به ناآرامی های درونی، به کردها امتیازی می دهند و با بهبود موقعیت داخلی، این امتیاز را پس می گیرند. این بار هم در شرایطی که آمریکا کشور را اشغال کرده بود و هواداران بعثی صدام در کنار گروه های سنی تبار وابسته به "ال قاعده" و عربستان و قطر، دست به ترورهای آن چنانی می زدند. دولت شیعه به یک خودمختاری نیم بند تحمیلی آمریکا تن داد و دیر یا زود پس می گرفت

  مجید دارابیگی: گرایش به راست در انتخابات آلمان و اتریش     

  در آلمان دیوار برلین فرو ریخته، تلاش های جدی و همه جانبه ای هم برای هم ترازی دو بخش آلمان انجام گرفته، اما خواسته و ناخواسته، دیوارهای اجتماعی چندی بر فراز ویرانه های دیوار برلین و جدائی شرق و غرب برپا شده که از میان برداشتن آن ها به آسانی میسر نیست.


  اعتراف به شکست انقلاب اکتبر در پیشگاه لیبرال ها : کوین مورفی/ برگردان: ح . ریاحی     
  خوانندگان مجله اینترنشنال سوشیالیزم که زحمت مطالعه ی ملا لآور تحقیقات لیبرالی مربوط به طبقه کارگر شوروی را بر خود هموار می کنند، به مطلب تازه ای دست پیدا نمی کنند. در این تحقیقات پذیرفته شده است که در سال ١٩١٧ یک انقلاب توده ای واقعی به وقوع پیوسته است،..


  گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با ابراهیم آوخ     
  دولت هایی چون ایران و ترکیه که حق تعیین سرنوشت مردمان خودشان را هر لحظه زیر پا می گذارند چگونه ممکن است که نسبت به این خواست مردم کردستان عراق که مستقیما به درون ایران و ترکیه تاثیر گذار است بی تفاوت باشند . هرگز از این حکومت ها انتظاری جز توطئه و بازی با تمام کارتهائی که دارند برای در هم شکستن اراده مردم کردستان نیست . بی شک علیرغم اختلافات مقطعی بین حکومت بارزانی و اردوغان و جمهوری اسلامی با توجه به سابقه تاریخی رابطه بارزانی ها با این حکومتها ، سازش جنا ح های حاکم بر کردستان عراق با این دولتها و معامله بر سر مردم کردستان قطعی و دور نیست

  پیروزی د ر جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیستها نویسنده: جان هالووی/ مترجمان جلا ل الدین رحیمی و مبین رحیمی     
  یک افتخار حیرت آور، یک سرور شگف تانگیز. من در مورد جنبش آزادی بخش کُردها، چیزهای بسیاری آموخته ام. اما آیا این تحول، چیزی فراتر از یک جنبش کُردی نیست؟ سرریزی در کار است، فورانی از کُردستان؛ و این سرریز ما هستیم. ما فقط برای آموختن درباره ی آنها اینجا جمع نشده ایم، بلکه اینجا هستیم برای اینکه آنها پارهای از ما هستند، همان گونه که ما بخشی از آنها هستیم. ما مدام مورد حمله واقع شده ایم و ناگزیر از یافتن راهی به بیرون هستیم.


  سرمایه‌داری دولتی در روسیه : تونی کلیف / ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی     
  تونی کلیف (1917-2000) یک یهودیِ فلسطینی بود که در سال ۱۹۴۶ به انگلستان آمد. کلیف که خود مخالف صهیونیسم بود در انگلستان یک گروه مارکسیستی بنا نهاد که منتهی به شکل‌­گیری حزب کارگران سوسیالیست(SWP) در این کشور شد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ کلیف، بحث­‌های پیرامون اتحادجماهیرشوروی را بسط داد. او می‌گفت که این کشور بسیار از سوسیالیسم فاصله دارد و یک نوع سرمایه­‌داری، سرمایه‌­داری دولتی بوروکراتیک، است. این مقاله برگرفته از کتاب «روسیه‌ی استالینیستی، تحلیلی مارکسیستی» است که در 1955 منتشر شد. این کتاب نسخه‌ی اصلاح شده‌ی کتابی بود که نخست در 1948 تحت عنوان «ماهیت روسیه‌ی استالینیستی» منتشر شده بود. نقد اقتصاد سیاسی


  هدایت سلطان زاده : حق تعیین سرنوشت ، یا بازی با سرنوشت خلق؟     
  در اطراف کشورهائی نظیر عراق یا ایران ، دولت هائی با ملت های تقسیم شده وجود دارند. می توان از طریق اتحادیه بزرگتر منطقه ای بر حول کشورهائی با یک نظام فدراتیو ، با بی رنگ تر کردن مرزهای حقوقی و ادغام های بیشتر اقتصادی ، ارتباطات فرهنگی و مناسبات سیاسی دموکراتیک بر این تشتت های ملی و قومی و تبعیض ها فائق آمد. اروپای امروز، با همه نواقص ممکن از چنین بافت سیاسی برخوردار است. چرا ما باید فقط از کپی جدائی تبعیت کنیم وچشم خود را به تجربه های بزرگتر و دموکراتیک تر دیگر به بندیم؟

  تقی روزبه : آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟     
  شکاف در درون خوددژسرمایه داری و نیز حساسیت دولت های دیگر در مقابله با پییشروی خطر واجداهمیت است؛ اما هیچ کدام نمی توانند جای جنبش سراسری و نیرومندصلح و برانگیختگی و حساسیت افکارعمومی جهان نسبت به وقوع فاجعه را بگیرند. در چنین شرایطی هیچ چیزغیرمسئولانه تر از سرگرمی غرق شدن در اولویت های"خانه کوچک خود" و "یافتن جائی برای آویختن شال گردن خود" نیست!

  بهروز سورن: سخنرانی ترامپ و چند نکته دیگر آن     
  آنچه مهم تر است اینکه تمامی نیروهای آزادیخواه و صلح طلب همچنان و با همبستگی افزونتر در برابر این جنایتکاران از هر دوجنس صف کشیده, بر توان خود برای دفاع از مردم مناطق جنگی و پشتیبانی از صلح جهانی بیافزایند و به افشای همه جانبه جنگ افروزان بپردازند.

  تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی : محمد مالجو     
  قصد دارم خیلی فشرده شِمای مفهومي عامي را معرفی کنم براي تقسيم‌بندي انواع پژوهش‌ها درباره‌ی حيات تهي‌دستان شهري، آن‌هم با دو هدف اصلي که توأمان دنبال‌شان می‌کنم: یکم، صورت‌بندي اصلي‌ترين پرسش‌ها درباره‌ی حيات تهي‌دستان شهری؛ دوم، مساحي‌كردن گستره‌ی دانسته‌ها و نادانسته‌هامان درباره‌ی جنبه‌هاي گوناگون حيات تهی‌دستان شهری در ايران.


  انقلاب اکتبر، تراژدی یا امید؟ آیا امروز انقلاب روسیه اهمیتی دارد؟ / رضا جاسکی     

  مجید دارابیگی : جنگ به روایت بازنده     

  یک شعار محوری روحانیت شیعه، به رهبری روح اله خمینی، پس از روی داد قیام بهمن ماه سال پنجاه و هفت و کسب قدرت سیاسی، شعار صدور انقلاب بود و رهبران روحانی نظام نوپای اسلامی از خرد تا کلان، به هر بهانه ای بر زبان جاری می ساختند که ما انقلاب مان را به جهان صادر می کنیم. با توجه به این که انقلاب امری است درونی و جوششی است از مبارزه ی طبقاتی و توده ای و نه مقوله ای صادراتی، معنای روشن صدور انقلاب اسلامی از جانب روحانیون تازه به دوران رسیده ی شیعه در ایران، جز فتنه انگیزی در کشورهای همسایه، آماج دیگری نمی توانست داشته باشد...


  رابرت برنر: خاستگاه سرمایه داری     

  برگردان: بهرنگ نجمی

  ما با چالش بغرنجی روبه‌رو هستیم: جایی که استخراج مازاد فئودالی کار می‌کند، اشراف تمایلی به انجام‌رساندن انباشت به‌‌اصطلاح آغازین ندارند؛ با این حال، در بافتار پیشاسرمایه‌داری، و به‌طرز چشمگیری در انگلستان، آن‌ها تنها نیروی اجتماعی هستند که توانایی انجام آن را دارند. پاسخ من به این دشواریْ دوگانه است.


  پیام سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشتِ محمد جراحی فعال کارگری
  رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی، عامل تمام کش کردنِ این فعال پرشور جنبش چپ ایران است!
      
  با قتل خاموش محمد جراحی متاسفانه جنبش کارگری و جنبش کمونیستی ایران یکی از استوارترین یاران خود را دیگر در صفوف خویش ندارد. اما ما یقین داریم که یاد و راه او همواره تداوم خواهد داشت و هزاران محمد جراحی دیگر در جنبش کارگری و چپ ایران قدم به عرصه مبارزه برای آزادی و برابری خواهند گذاشت.
  سازمان ما همدردی عمیق خویش را به خانواده، دوستان و همرزمان محمد جراحی عزیز اعلام میکند و خود را در غم شان شریک میداند.

  بولتن مباحثات نظری شماره 21 منتشر شد     
  از انتشارات

  سازمان راه کارگر

  مهر 1396 اکتبر 2017


  قطعنامه کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر ( اوت ۲۰۱۷ ) درباره رفراندم استقلال کردستان عراق     
  در صورت اعلام استقلال کردستان عراق و پیروزی رفراندم در یک انتخابات آزاد وعادلانه و دمکراتیک، از حق تعیین سرنوشت مردم کردستان عراق دفاع میکنیم و در کنار مردم کردستان عراق هستیم. و ما در مقابل هرگونه تهاجم احتمالی به آنان – از هر سو که باشد - می ایستیم و آنرا محکوم میکنیم. طبعا بر این باوریم که بدون مشارکت فعال همه گروههای سیاسی و نهادهای مردمی، بدون لغو همه محدودیتها و موانع دخالت دمکراتیک مردمان نمیتوان از یک همه پرسی و انتخاب آزاد و دمکراتیک صحبت کرد.

  پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عمر محمدی (کاک کاوه)     
  ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ جنبش کمونیستی ایران و خلق مبارز کرد، یکی از یاران ثابت قدم خویش را از دست داد. او که دوران تبعید خود را در برلین آلمان میگذراند در آستانه ۶۵ سالگی بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. او فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را در رژیم ستم شاهی از دوره جوانی بویژه از موقعی که در دانشگاه رازی سنندج تحصیل میکرد شروع کرد و خیلی زود به عنوان سمپات جنبش فدایی به صف مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم پیوست.

  آرش کمانگر : پس لرزه های رفراندم اقلیم کردستان و دنیای کثیف دابل استاندارد !     
  برگزاری رفراندم استقلال کردستان عراق در روز ۲۵ سپتامبر، بحث های مختلفی را نه تنها در عراق و منطقه بلکه در سراسر جهان برانگیخته است. این بحث ها اساسا حول دو مسئله کانونی شده است: ۱- از منظر حقوق بین الملل و مهمتر از آن حقوق دمکراتیک مردم، حق تعیین سرنوشت ملل شامل حق جدایی نیز می شود یا نه؟ ۲- صرف نظر از احترام به حق تعیین سرنوشت مردم و حق استقلال، در تحلیل مشخص از وضعیت یک منطقه معین، آیا جدایی ملل به نفع آنهاست یا وحدت داوطلبانه و دمکراتیک؟

  علی دماوندی : بدرود رفیق     
  با درد وتاسفی عمیق باخبر شدم که رفیق عُمر محمدی (رفیق کاوه) در اثر سکته قلبی در برلین جانباخته است. این خبر ،چنان غیر منتظره وباورنکردنی مینماید که همچنان در بهت مانده ام...عُمر محمدی از یاران قدیمی ما بودواز مبارزین شناخته شده ی جنبش چپ وکردستان ،که مبارزه علیه رژیم اسلامی،نظام سرمایه داری و در دفاع از منافع محرومترین مردمان جزء جدایی ناپذیر زندگی اش بود. انسان پرشور وشری که به زندگی وبرابری وآزادی ،به نیروی کار وزحمت وبه رفقا ویارانش عشق میورزید.

  هدایت سلطان زاده : آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است ؟     
  جنبش چپ در ایران همواره از این حق دفاع کرده است ولی حق تعیین سرنوشت الزاما بمعنی حق جدائی نیست . آیا دربرابر این ایده حق ، باید بصورت مطلق و مجرد نگریست وبدون توجه به شرایط تحقق آن خلع سلاح فکری شد؟ هر ایده حقی می تواند مورد بهره برداری نادرستی قرار گیرد. تاکید بر هرایده مجردی ، بدون توجه به نیروهای پیش برنده داخلی و بین المللی آن ، و بدون هدف مشخص آن ، می تواند به فاناتیسمی تمام عیار منتهی گردد که عواقب شومی درپی داشته باشد.

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی؛ پرانتز باز امپریالیسم!
  14. زمینه های اقتصادی عروج دولت اتوریتین
      
  همان طور که کرم ابریشم برای تبدیل شدن به یک پروانه باید از مرحله ی پیله بگذرد، مالکیت خصوصی هم برای آن که به مالکیت اجتماعی تبدیل شود ناگزیر است که از مرحله ی مالکیت دولتی گذر کند. اما پیله پروانه نیست. ده ها هزار پیله بی آن که پروانه شوند پژمرده می شوند. مالکیت دولتی فقط به آن اندازه تبدیل به مالکیت "همه¬ی مردم" می¬شود که امتیازات تفکیک¬های اجتماعی همراه با لزوم موجودیت دولت از بین برود.

  «بورژوازی اسلامی» و اقتصاد سیاسی روحانیت شیعه : حسن آزاد     
  روحانیت شیعه به جز دوره‌های کوتاه، برخلاف روحانیت سُنی بخشی از سازوبرگ ایدئولوژیک طبقات حاکم محسوب نمی‌شده، و با دستگاه دولتی فاصله‌ و استقلال معینی داشته است. این امر در روند مدرن شدن دولت و سلب کارکردها و منابع درآمد روحانیت شیعه به تقابلی جدی بدل شد،


  تقی روزبه : همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!     
  با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردستان عراق، چالش ها و رویکردهای موافق و مخالف در منطقه و نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها پیرامون این رویدادمهم و مناقشه برانگیز و تاثیرگذار بر نقشه خاورمیانه، بیش از پیش داغ شده و به نقطه غلیان خود نزدیک می شود. نوشته حاضر رئوس عمده این چالش ها را تحت عنوان سه چالش اصلی و مهم موردبررسی قرار می دهد، که عبارتند از

  مجید دارابیگی: همه پرسی در کوردستان و
  روایت جدید از حق تعیین سرنوشت.
      
  ما به عنوان چپ ایرانی، در همه پرسی کوردستان عراق نقشی نداریم، موافقت و مخالفت ما هم به جائی نمی رسد. اما موضع گیری ما در مناسبات سیاسی و پای بندی خود ما بر شعارها، و آرمان های آزادی خواهانه و عدالت جویانه اهمیت دارد، و در پیوند دوستی و رابطه سازمانی با احزاب کوردستانی در هر چهار کشور، به ویژه در پیوند تنگاتنگ با احزاب کوردستانی ایران،

  جهانی سازی از نگاه نوام چامسکی و هاجون چنگ     
  در دوره ی اخیر جهانی‌سازی نئولیبرال یعنی از اواخر دهه ی ۱۹۷۰، تغییرات شگرفی رُخ داده‌اند که ریگان و تاچر چهره‌های نمادین آن بوده‌اند؛ هرچند که با تغییر دولت‌ها، اندکی تفاوت هم در سیاست‌ها پدیدار شده است. بنگاه‌های فراملی نیروی پیشرانِ این فرایند هستند، و قدرت سیاسیِ آن‌هاست که تا حد زیادی سیاست دولت‌ها را در جهت منافع ایشان شکل می‌دهد. در طول این سال‌ها، بنگاه‌های فراملی به شکل روزافزونی «زنجیره‌های ارزش جهانی» ایجاد کرده‌اند. ...


  حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟     
  زمان آن رسیده است که چپ صراحتا اعلام کند تبلیغ جدایی نژادی و خصومت نژادی و تقسیمات کشوری تنها بر پایه نژاد را راه حل مسئله تعیین سرنوشت در ایران نمی داند و برای آن نیز تلاش نخواهد کرد. آنچه ما باید برای آن تلاش کنیم یک راه حل فدرالیستی است. ایالات و استانهای خودمختاری که متکی بر پایه تقسیمات جغرافیایی و بدون توجه به تقسیمات نژادی در ایران شکل خواهند گرفت. اینکه دیروز و امروز این یا آن نژاد انسانی در آن مناطق زندگی کرده و می کنند و اکثریت داشتند یا نداشتند و یا این که در آینده کدام نژاد اینجا و آنجا اکثریت بیابند نباید دلیل رسم یا تغییر مرزها در درون یک جمهوری فدرال باشد.

  پیام سازمان راه کارگر به مناسبت آعاز سال تحصیلی جدید     
  یاری رساندن به خانواده های تهیدست و تلاش برای برخورداری میلیون ها تن از کودکان و نوجوانانی که به سبب فقر و تهیدستی و نبودن مدرسه در محل زندگی، از درس و تحصیل باز ماده اند، وظیفه فراموش شده دولت مدعی اعتدال و تدبیر است که باید در سایه مبارزه ای پیگیر به انجام رساند. توجه به خواستهای برحق ملیتهای تحت تبعیض بویژه حق آموزش به زبان مادری، مبارزه با هر نوع تبعیض جنسیتی علیه تحصیل و پوشش و ورزش و اشتغال دختران و زنان، مبارزه برای رهایی کلیه معلمین زندانی بویژه اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی ( سخنگویان شجاع کانون صنفی معلمان ایران ) از جمله عرصه های مهم دیگری است که لازم است در سال تحصیلی جدید مورد توجه قرار گیرد.

  علی دماوندی : در دفاع از رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی
  در همبستگی با کارزارهای سراسری وبین المللی در دفاع از کارگران ایران
      
  دوره تازه ای از دستگیریها وفشارها  به فعالان اجتمایی ورهبران تشکلهای مستقل کارگران ومعلمان آغاز شده است. یورش دوباره ی دولت سرمایه داران و باندهای حکومتی به طبقه کارگر، هجوم به جان و هستی فرودستان و زنان، تعرض به کارگران بیکار و کشتار کولبران و دستفروشان و دستگیری فعالین جنبش کارگری، بیانگر ناتوانی و بحران در رژیم اسلامسیت.

  تاریخ اشباح و ولایت ایرانشهری : کمال خسروی / در نقد «پروژه»ی سید جواد طباطبایی     
  از این‌همه هنگامه‌جویی چه برجای می‌ماند برای «پروژه»ی طباطبایی؟ چیزی جز تاریخ اشباح، ولایت ایرانشهری و شاید علمِ «ایرانشهرشناسیک»! به‌عنوان جانشین جامعه‌شناسی و مارکسیسم؟ آیا اغراق است، یا جهل یا حسد که مدعی شویم از «پروژه»ی طباطبایی چیزی جز «نهاد» طباطبایی برجای نمی‌ماند؟ آنچه «پروژه»ی فکری سید جواد طباطبایی نامیده می‌شود، طرحی است سیاسی؛ در شالوده‌هایش، در ساخت و بافت گفتمانی‌اش، در زبان و بیان و پژواکش و سرانجام در انگیزه‌ها، ممیزه‌ها و آماجش؛ طرحی است در سپهر قدرت سیاسی. پرخاشگری و هنگامه‌جویی طباطبایی علیه آنچه او «ایدئولوژی» می‌نامد، هیچ نیست مگر تلاشی زیرکانه برای پر کردن خلاء ایدئولوژی در روزگارِ بن‌بستِ سیاسی. [...]


  ارنست بلوخ : مارکس متفکر انقلاب / ترجمه‌: شاهد عبادپور     
  آشوب يا حداقل نارضايتي در همه‌ي زمان‌ها وجود داشته است، هرچند بسيار کم! از پس هر ده انقلاب صدهزار جنگ مي‌آيد؛ به‌هر‌حال چه ده انقلاب، چه پانزده يا شانزده، هر چه بيشتر بهتر – ليکن نخستين کسي که در اين باب انديشيده است کارل مارکس است. اکنون با مسائل زير مواجهيم و با کمال ميل در قالب تزهايي با يک علامت سوال مطرح خواهم کرد.


  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  13. دوران پسا نپ
      
  درآمد. در آستانه ی صد ساله گی انقلاب اکتبر ایستاده ایم. صد سال پیش در چنین روزان و شبانی سرانجام "شبحی که بر فراز اروپا در گشت و گذار بود" بر کالبد سرزمین روسیه فرود آمد تا برای نخستین بار سوسیالیسم کارگران با تکیه به اهرم حزب سیاسی کارگران و از مسیر رهبری کمونیستی کارگران قدرت سیاسی را به منظور تحقق آزادی و برابری کسب کند.

  باقر ابراهیم زاده: تاریخی که از سرگذرانده ایم،تاریخی برای فراموشی نیست!     
  بیست ونه سال از قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 و نزدیک به چهار دهه از اعدامهای پشت بام مدرسه رفاه و بیدادگاههای اسلامی خلخالی وجنایات سیاسی قبل از دهه 60 و سپس تابستان خونین 60 میگذرد،بی آنکه ماشین اعدام و کشتار لحظه ای از کشتن انسان باز مانده باشد.
  یادمان جانباختگان را ه آزادی و برابری فرصتیست برای بررسی تاریخ مشترکی که از سرگذرانده ایم؛تاریخی که نه تاریخ حاکمان خونریز و مستبد،بلکه تاریخ مزدک ها،حلاجها،بابک ها ،روزبه ها ،گلسرخی ها ،سلطانپورها ومبارزین شناخته شده و گمنامیست که ...

  پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
  دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی
      

  مجید دارابیگی : بازخوانی کارنامه سیاسی دکتر یزدی     
  در بیش تر مذاهب جهان، سخن از بازخواست پس مرگ می رود. در جهان عرفی هم اوضاع به همین گونه است و با مرگ هر شخصیت سرشناس سیاسی، فرهنگی، هنری، علمی و ...، کارنامه ی زنده گی وی را بازخوانی و نیک و بد وی را به ترازوی نقد می گذارند. از این روی بازخوانی کارنامه ی دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی را هم از این زاویه باید دید، نه از زاویه چوب به مرده زدن، که به باور من وی از جمله ی کسانی است که

  آرش کمانگر : مار خوش خط و خالی به نام " آن سان سوچی " !!     
  این چرخه خشونت و تبعیض را تنها نیروها و جنبشهایی میتوانند مهار کنند و لگام زنند که در اردوی کار و رنج قرار دارند و انسان ها را فارغ از عقیده و تعلق طبقاتی و ملیت و مذهب و نژاد و جنسیت و گرایش جنسی شان، دارای حقوق برابر شهروندی می بینند و برای جهانی مبتنی بر جدایی دین و ایدئولوژی از دولت، آزادی، دمکراسی، حق تعیین سرنوشت ملل، برابری و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند.

  «مسأله‌ی تبدیل»: راه‌حل مارکس و منتقدان آن : اندرو کلیمن / ترجمه‌ی صادق فلاح‌پور و علیرضا خزائی     
  اصطلاح «مسأله‌ی تبدیل» درکل اشاره دارد به اتهامِ ناهم‌سازیِ درونی در روایتِ مارکس از تبدیل ارزشِ کالا به قیمتِ تولید در فصل 9 مجلدِ سوم سرمایه. اغلب مواقع، روایت مارکس و ایرادات منتقدانش به‌جای این‌که روشن‌گر باشند، بی‌مورد به‌شکلی غامض و در قالبِ اصطلاحاتی فنی ارائه شده‌اند و از این‌رو اهمیت واقعیِ این مسائل را مخدوش می‌کنند.


  تقی روزبه : جهان به کدام سو می رود-2*
  آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟
      
  اگر سخنان مهم نمانیده ویژه سازمان ملل درمورد سوربه را بپذیریم، خبرخوشی در راه است و بارقه هائی از امید به پایان یافتن این جنگ به غایت ویرانگر و ضدانسانی دیده می شود و این درحالی است که اسد و جبهه حامی او احساس پیروزی می کنند و جبهه مقابل احساس شکست.

  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان
      
  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کشتار کولبران را محکوم، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و از اعتراضات مردم در شهرهای کردستان در این رابطه حمایت و پشتیبانی می کند. همچنین از مردم آزادیخواه میخواهد پشتیبانی خود را از مبارزات جاری کولبران زحمتکش اعلام دارند

  تقی روزبه : گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان     
  درخواست تحقیق مستقل و همه جانبه در باره کشتارسال ۶۷ توسط گزارشگرویژه را که برای اولین بار در سطح سازمان ملل مطرح می شود، باوجودآن که در خواست تحقیق مستقل و همه جانبه توسط یک رژیم به غایت مستبدی که خود دست به جنایت و پوشاندن آن کرده امری شدنی نیست؛ اما بدلیل واردآوردن فشارمتمرکزتر بر رژیم و نیز بدلیل مطرح کردن این جنایت در مقیاس جهانی، آن را می توان گامی مهم و رو به جلو دانست

  اینجا ایران است, فاجعه عادی است: بهروز سورن     
  مادر تمامی این آسیب ها و فجایع, فقر و مشکلات اقتصادی, آموزشی و فرهنگی است. تا زمانی که این ناهنجاری ها از میان نرفته باشد نمیتوان حذف یا کمرنگ تر شدن محسوس این اتفاقات را شاهد بود و بر همین اساس برای مبارزه موثر با این فجایع میبایستی که مناسبات سیاسی و اقتصادی موجود را مورد تعرض قرار داد.  در خبر ها باز آمده بود که در شهر سنندج که ماموران شهرداری این شهر خانه ای را با کارگران داخل آن که مشغول کار بوده اند به آتش کشیده اند...

  مجید دارابیگی : دهه ی خونین و روایت قاتل و قربانی !     
  کشور ما در سده ی بیستم، سه روی داد بزرگ تاریخی، اما نافرجام، انقلاب مشروطیت، جنبش دموکراسی خواهی پس از شهریور بیست، یا جنبش ملی کردن صنعت نفت، و انقلاب سال پنجاه و هفت را پشت سر نهاد و اینک در برزخ کنونی، که هم چون سه برزخ بحرانی سده ی گذشته، مناسبات فرمان روایان و شهروندان، یا بالائی ها و پائینی ها به بن بست تاریخی خود رسیده،

  ارنست مندل : نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس/ ترجمه کاوه رهباردار مجاور     
  مارکس نظریه‌ی ارزش اضافی را مهم‌ترین دست‌آورد خود در جهت پیشرفت تحلیل اقتصادی به حساب می‌آورد (مارکس، نامه به انگلس، 24 اوت 1867). از طریق این نظريه بود که دامنه‌ی گسترده‌ی تفکرات جامعه‌شناسی و تاریخی مارکس او را قادر ساخت که مناسبات تولید سرمایه‌داری را در بستر تاریخی خود قرار دهد و همزمان ریشه‌ی تناقض‌های اقتصادی درونی و قوانین حرکت تولید سرمایه‌داری را در روابط خاص تولیدی که بر پایه‌ی آن بنا نهاده شده است دریابد.


  پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
  دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی!
      
  سالی که گذشت، سال اعتراف های رسمی به ارتکاب جنایتی بود که دهه اول حاکمیت رژیم اسلامی، با آن تعریف میشود. بیش از دو دهه حاشا و انکار، بخاطر مقاومت سترگ و تلاشهای بی شائبه و فداکارانه خانواده های خاوران و مدافعان حقوق انسانی و گروههای مخالف رژیم اسلامی، و پس از انتشار نوار صوتی ملاقات حسینعلی منتظری با هیات مرگ، به دستور ولی فقیه، دست اندرکاران جنایت، یکی پس از دیگری به میدان آمدند تا در قامت جلاد، از اجرای فتوای خونین امامشان دفاع کنند. وزیر دادگستری دولت یازدهم ، صدور احکام اعدام زندانیان را "افتخاری برای خود" دانست؛ امامان جمعه، حکام شرع، نوه های خمینی و بسیارانی که در این رژیم دارای مقام و مسئولیتی بودند، به میدان آمدند و از "تصمیم تاریخی" امام جلادشان تعریف و تمجید کردند و مدالهای افتخار جلادی را برای حفظ حکومت دینی بر سینه امام شان زدند و برای آمران جنایت علیه بشریت درخواست اهدای مدال کردند.

  سند سیاسی مصوب کنگره بیست و دوم سازمان راه کارگر درباره موقعیت ایران و بدیل های سیاسی موجود     
  هر نوع همکاری و همسویی با دو بدیل ارتجاعی فوق الذکر ( حامیان سیاست امریکا و حامیان جناحی از رژیم ) عدول آشکار از سیاستهای شناخته شده گفتمان صدای سوم است . گفتمانی که هم از استقلال ایران دفاع میکند و بنده گی دول امپریالیستی بویژه امریکا را نمی پذیرد و هم حاضر نیست با فرو نهادن پرچم مبارزه برای آزادی و برابری به رژیم عصر شتر چرانی امتیاز دهد و فتیله مبارزه انقلابی علیه آنر ا پائین کشد .

  بولتن مباحثات نظری سازمان راه کارگر شماره ۲۰     
  سه بدیل در برابرِ ایران: ۱- رژیم سیو ۲- رژیم چنج ۳- انقلاب اجتماعی
  درباره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت
  حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
  جنگ بازار و بن بست سران
  وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست!
  سند پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه سازمان به کنگره بیست و دوم
  دغدغه هایی چند در باره برنامه پیشنهادی
  نقد برنامه پیشنهادی به کنگره سازمان
  بحران سرمایه داری، دمکراسی بورژوائی و سوسیال دمکراسی
  خاستگاه سرمایه داری
  کابینه جدید روحانی، پرده آخر یک نمایش از وعده های سرخرمن تا نمدمالی وعده ها !!

  اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  در برابر شقاوت رژیم اسلامی به ایستیم و از مقاومت زندانیان سیاسی و عقیده تی ایران حمایت کنیم!
      
  ما ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه اخیر رژیم اسلامی ایران در قبال فعالین جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی خواستارِ آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیده تی و لغو فوری کلیه احکام شلاق و اعدام هستیم و مصرانه از انسانهای آزاده در داخل و خارج از کشور میخواهیم که با حمایت از مطالبات زندانیان ایران، نگذارند صدای حق خواهی آنها خاموش شود و جانِ این عزیزان در حرکتهای مرگبار و زنجیره ای اعتصاب غذا به خطر افتد.

  تقی روزبه : انقلاب اسلامی و محلل هایش!
  به بهانه در گذشت ابراهیم یزدی و نقش او در پیوندعمامه و "کراوات" به مثابه نمادسیطره بخش سنتی- واپسگرای جامعه بر بخش های مدرن!
      
  مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی دو چهره شناخته شده و مؤثرنهضت آزادی بودند. پیوندروحانیت به سردمداری خمینی با نهضت آزادی و قراردادن افرادشاخص آن در ویترین خودآرائی اسلام سیاسی در اوان شکل گیری و در بحبوحه طوفانی تصرف قدرت، و نقش آن ها در هموارکردن مسیرهیولای انقلاب اسلامی و تثبیت آن غیرقابل کتمان است.

  شبحِ کردها بر فراز چپ جهانی: آموختن از کوبانی / گفت‌و‌گوی ایمان گنجی با مایکل هارت     
  کردها شبحی بوده‌اند در رفت‌وآمد بر فراز چپ جهانی: آنها منبع الهام بوده‌اند، اما به ندرت به‌رسمیت شناخته ‌شده‌اند و بسیار کم فهمیده‌ شده‌اند. شاید این موضوع در حال تغییر است؛ البته به آهستگی. چه بسا دفاع قهرمانانه‌ی کوبانی را بعدها، با نگاه به عقب، نقطه‌ی عطف این موضوع بدانیم.


  تقی روزبه : به بهانه راهبردتازه دولت آمریکا در موردافغانستان
  جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها
      
  چنان که از سخنان ترامپ برمی آید، راهبردتازه براساس عدم خروج نیروهای آمریکا از افعانستان، تقویت آن ها و هم چنین اعمال فشار و هشداربه پاکستان ( که متحدآمریکا هم محسوب می شود) در قطع حمایت از طالبان است و درهمین رابطه نیم نگاهی هم به بهره برداری از رقابت های دیرینه پاکستان و هندوستان دارد. پیشتر ترامپ چنین رفتاری را در مورد قطر، متحدنزدیک به خود، از طریق کیش دادن عربستان بکارگرفت و

  نخوردن تا پای مرگ
  نشریه آلمانی اِما، برگردان: لاله حسین پور
      
  روانشناسان هشدار می دهند که باید مراقب انواع و اقسام رژیم های غذایی که از هر طرف به ویژه در رسانه ها به گوش می رسند، باشیم. مشکل این جاست که دیگر با غذا خوردن، یک رابطه نرمال، راحت و بدون استرس وجود ندارد. آن هایی که رژیم های غذایی را فرموله می کنند و تحویل جامعه می دهند، دیگر از کلمه رژیم غذایی استفاده نمی کنند، بلکه ...

  فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی: رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی را با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم!     
  ما امضاء‌کنندگان این بیانیه، همانند سازمان‌ها و گروه های کارگری، خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری فعالین کارگری، معلمان زندانی و توقف احکام ضد انسانی بر علیه فعالین و زندانیان سیاسی و اجتماعی هستیم. تحقق نهایی این اقدام سیاسی و اجتماعی، تنها از عهده جنبش کارگری و متحدان آن و همه نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب، عدالت‌جو و ضد تبعیض و استثمار برمی‌آید تا متحدانه و یک صدا علیه حکومت اسلامی، تاکید کنند که: به سرکوب و سانسور، زندان و اعدام، فقر و فلاکت و استثمار پایان دهید، ما دنیای آزاد و برابر را برای همگان آرزومندیم و در راستای تحقق این آرزوهای‌مان تلاش و بی‌وقفه پیکار می‌کنیم!

  مجید دارابیگی : زن شرقی در قربان گاه سنت     
  با وجود این که در دهکده ی جهانی  امروز،  در پرتو رسانه های اجتماعی، کوچک ترین روی دادها، بازتاب گسترده ای می یابد و چشم و گوش همه گان از قربانی شدن هم نوعان پر است، اما باز هم نوع تجاوز و چه گونه گی تجاوز و ارتکاب عمل جنائی متفاوت است و گاه شنیدن جنایتی از این گونه، عذاب وجدان به مراتب بزرگ تری به بار می آورد.

  گودرز اقتداری : گفتگوی یرواند آبراهامیان با اسکندر صادقی بروجرد ی – مجل ه ژاکوبین ایران - گذشته و حال چر ا چپ ایرا ن از تاریخ حذ ف شد ه است؟     
  یرواند آبراهامیان، یکی از برجسته ترین تاریخ دانان ایرانی معاصر، در این مصاحبه با اسکندر صادقی بروجردی درباره پنجاه سال کار حرفه ای اش و ساختار دریافتش از روند حوادث، احزاب و سازمان های سیاسی، و جنبش هایی که ایران و سیاست درونی ان ر ا در قرن بیستم شکل داده است، سخن گفته است.


  پیام روابط عمومی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عباس عاقلی زاده : یاد وخاطره عباس عاقلی زاده گرامی باد     
  چهره ای آشنا ودوست داشتنی ، ازمیان ما رفت. تبعیدیان شهر هانوفر وکوشندگان راه آزادی وبرابری وحرمت انسانی ،یکی از یاران شریف وخستگی ناپذیرشان را ازدست دادند. عباس عاقلى زاده را میگوییم که در میان مبارزان چپ وآزادیخواه، چهره اى آشنا و فراموش نشدنیست.


  تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 24 اوت 2017     
  شامل: ۱- جنبش کارگری ایران و چگونگی پاسخ به مسئله کارگران زندانی، گفتگوی بهروز خباز با یوسف آبخون ۲- دهه شصت، دهه مقاومت و فداکاریهای بزرگ بود. گفتگوی علی دماوندی با پیروز زورچنگ

  تندیسِ زنده ی موبدِ فره مند در نقد ایدئولوژی سیدجواد طباطبایی     
  کارگران، روشنفکران انقلابی، تهیدستان، جوانان، زحمتکشان و همه‌ی آنها که زیر بار گران این روزگارِ سلطه و خفقان و استثمار، استخوان‌هایشان خرد می‌شود، اگر غم نان و کولبری و کارتن‌خوابی و عضو فروشی مجال نفسْ کشیدنی بدهد، و همه‌ی آوارگان و پناهندگانی که با پوزه‌ی عبوس و چنگ و دندانِ عفریتِ نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی روبرویند، اگر لحظه‌ای امان شادی بیابند، می‌توانند همچون «صیادان بندر کاپری» با «خنده‌ای بی‌ریا و دلکش» بدانند که نهاد طباطبایی «از تبار آنان» نیست و به «اردوگاه آنان» تعلق ندارد.


  فراخوان 5 سندیکای فرانسوی برای آزادی رضا شهابی، سندیکالیست ایران     
  رضا شهابی یکی از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حوحه بار دیگر زندانی شده است . او در سال 2010 به دلیل دفاع از حق اعتصاب و حق تشکلات کارگری مستقل ، به شش سال زندان محکوم شد.


  گزارش برگزاری کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر     
  در مرداد ماه ۱۳۹۶(اوت 2017) کنگره بیست ودوم سازمان راه کارگر برگزار شد. این کنگره، بیاد رفیق پرویز برادران، که در فاصله دو کنگره درگذشته بود، و با یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم، با یک دقیقه سکوت آغاز شد. در این کنگره که با شرکت اعضای سازمان و رفقای مهمان برگزار گردید، بعد از انتخاب هیات گرداننده کنگره، نشست وارد دستور جلسه شد. در ابتدا در راستای بررسی عملکرد ارگانها و نهادهای تشکیلات، بیلان روابط عمومی سازمان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و عملکرد عمومی این نهاد مورد تائید قرار گرفت.


  سند سیاسی مصوب کنگره بیست و دوم سازمان راه کارگر درباره موقعیت ایران و بدیل های سیاسی موجود     
  **** هر نوع همکاری و همسویی با دو بدیل ارتجاعی فوق الذکر ( حامیان سیاست امریکا و حامیان جناحی از رژیم ) عدول آشکار از سیاستهای شناخته شده گفتمان صدای سوم است . گفتمانی که هم از استقلال ایران دفاع میکند و بنده گی دول امپریالیستی بویژه امریکا را نمی پذیرد و هم حاضر نیست با فرو نهادن پرچم مبارزه برای آزادی و برابری به رژیم عصر شتر چرانی امتیاز دهد و فتیله مبارزه انقلابی علیه آنر ا پائین کشد .


  کارورزی: امتیاز و استثمار مصاحبه‌ی جان بریسندن با راس پرلین/ ترجمه‌ی شهره شفیعی     
  راس پرلین، نویسنده و زبان‌شناس آمریکایی، در سال ۲۰۱۱ کتاب مهمی نوشت به نام ملت کارورز: چگونه در اقتصاد قشنگ نو هیچ چیز به دست نیاوریم و اندک بیاموزیم. پرلین در این کتاب به تفصیل، به اتکای شواهد و قرائن تجربی، فراگیرشدن کارورزی‌ها را که چیزی جز منطق «کارِ بدون مزد» نیست را بررسی کرده و عواقب و اثرات آن بر اقتصادهای جهانی – به ویژه آمریکا و بریتانیا – را واکاویده است.


  بحران حاکمیت در سوریه و تلاش کردها برای تأسیس خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا : عباس ولی / ترجمه‌ی مراد روحی     
  وجود یک جمهوری فدرال دموکراتیک، شرط امکان حیاتیِ [تأسیس] خودگردانی دموکراتیک در سوریه‌­ی پس از بحران است. تا زمانی که یک نظم فدرال دموکراتیک در سوریه غایب باشد، تنها بحران حاکمیت و گسست در ساختار این حاکمیت مسلط می‌­تواند تداوم پروژه­‌ی خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا را تضمین کند. این نکته، به «درونی‌بودگی» قدرت حاکم و کیفیت ساختارِ نهادیِ آن برای مفهوم خودگردانی دموکراتیک، به‌مثابه‌­ی یک شیوه‌ی حکمرانیِ غیرحاکمی که تحت شرایط [آن] حاکمیت قرار دارد، اشاره دارد.


  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند! سیاست «رژیم چنج» و سرنگونی از بالا توسط امپریالیستها     
  زمان : روز پنجشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۱۷ ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی سخنرانان نشست پالتاکی: ۱- محسن رضوانی - اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور ۲- داریوش ارجمندی - سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ۳- سعید سهرابی - هسته اقلیت


  خاموشی یار دیرینه مان مهرانگیز ریاحی     
  قلب مهربان مهرانگیز این یار همیشه آشنای مبارزین از زمان شاه ، امروز چهارشنبه هجدهم مرداد از طپش افتاد.
  مهرانگیز از سال 1350 پس از دستگیری برادرش رفیق نورالدین ریاحی ، درپشت درهای زندان با دیگر خانواده های زندانیان سیاسی پیوند خورد و در تمام فعالیتهای جمعی خانواده ها همگام ،وهمواره یاورمادران زندانیان سیاسی بود . پس از انقلاب و با تشکیل راه کارگر با ما همراه شد و در همین ارتباط دستگیر و پس از سه سال از شکنجه گاههای رژیم آزاد شد .

  تقی روزبه : وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست!     
  لیست کابینه و مراسم تحلیف روحانی مناسکی بودند برای فاتحه خوانی و دفن وعده های انتخاباتی روحانی و انتظاراتی که برانگیخته بود! پیشتر گربه را دم حجله ذبخ کرده بودند: ابتداشمشیرآخته سرنوشت بنی صدر را بالا بردند. سپس با مشرف شدن نزدآقا پیشاپیش توقعات و خواسته های او مطرح شدند. در این دیدارمعلوم شد که روحانی لیست تمامی وزراء پیشنهادی خود را پیش از طرح در مجلس و یا در انظارعمومی با رهبری در میان گذاشته است

  گزارش برگزاری کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر     
  در مرداد ماه ۱۳۹۶(اوت 2017) کنگره بیست ودوم سازمان راه کارگر برگزار شد. این کنگره، بیاد رفیق پرویز برادران، که در فاصله دو کنگره درگذشته بود، و با یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم، با یک دقیقه سکوت آغاز شد. در این کنگره که با شرکت اعضای سازمان و رفقای مهمان برگزار گردید، بعد از انتخاب هیات گرداننده کنگره، نشست وارد دستور جلسه شد. در ابتدا در راستای بررسی عملکرد ارگانها و نهادهای تشکیلات، بیلان روابط عمومی سازمان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و عملکرد عمومی این نهاد مورد تائید قرار گرفت. در رابطه با سایت سازمان نیز پیشنهاداتی برای بهتر شدن عملکرد آن ارائه گردید.

  آرش کمانگر : کابینه اصولگرایانِ "معتدل" و سرِ بی کلاهِ "اصلاح طلبان"
  از وعده های سرخرمن تا نمدمالی وعده ها !!
      
  رفتار سه ماهه اخیر روحانی بار دیگر این حقیقت را به اثبات میرساند که جستجوی رهایی و حتی کورسویی از ازادی و کرامت انسانی در چهارچوب رژیم آدمخوار اسلامی، سرابی بیش نیست. آن بخش از به اصطلاح اپوزیسیون که با ترساندن مردم از قدرتهای خارجی و یا بهره گیری از بحران تمام عیار خاورمیانه و البته در هراس از انقلاب اجتماعی اردوی کار و رنج، بذر ترس و تسلیم را در میان مردم جویای آزادی و برابری می پاشند عملا در کنار بدیل حفظ همین نظام موجود ( رژیم سیو ) قرار میگیرند.

  گزارشگران مهمان کنگره بیست و دوم سازمان راه کارگر!     
  آنچه آنجا می بینیم بحث و جدل و رایزنی است . اندیشه روان است و خرد جمعی است. نه رهبری دارند و نه متکلم الوحده ای. خود می اندیشند و خود در رای گیریها و مصوبات نقش بازی می کنند. آزادی اندیشه و دمکراسی در رفتار جمعی از پائین می جوشد.حضور وزین زنان مبارز و برابری طلب نموداری از اندیشه برابری طلبانه جنسی حاکم بر فضای این تجمع بود. زندانیان سیاسی دوران شاه و شیخ نیز فراوان بودند و به هر طریقی از جانباختگان دهه شصت و کشتار سراسری تابستان 67 میگفتند و از آنان یاد میکردند....دریافتیم که این جان بدر بردگان آرزوهایشان بوسعت کهکشان هاست و قلبشان همچنان که هنوز برای مردم کشورمان می طپد.

  مهاجران افغانستان در ایران
  به مناسبت 15 مرداد روز همبستگی با کارگران افغانستانی مهاجر
      
  - باقرآباد که در نزدیکی قبرستان بهشت زهرا جای گرفته یکی از محله های مهم سکونت مهاجران افغانی در تهران است. نسیم و برادرش اهل ولایت هرات در کشور افغانستان هستند. آن ها در زمان جنگ طالبان پدر و مادر خود را درافغانستان از دست داده اند و بعد برای زندگی به ایران مهاجرت کردند. نسیم 28 ساله و کارگر یک کارخانه سنگ بری در جاده قدیم شهرری به بهشت زهرا است.

  کریس هارمن : خاستگاه سرمایه‌داری / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی     
  در معرفی و نقد آرای نظریه‌پردازان اصلی نحله‌ی فکری موسوم به مارکسیسم سیاسی تاکنون چند جُستار در تارنمای نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده است: مارکسیسم سیاسی، پل بلک‌لِج؛ در دفاع از مارکسیسم سیاسی، جونه برچ، پل هایدمن؛ آیا در مارکسیسم سیاسی چیزی برای دفاع‌ وجود دارد‌؟، نیل داویدسون؛ بحث درباره‌ی مارکسیسم و تاریخ: اختلاف بر سر چیست؟، چارلی پُست؛ فقرِ مارکسیسم سیاسی، الکساندر آنیواس، کِریم نیسان جی‌اوغلو؛ ضداروپامداریِ اروپامدار، اِلن میکسنزوود. نوشتار حاضر، بخش نخست از مناظره‌ی کریس هارمن و رابرت برنر در باب خاستگاه سرمایه‌داری، و مسأله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری است که از سوی دو نشریه‌ی اینترنشنال سوشیالیزم و ماتریالیسم تاریخی در نوامبر ۲۰۰۴ در دانشکده‌ای‌ در لندن برگزار شد. در بخش بعدی این نوشته با دیدگاه‌ها و پاسخ‌های رابرت برنر آشنا می‌شویم.


  تقی روزبه : بحران فرورپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان!     
  بحران تشتت و فروپاشی اصول گرایان هم بیش از تصوراست و هم بدلیل آن که پایگاه اصلی ولایت فقیه و هسته اصلی قدرت را تشکیل می دهند واجداهمیت: طوفان طنز و استهزاء که با برملا شدن دوچهرگی و رفتارمتضادمجری صدا و سیما، آزاده نامدار، مدافع و مروج سرسخت حجاب برتر در تریبون های رسمی و برملاشدن کشف حجاب و آبجوخوری وی در دیارفرنگ، به راستی آئینه تمام نمائی بود از آن چه که در زیرپوست این جماعت می گذرد و یا به تعبیری فراتر، بیانگرشکاف بین جامعه رسمی و فرمال با جامعه واقعی. بی گمان موردآزاده نامدار نه اولین است و نه آخرین.

  بیانیۀ کنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی
  علیه «طرح کارورزی»
      
  حیات اجتماعی کارگران و دانشجویان این کشور؛ همچون معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش، به واسطه‌ی موج جدید سیاست‌های سودمحور و زودبازده سرمایه‌سالار، مورد هجوم قرار گرفته است. سکوت در برابر چنین حملاتی تحت عنوان «دامن نزدن به کشمکش‌های طبقاتی»، «سوءاستفاده‌های سیاسی-جناحی برای حمله به دولت» یا «اولویت آزادی بر عدالت» چیزی نیست جز چشم بستن بر زندگی اکثریت کسانی که آفرینندگان واقعی ثروت و مولدان حقیقی جامعه‌اند.

  فرازهایی از جنبش کارگری ایران
  طرح كارگران كارخانه جنرال موتورز ايران براي تشكيل شوراها در كارخانه تابستان 1358
      
  تجربه به ما آموخته است كه در مبارزات خود با كارفرما براي به دست آوردن حقوق خود كه بيشتر مواقع به شكل اعتصاب است، ما احتياج به صندوق اعتصاب داريم. اين را نه تنها ما تجربه كرديم بلكه كارگران ساير كارخانه‌ها نيز به همين نتيجه رسيده اند. يكي از دلايل مقاومت قهرمانانه كارگران نفت در برابر مزدوران رژيم داشتن همين صندوق اعتصاب است. يكي از دلايل شكست ما در اعتصابات قبلي نداشتن صندوق اعتصاب بود.

  تقی روزبه : بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا     
  تقویت جنبش مطالباتی، جنبش سبک زندگی، و جنبش ضداستبدادی-ضدولایت مطلقه (با مصادیقی مثل سرکوب و زندان و اعدام و فیلترینگ ...) و آماج گرفتن هسته اصلی قدرت و علیه هرگونه باج دادن و سازش با آن، جنبش محیط زیست و در کنارآن ها مبارزه با مداخله های هژمونی طلبانه و جنگ افروزانه منطقه ای رژیم ایران، جملگی حلقه های مهم و اصلی پیشروی جنبش هستند که تاثیرگذاری آن ها بر روندامور، مستلزم سراسری کردن هرکدام از آن ها حول مطالبات فراگیر و به همراه اقدامات و اعتراضات مشترک و نیز پیوندشاخه های مختلف فوق با یکدیگراست.

  علی دماوندی : دغدغه هایی چند در باره برنامه پیشنهادی     
  برنامه قدیمی سازمان ما که در دهه 60 نگاشته شده است ،زاده دوره خاصی از تاریخ است که ما بعنوان یک جریان چپ وکمونیستی در توضیح وپاسخ گویی به مسائل آندوره تدوین وفرمول بندی کرده بود یم. این برنامه ،نشانه های یک دیدگاه از میان دیدگاههای دیگرچپ بود که رویکرد معینی از جهان را ارائه میکرد ؛ هویت سیاسی ما وموقعیت مارا در صف بندیهای داخلی وبین المللی نشان میداد؛ سندی در مقابل نظم جهان وپاسخی به معضلات جهان ما در آندوره بود .

  تقی روزبه : فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی
  و فرصتی بی نظیر برای رسواکردن ادعاها و ژست سراسرمزورانه جمهوری اسلامی در موردکودتای ۲۸مرداد!
      
  ضرورتی تاریخی و به یک اندازمهم هم برای نسل های گذشته و برپاکننده گان انقلاب بهمن که به امیدآب دچارسراب اسلام سیاسی شدند و هم برای نسل های تازه برای ساختن آینده به فراسوی این دوره تاریخی، به شمول سلطنت و اسلامی سیاسی. این یک واقعیت چه بساتلخ است که ما- جامعه به شمول افشارپیشرو و آگاهش- هنوز به ضرورت تصفیه حساب واقعی و ریشه ای با گذشته امان نائل نیامده ایم.

  حمید موسوی پوراصل: نقد برنامه پیشنهادی به کنگره سازمان     
  برنامه پیشنهادی مشکل ساختاری دارد. معمولا برنامه احزاب چپ مسائل بزرگ اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی را مطرح کرده و سمت و سویی که حزب و سازمان در جهت آن تلاش می کند را ترسیم می نمایند. از اینروست که چنین برنامه ای می تواند پیش روی ارگانهای گوناگون سازمان در سطوح محلی, شهری, ایالتی, کشوری و ... رهبری حزبی --سازمانی و کنگره باشد تا با توجه به آن سیاست خود را ترسیم کرده و پیش ببرند. مثلا در رابطه با ایران" نیاز به سرنگونی رژیم" , "استبداد", "آزادی", "تلاش برای سوسیالیسم از امروز", "فمینیسم", "سیاست ضد جنگ و ضد تسلیحات اتمی", "سیاست ضد نژاد پرستی" , "انترناسیونالیسم" و "حل مسئله ملی" را می توان طرح و حل رادیکال آنها را طلب نمود.

  بهروز فراهانی : در باره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت     
  مناسبات جنبش کارگری با دیگر اقشار وطبقات در مبارزه ضد استبدادی اساسا از طریق همکاری در بطن اعنراضات وجنبش های اجتماعی وازورای انجمنها ، اتحادیه ها و نهادهای موجود یا در حال شکل گیری آنان میگذرد و نه از طریق مصالحه برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و موضعگیری یا همجهتی در مورد تضاد های موجود در حاکمیت . ما در هیچ شرایطی چرخ پنجم یک جناح حاکم نئولیبرال نخواهیم شد .

  مجید دارابیگی : جنگ بازار و بن بست سران     
  چه دیدار سران هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان و چه دیدار بیست کشور بزرگ صنعتی و در حال توسعه که به عنوان بدیل آن، در ظاهر امر برای گشودن مشکلات و گره های اقتصادی، مالی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی جهانی و حل مسامت آمیز آن ها برگزار می شود، هیچ آماج دیگری ندارد، جز تقسیم منابع و تنظیم بازارهای جهانی و مشخص ساختن سهم هر کدام از شرکای غارت گر!

  حمید موسوی پوراصل - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
  بخش دوم: فدرالیسم
      
  بسیاری از دولت های فدرال با تجمع داوطلبانه ایالات مستقل و کنفدراسیون ها تشکیل شده اند و از اینرو بسیاری از این ایالات نه تنها مقررات و قوانین همکاری که حتی شرایط و قوانین مدون سرپیچی و حتی انحلال دولت فدرال را هم مدون کرده اند. از جمله دولت های فدرال که قوانین انحلال دارد دولت ایالات متحده امریکاست (5). اصولا تغییر قانون اساسی با رای دو سوم در مجلس سنا وخانه نمایندگان (مجلس شورا) و یا به تقاصای سه چهارم ایالات صورت می گیرد. سه چهارم ایالات می توانند با نپذیرفتن یک قانون و فرمان مرکزی آنرا کاملا از دستور خارج کرده و قانون اساسی را تا سطح انحلال حکومت فدرال و یا تغییر شرایط اتحاد فدرال تغییر دهند.

  آرش کمانگر : سه بدیل در برابرِ ایران: ۱- رژیم سیو ۲- رژیم چنج ۳- انقلاب اجتماعی     
  در صحنه سیاست، در غالب موارد، وقتی جنبش های توده ای سرکوب می شوند و افق نزدیکی برای پیروزی رویت نمی شود، معمولا در طیف مخالفین و ناراضیان نظام موجود، شاهد شکل گیری دو گرایش انحرافی هستیم که در گریز یا پرهیز از امر انقلاب اجتماعی، به دو جهت مخالف سیر میکنند و استراتژی سیاسی خود را بر آن بنا می نهند.
  از یکسو مایوس از اراده و عزم پائینی ها و یا حتی در هراس از خیزش اکثریت لگدمال شده، رو به قدرتهای خارجی می آورند و از آنها برای "رهایی" کشورشان استمداد میجویند. ......

  نسرین ابراهیمی : بحران سرمایه داری، دمکراسی بورژوائی و سوسیال دمکراسی     
  سیستم سرمایه داری وارد عمیق ترین بحران دوره تاریخی خود شده است. سیستمی پوسیده و فاسد که در بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسرمی برد و اینروزها بشکل آشفتگی های سیاسی ورشد مبارزات طبقاتی در سراسر جهان خود را نشان میدهد. شرایط زندگی برای بیلیونها انسان روز بروز بدتر میشود ، ادامه جنگ در چندین نقطه جهان بعلاوه آسیب به محیط زیست همگی نتیجه شیوه تولید غارتگر و بطور روز افزون آنارشیک و غیرعقلانی سرمایه داری است. این بحرانی ساختاری است که راه بیرون رفتی ندارد .

  بولتن مباحثات شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست شماره 3     
  مطالب این شماره ویژه مباحثی است که در دوران تحریم انتخابات فرمایشی رژیم در بین اعضای شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست شکل گرفت .عنوان مطالب به ترتیب تاریخ انتشا ر آنها در شورای همکاری بوده است .کلیه هایلایت ها و تمایز زنگ ها در متن از سوی نویسندگان مقاله هاست پیروز باشید گروه بولتن

  کانون مدافعان حقوق کارگر: سخن روز
  پایان دادن به كودك آزاري
      
  پس از تجاوز و قطعه قطعه شدن كودك خردسال آتنا اصلاني، خبر ناگوار ديگري از تجاوز ناپدري به دختري 7 ساله در كرج منتشر شد. چندی پیش هم تجاوز به ستايش دختر شش ساله افغانستانی و یا تجاوز فلان مربی قران به شاگردان پسرش، ...
  و خوب ميدانيم كه همواره درصد بسيار كمي از اين گونه جنايات افشا ميشود و متاسفانه باید اقرار کرد با شرایط موجود در جامعه این نمونه ها آخرین آن هم نخواهد بود.

  مایکل رابرتز : جهان زامبی/ ترجمه‌ی احمد سیف     
  آخر هفته‌ی گذشته زامبی‌ها به نشست گروه 20 در هامبورگ رسیدند. منظورم رهبران گروه 20 نیست بلکه گروهی است که خودشان را «1000 پیکره» می‌نامند و به شکل زامبی‌ها لباس پوشیده بودند و درخیابان‌ها راه می‌رفتند. اعضای این گروه می‌گفتند که می‌خواهند گروه 20 مدافع جامعه‌ی آزاد و برابر باشد، نه جامعه‌ای که در آن قدرت در کنترل افراد معدودی است و خواستند به این ترتیب نمادی از همبستگی و مشارکت سیاسی را به دنیا اعلام کنند.

  چارلز تیلور، جاسلین مکلور: اصول سکولاریسم /ترجمۀ مهدی حسینی     
  سکولاریسم را باید در بستر آرمان کلّی‌تر بی‌طرفی فهمید، آرمانی که دولت ــ چنان‌چه بخواهد رفتاری منصفانه با شهروندان‌اش داشته باشد ــ باید به آن دست یابند. بی‌طرفی یکی از وجوهِ نظامِ حکمرانی است که به دولت‌های لیبرال و دموکراتیک اجازه می‌دهد تا احترامی برابر به افرادی با جهان‌بینی‌ها و مجموعه ارزش‌های متفاوت بگذارند.


  حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟     
  در آستانه تلاش دولت خودمحتار کردستان عراق برای استقلال سیاسی و در آستانه بحران سیاسی در جمهوری اسلامی و اوجگیری تلاش جمعیت ها , گروهها و سازمانهای ملی و استقبال برخی رقبای سیاسی ایران نظیرعربستان و ترکیه در حمایت از برخی جنبش های ملی, دامن زدن به بحث "حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم اهمیت زیادی دارد. چرا که چپ باید مشی خود در قبال "مسئله حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم را روشن کرده و صیقل دهد. در شرایط حال تمامی چپ به شکل کلی و تئوریک موافقت خود را با مسئله "حق تعیین سرنوشت" اعلام می کنند. اما وقتی به شرایط حال و زمان اجرا و شکل اجرا و ... میرسیم شاهد موضعگیری های گوناگون هستیم. این تشتت آراء نه تنها در میان احزاب و سازمانهای سیاسی چپ که حتی میان اعضای هر سازمان سیاسی چپ وجود دارد

  محمد فارسی : کوچکِ بزرگ! - برای رفیق مهران شهاب‌الدین     
  ای کوچکِ بزرگ
  ای ناباوری استقامت انسانی لبانت
  جز ترانهً عشق، نمی‌خواند
  و کبوتر جانت
  بر آتش گشود بال

  پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت جانباختن رفیق رحمان نجات     
  سازمان ما مرگ ناباورانه این کادر جنبش کمونیستی ایران و رزمنده انقلابی خلق کرد را به رفقای حزب کمونیست و کومه له و نیز دوستان و خویشان رفیق رحمان بویژه همسر عزیز او تسلیت میگوید و خود را در اندوه از دست رفتن این مبارز فداکار شریک میداند. ما از صمیم قلب برای همرزمان و بستگان رفیق رحمان، شکیبایی آرزو میکنیم.

  گفت‌وگویی با نوآم چامسکی و ها-جون چانگ درباره برنده‌ها و بازنده‌های جهانی‌سازی جهانی‌سازی و افسانه‌هایش ترجمه: نوید نزهت     
  از اواخر دهه ١٩٧٠ به این‌سو، این مارش جهانی‌سازی نولیبرال بوده که اقتصاد و کشورهای بالادستی جهان را به پیش رانده است: فرایندی که تأثیرات و پیامدهایش بر جوامع و معاش مردم عادی، در کنار راه‌اندازی موج فزاینده‌ای از احساسات نخبه‌ستیز و ملی‌گرایانه، در هر گوشه‌وکناری از دنیا نارضایتی‌های عمومی گسترده‌ای به بار آورده است. اما سوال آنجاست که موتور محرکه جهانی‌سازی دقیقاً چیست و به‌راستی چه کسانی از آن بهره می‌برند؟


  جعفر عظیم زاده : یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی     
  سازماندهی و قانونی کردن بردگی صدها هزار فارغ التحصیل جوان دانشگاهی بر بستر استیصال و درماندگی آنان برای کار و زندگی، میتواند جامعه ای را در تمامی ابعاد اجتماعی اش به قهقرا بکشاند. لذا ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اعتراضات متحدانه از سوی همه تشکلهای کارگری، معلمان و دانشجویان بر علیه اجرای این طرح، از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران و افکار عمومی مسئول میخواهیم تا با افشا و اعتراض به این طرح، اجازه ندهند یک بردگی نوین مبنتی بر شنیع ترین و شدیدترین شکلی از استثمار در جامعه ما نهادینه بشود.

  لرزه در پای‌بست‌های جهان/ اینگار سولتای ترجمه‌ی کمال خسروی     
  جهان به جنبش درآمده است. رخدادهای سیاسی در بُعدی جهانی، که پیش‌تر در فاصله‌ی دهه‌ها روی می‌دادند، اینک به‌ناگهان در کوتاه‌ترین زمان درپی هم می‌آیند: متلاشی شدن حزب بزرگ سوسیال دموکرات یونان و پیروزی حزب چپ در سال 2015، و در پی آن، گردن نهادنش به یوغ بردگی ....


  به انگیزه چهار تیر سالروز اعلام موجودیت " راه کارگر "
  تاریخچه و معرفی مختصری از سازمان راه کارگر
      

  تقی روزبه : اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان، صف اآرائی ها و میزان جدی بودن تهدیدخامنه ای به کودتای سیاسی!     
  می توان پرسید آن چه که مشاهده می کنیم، یعنی ناگزیری تعرض مبتنی برضعف از چه چیزی منشأ می گیرد؟: از همان بحران اقتدار. کانون اقتدار، برای کنترل جامعه و حفظ نظم همواره باید خود را اقتدارمندتر از آن چه واقعا هست نشان بدهد و وقتی چنین نشود دچاربحران بازتولیداقتدارمی گردد. از آن جا که منشأ نهائی و اصلی قدرت خودجامعه است، باندازه ای که این جامعه از نظام فاصله بگیرد، بهمان اندازه بازتولیداقتداردچارکاستی و بحران می شود. تا آنجا که به عزم و توان هسته اصلی قدرت برمی گردد،

  پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت دکتر امیر حسن پور
  جنبش کمونیستی ایران یکی از همرزمان دیرین خود را از دست داد!
      
  سرانجام بعد از مدتها جدال با بیماری سرطان، روز شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ رفیق امیر حسن پور در تورنتوی کانادا در سن ۷۴ سالگی درگذشت. او فرزند خلق ستمدیده کرد بود و با رویکردی سوسیالیستی و مبتنی بر مبارزه انقلابی سعی در تقویت مقاومت استوار خلق کرد داشت.

  یاد غلام ،یاد مهربانیهایش ،یاد فداکاری ،یاد گذشت و سادگی اش ،
  یاددوست داشتن هایش و دوست داشته شدنش،یاد یاد!
      
  اینک باز تیرماه لعنتی رسیده است. ...روزهای ملاقات در قزل قلعه ،اوین وقصر...روزهای انقلاب و فریادها و شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد،روزهای تاریک سال های خونین دهه 60 ومخفی شدنها،فداکاریها ،سلاخی شدن یاران و جراحی لبخند بر لب ها،و.... تیرماه باردیگر میرسد و غلام در مقابل من با لبخندی ایستاده است و کتاب "چوبه دار وفلیکس " را میدهد و مقاومت و فداکاری وعشق را درمن جاری میکند...برادر و رفیق و معلم من ،با لبخندی ماندگار هماره بامن و درکنارم ایستاده است. در هر اعتراض ،در هر همستگی ،در هر مبارزه و گفتگویی غلام و غلامهای زن ومردی ایستاده اند که در دهه خونین 60 ایستاده بردارشدند و هر روز تکرار میشوند.

  روابط عمومی سازمان راه کارگر: دو سند     

  در دوماه گذشته بعلت موضعگیری برخی از سازمان های عضو شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست مباحث زیادی در درون شورا صورت گرفته است. از آنجا که انتشار بولتن مشترک به درازا کشیده شد و برخی از جریانات اقدام به انتشار مباحث خود کردند روابط عمومی سازمان راه کارگر نیز مواضع سازمان در این مباحث را در اختیار افکارعمومی قرارمی دهد.


  راه کارگر خبری
  شش تجمع اعتراضی برگزار شد
  طی روزهای گذشته، کارگران کارخانه کیان کُرد، حدود ۷۰ نفر از بازنشستگان کارخانه کیان تایر، شماری از کارگران کارخانه «کاغذسازی پارس» در استان خوزستان، کارگران کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر و جمعی از خانواده شهدای آتش نشان و کسبه پلاسکو در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  نازنین و یامین: روژآوا در نزاع کار- سرمایه     
  نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا و تاریخچه تاسیس «فدراسیون شمال کردستان»، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می پردازد و این رخداد را در بطن مناسبات اقتصادی،سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدهد .در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن ، سیاسی ،اقتصادی کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می گیرد.


  از گفتگوهای گزارشگران با زندانیان سیاسی سابق
  – گفتگو با جعفر امیری
      
  اما من متوجه نشدم منظور از: " قطعا امکان تقلیل ابعاد سرکوب از سوی سازمانها و تشکلات سیاسی موجود بود." دقیقن چیست؟ اگر منظور این است که با واقع بینی و درست دیدن روند سرکوب می‌توانستند حفظ نیرو کنند و کمتر تلفات بدهند تا حدودی می‌تواند درست باشد و حق با شماست. اما ابعاد سرکوب و دامنه و گسترش آن به نظر من در ویژگی و در ذات سرکوبگر جمهوری اسلامی نهفته است، هم چنان که می‌بینیم سازمان‌های سیاسی که در آن دوران در ایران حضور داشتند، و اکنون سالیان سال است از آن دورند و هیچ فعالیتی در داخل ندارند، اما روند سرکوب هرگز کند نشده است و ابعاد آن هر روز بیش از روز پیش در گسترش است.


  مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير
  فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
      
  بنابراين تعجبى ندارد که هر بحران سياسى، هر شورش و اعتراضى در جامعه ما، بدون در نظر گرفتن منشا و ماهيت آن و بدون حتى حضور هر گونه عامل رهبرى ذهنى، مى‌تواند تمام مسائل انقلاب ناتمام ايران را از عمق سرکوب شده جامعه به سطح کاملا آشکار آن به بالا بياورد. حتى توطئه‌هاى سياسى باند‌هاى مختلف سرمايه‌دارى داخلى و خارجى اگر به گشايشى سياسى بيانجامد مى‌تواند به سرعت به جنبش اعتراض عمومى يعنى به چيز ديگرى با ماهيتى کاملا متفاوت تبديل شود.


  فراخوان اعتراضی صدها تن از فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!     

  ما فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری مقیم در کشورهای اروپائی و خصوصا آلمان، ضمن ابراز اعتراض به دولت آلمان در بی توجهی به درخواست دادرسی ایرانیان پرشمار برای محاکمه هاشمی شاهرودی بعنوان یک جانی علیه بشریت، و بویژه محکومیت همکاری دولت و پلیس آلمان برای بازگرداندن این تبهکار به جمهوری اسلامی، از تمامی مراجع حقوقی مستقل و نهادهای حقوق بشری و رسانه ای در آلمان درخواست پیگیری پرونده چگونگی حضور و خروج این جنایتکار را داریم. در این میان چندین دادخواست نیز به دادستانی این کشور تحویل داده شده  هاله صفرزاده : چهل و پنج روز پس از زلزله
  گزارشی از سرپل ذهاب، ازگله، روستاهای کوئیک سیفوری، مجید و حسن
      
  ساعت 6 و نیم صبح به کرمانشاه رسیدیم. در گرگ و میش سپیده دم جاده سرپل ذهاب را پی گرفتیم. سر هر پیچ، آفتاب که تازه طلوع کرده بود، در پس تپه ای پنهان می شد، بعد با تلاش بسیار دوباره رخ می نمود، تاریکی را پس می زد و با سربلندی بالا می آمد اما باز پیچی ظاهر می‌شد، تپه ای سربر می آورد و خورشید بار دیگر باید طلوع می کرد و راه رفته را دوباره می رفت ... آنقدر این کار را تکرار کرد تا سرانجام بر بلندی همه ی تپه ها فائق آمد، تاریکی را پس راند و شکوه مند و مغرور از پیروزی اش خرامان به راهش ادامه داد. با دیدن این جنگ و گریز با خود زمزمه کردم:
  یعنی می شود زندگی بار دیگر در "این خراب ریخته" از سرگرفته شده باشد؟


  فراسوی «بد» و «بدتر» : گفت‌وگوی اندرو آراتو و نانسی فریزر ترجمه‌ی ابراهیم محمودی     
  نانسی فریزر[1] استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه نیواسکول نیویورک و اندرو آراتو،[2] استاد جامعه‌شناسی در همان دانشگاه ا‌ست. گفت‌وگو میان این دو همکار قدیمی، در میانه‌ی انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا درگرفته؛ یعنی زمانی که سندرز نتوانست در رقابت درون‌حزبی با هیلاری کلینتون، آرای لازم را کسب کند و از آن سو، دونالد ترامپ بدون پیشینه‌ی سیاسی حزبی و با رفتار و گفتار جنجالی، به‌عنوان «پدیده»ی انتخابات رقیب نامزد پرنفوذ دموکرات‌ها شد.

  برگرفتهازسایت اقتصاد سیاسی  خیزش فرودستان : گفت‌وگو با آصف بیات / ترجمه‌ی مهرداد امامی/ گفت‌وگوی سایت سندیکای ترکیه با آصف بیات     
  توفان آخرین اعتراضات اجتماعی در ایران، به نظر می‌رسد که از منظر مقیاس نسبت به جنبش سبز سال 1388 تقریباً خیره‌کننده و گسترده‌تر است. اتفاقی که در روزهای اخیر روی داد، طغیان فرودستان در برابر شرایط اشتغال، قیمت‌ها، مسکن، محیط‌ زیست و گرانی است ـ منظور از فرودستان نیز ستم‌دیدگان، بی‌کاران، گروه‌های فاقدامنیت، کارگران، زحمت‌کشان و گروه‌های کم‌درآمدی است که هم دولت‌های اصلاح‌طلب و هم اصول‌گرا سرنوشت آن‌ها را در اختیار بازار آزاد قرار داده‌اند و از سیاست‌های اقتصادی متضرر شده‌اند.  گزارشگران: هاشمی شاهرودی قاضی جنایتکار، در رفت!     

  علیرغم شکایات متعدد از سوی سیاستمداران و خانواده ها و قربانیان این دوره و با وجود اینکه پرونده زهرا کاظمی مقتول که بر اثر خشونت شکنجه گران در زندان بقتل رسید مجددا به جریان افتاد اما مصونیت قضایی و اهمیت قراردادهای اقتصادی برای دولت آلمان امکانات و شرایط بازگشت او به ایران را فراهم کرد.  فیروزه راد: تاریخ فراموش نخواهد کرد ...     
  39 سال پیش محمد رضا پهلوی که اعتراضات و مبارزات کارگران برای احقاق حقوق خود، حاشیه شینان برای داشتن سرپناه و امکان استفاده از آب و برق، دانشجویان و روشنفکران برای داشتن حق آزادی و استقلال ایران، ملیتهای مختلف برای رفع تبعیض و ... نشنیده و ندیده گرفته بود، سرانجام در مقابل مبارزات عظیم و گسترده توده ها مجبور به اعتراف شد که پیام انقلاب ملت ایران برای عدالت اجتماعی و بر علیه استبداد، ظلم و فساد را شنیده است.


  امید بهرنگ : ز گستره اعماق تا افق های دور!
  تحلیلی بر خیزش انقلابی اخیر
  بخش اول: اقتصاد سیاسی شورش
      
  هوای تازه ای دمیده شد. فصل جدیدی در تاریخ مبارزات مردم ایران آغاز شد. بهترین فرزندان خلق با خون خود در حال نوشتن تاریخ اند، این بار عزم کرده اند که قدم در راه بی برگشت بگذارند و کار را تا به آخر پیش برند. آنان بی محابا درگیر مبارزه شده اند، نمادها و سمبل های جهل و خرافه مذهبی را به آتش می کشند، بانک‌ها و اداراتی که مظهر به خاک سیاه نشاندن اکثریت مردم هستند را تخریب می کنند و در نبردهای خیابانی رویاهای خود را به صحنه می آورند و آینده ای متفاوت را طلب می کنند. درود بر عزم شان، افتخار بر همت شان، زنده باد دلاوری شان!


  یک ارزیابی کوتاه و مقدماتی (۱) و (2): حسن مرتضوی     
  هنوز پيش‌بيني قطعي جدال كنوني ناميسر است. اما يك چيز مسلم است. ناتواني حكومت در حل تضاد‌هاي ايجاد شده تنها به مدد ناتواني توده‌هاي مردم در ايجاد هماهنگي ساختاري و هدفمند خود را پنهان كرده است اما زياد طول نمي‌كشد كه همگان بفهمند شاه برهنه است و آنگاه حتي سركوب هم لباس مناسبي نخواهد بود.  شکستِ سکوت : کمال خسروی     
  جنبش دیماه، اگر راه آوندهای و دهلیزهایی که گدازه‌های اعماق را به ستیغ می‌رسانند، بسته نشود، و این بسته نشدن، تنها امید و آرزو نیست، بلکه وظیفه نیز هست، آنگاه این توان را دارد که به زلزله‌ای چنان مهیب مبدل شود که کوچکترین خاکریزش، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است.  اعتراضات در ایران، یک نقطه عطف؟
  حان رایمن - ترجمه: پروین اشرفی
      
  سردرگمی و عقب نشینی ها اجتناب ناپذیر هستند. اما چنانچه این اعتراضات ادامه یافته و عمیق تر گردند، ظرفیت این را دارند که دوره فرقه گرایی، راسیسم و انشقاقی را که در حال حاضر طبقه کارگر خود را در آن می یابد، به عقب برانند. ما باید این وضعیت را دقیقا زیر نظر داشته باشیم و به هر نحوی که می توانیم، حمایت کنیم.


  اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
  این آغازی است بریک پایان
      
  آزادی حاصل مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم است . اکنون این جامعه زنده به گور گرفتار چهار دهه سرکوب و کشتار و فساد و دزدی حکومتی ، قد علم کرده است که بنیاد این حکومت بنیان کن را براندازد. دربرابر جناح های حکومتی که در سرکوب علیه مردم متحد شده اند ، متحد شویم و به جنبش مردم ایران به پیوندیم!


  علی دروازه غاری : آیت الله "بی بی سی" دوباره دهان گشاد خود را باز می کند     
  مردم ایران بر خلاف سال 1357 اینبار آگاهانه تر عمل کرده و میدانند که درد و معضلات اجتماعی-سیاسی- اقتصادی تنها در گرو همبستگی زحمتکشان و طرد نظام ناعادلانه ی سرمایه داری است.


  بهروز سورن: صحنه آرایی حکومتگران برای سرکوب خیزش سراسری مردم     

  ...میبایستی همه راه ها را بر روی اپورتونیست های سیاسی که برای پریدن به قدرت سیاسی سالها با کمک دلارهای شیوخ و امپریالیست ها خیز برداشته بودند, بست. این مهم تنها میتواند با همیاری تشکل های حاضر در صحنه و خیابان صورت گیرد. تزریق هر گونه رهبری از سوی اپورتونیست های سیاسی غیر محلی میتواند اهداف اصیل خیزشگران را با ناکامی روبرو کند.  بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از اعتراضات توده های اعماق علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی     

  لازم است در عین حال نگرانی خود را اعلام نموده و هشدار دهیم که جریاناتی در این تظاهرات ها در تلاشند شعار های نژادپرستانه، ناسیونالیستی، زن ستیزانه و ارتجاعی از جمله شعار به نفع حکومت ضد مردمی سلطنتی سابق که به تاریخ سپرده شده است و شعار هایی مانند "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را به اعتراض مردم محروم برای نان و آزادی تحمیل کنند و آنرا به انحراف بکشانند. کارگران و مردم محروم ایران کوچکترین نفعی از بکارگیری چنین شعارهای تفرقه افکنانه ای نخواهند برد و تنها موجب تضعیف و خدشه دار کردن اعتراض عدالت طلبانه آ‌نها در ایران و در اذهان مردم جهان خواهد شد.  بهزاد مالکی : جایگاه و چالش های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن     
  جنبش دانشجوئی، از کل جامعه، از طبقات اجتماعی و مبارزات آنها با يکديگر، از مسائل مهمی که جامعه با آن در هر مقطع تاريخی درگير است و از خواست های طبقات مختلف جامعه، به ويژه خواست های طبقات و لايه های بالندۀ اجتماعی، جدا نيست.
  امسال هم چون سال های پیش ١٣ تا ١٦ آذر، دانشگاه های ایران صحنۀ تظاهرات و اعتراضات زیادی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو بود.


  اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در آمریکای شمالی
  به مناسبت آغاز سال جدید میلادی و نیز شروع سومین سالِ فعالیتِ این اتحاد عمل
      
  همزمان با آغاز سومین سال فعالیتِ اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی – امریکای شمالی، بهترین شادباش های ما را به مناسبت شروع سال میلادی جدید پذیرا باشید.
  سالی که گذشت همچون سالهای گذشته، هم شاهد مبارزات و مقاومت پرشور کارگران ، ُزحمتکشان و توده های تحت ستم علیه استبداد و استثمار و فلاکت و جنگ و آواره گی و تخریب سیستماتیک محیط زیست در پاره ای از کشورها بودیم و هم.....


  صمد وکیلی : نگاهی انتقادی به
  اعلامیه هیئت اجرائی سازمان انقلابی کارگران ایران ( راه کارگر )
      
  تظاهرات خیابانی در چند روز اخیر در شهرهای مختلف ایران موجب شد که تمامی سازمان ها و احزاب و افراد و... هر کدام شان به نوعی موضع گیری کنند و نظرشان را پیرامون آن بنویسند . جدا از تحلیل های جورواجور ، تحلیلی که در بین آنها جلب توجه می کند ، تحلیل هیئت اجرائی ( راه کارگر ) است . چرا ؟


  کانون مدافعان حقوق کارگر : اعتراضات رو به گسترش و وظايف جنبش كارگری!     
  جنبش كارگري به خوبي ميداند كه خواست طبقه كارگر خواست همه مردم است و اگر به خاطر ساليان متمادي ديكتاتوري سلطنتي و غير سلطنتي سطح آگاهي مردم تحت ستم پائين مانده است و يا بخاطر قتل عام رو شنفكران مردمي در دهه60 و پس از آن گسست نسل‌هاي مبارز و انقلابي ره‌آوردی ناميمون براي مردم ما داشته است ، اكنون وظايف آگاهان و بازماندگان اين جنبش است تا


  کانون مدافعان حقوق کارگر: حمله به تجمع کنندگان معترض در روز های اخیر هیچ مشکلی از بن بست های حکومت را حل نمی‌کند     
  مردم خود به اعتراضات به حق در تجمعات گرد می آیند، اعتراضاتی که ناشی از ستم چند دهه بر کارگران، رنجبران و زحمتکشان است، چند دهه ای که تنها هنرش آن بوده که دزدی و رشوه و اختلاس را در بالایی ها گسترش دهد و فقر و تنگدستی و بی خانمانی را به اکثریت عظیم جامعه تحمیل کند.


  بهروز سورن: نان و ازادی!     
  تلاش هایی برای ایجاد وحشت عمومی انجام میشود که محتملا از سوی اطلاعاتی های خود رژیم است. آنها شایعه پراکنی می کنند که گویا این اعتراضات از سوی خود نظام و برای شناسایی مخالفان است. این زجه ناله ها تنها علیه همبستگی مردمی سر داده میشود که جان به لب دارند و نان و آزادی می طلبند. تجربه قیام بهمن 57 اما اینبار همراه مردمی است که چک سفید به هیچ جریان سیاسی فریبکاری ندهند و بر مطالبات پایه ای و خواستهای زمینی خود پایبندی نشان دهند.


  مسئله فلسطین، عاملی بازدارنده در عادی سازی روابط اسرائیل-آفریقا: پیشروی کند اسرائیل در آفریقا
  نوشته الحاجی بوبا نوهو، ترجمه بهروز عارفی
      
  مسئله فلسطین، به مدتی طولانی اختلافی بین اسرائیل و آفریقا بود که به سادگی نمی شد از آن گذشت. اما، تل آویو از راه های مختلف از جمله در زمینه مسائل امنیتی به رژیم های متعددی خدمت کرد. پیوندهای پنهانی ولی ملموس بین اسرائیل و برخی دولت های کلیدی افریقا به آن دولت امکان داد که روابط افتصادی و سیاسی نزدیک برقرار کند.


  مجید پهلوان : جنبش حفظ محیط زیست و رویکرد ایرانی آن     
  آلودگــی محیــط زیســت و آلــودن روز افــزون آب و خــاک و هــوا موضــوع تشــکیل و تــاش ســازمان هــای روشــن گــر و مبــارز و اجتماعــی بــوده اســت. آلودگــی هــوا در نتیجــه تولیــد و افزایــش گازهــای ســمی و گلخانــه ای، تولیــد یــک دور تسلســل ویــران گــر نمــوده کــه از عــوارض آن گرمایــش زمیــن و تغییــرات هــاک کننــده جــوی و اب و هــوای زمیــن اســت.


  گفت‌وگویی با دیوید هاروی به بهانه انتشار کتاب آخرش «مارکس، سرمایه و جنون خرد اقتصادی» سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ /دیویس ریچاردسون . ترجمه: نوید نزهت     
  پاییز امسال مصادف با ۱۵۰امین سالگرد انتشار «سرمایه» اثر کارل مارکس است؛ کتابی بدیع و پیشگام که در آن مارکس با تعریف سرمایه به‌مثابه ارزش در حرکت، حوزه مطالعاتی سراسر تازه‌ای برای درک اقتصاد، روابط اجتماعی و نهادهایی بنا کرد که به نابرابری‌های وسیع ساختاری دامن می‌زنند.  از گفتگوهای کارگری گزارشگران در مورد فعالیت های "شبکه همزمانی" - گفتگو با سیامک مویدزاده     

  ما حتّا فراخوان مشترک هم ندادیم، هر جریانی فراخوان خودش برحسب برنامه ای که در محل داشت و با شعارهای خودش – که اکثراً مشترک بودند – را منتشر کرد، ما حتّا اسمی هم بر روی خود نگذاشتیم، اما بنا به نوع روابط درونی ما و شکل کار مشترکمان، شاید بتوان ما را "شبکۀ همزمانی" نامید. که به طور مقطعی، موردی و به شکل همزمان با یکدیگر همکاری می کنیم. یقیناً با گسترش این جمع و کسب تجارب بیشتر و جمعبندی از آنها، به تعریف مشخص تری از خود خواهیم رسید.  تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت سالگرد اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوس رانی تهران     

  پس از ماه‌ها فعالیت مستمر و ارتباط چهره‌به‌چهره، تعداد زیادی از رانند‌گان درخواست تشکیل سندیکا کردند. امضاهای جمع‌آوري شده از کارگران به اداره‌ی كار تسليم شد. به دنبال جدی شدن مساله تشکیل سندیکا، عوامل خانه‌ی كارگر و شوراهای اسلامی با همكاري مديريت شركت واحد و حراست و عوامل امنيتي، ترتيب حمله به محل سنديكاي شركت واحد را دادند. این حمله در تاریخ 19 شهریور 84 صورت گرفت ...  چان رایمن: در همبستگی با طبقه کارگر سوریه و ایران     

  برگردان: پروین اشرفی اکنون طبقه کارگر ایالات متحده به سختی بعنوان یک نیروی مستقل و یکپارچه وجود دارد. امری که بیش از گذشته ضروری می باشد. سردرگمی حاکم است. این سردرگمی بطور مثال با این واقعیت که بطور تخمینی حدود ٣۰% از اعضاء اتحادیه ها به ترامپ رأی دادند، آشکار میگردد. مشارکت اعضاء در اتحادیه ها – یعنی تنها سازمان های گسترده طبقه کارگر ایالات متحده – در سطحی بسیار پائین بوده و جدایی از اتحادیه ها بطور وسیعی صورت میگیرد.


  شمس الدین امانتی: سهم۱۳میلیون و نیم دانش آموز از بودجه سال ۹۷     

  برطبق آمار خود رژم اسلامی، که چندان هم قابل اعتماد نیست، ۵۶ درصد مدارس در سطح استان سیستان و بلوچستان نیازمند تخریب و بازسازی است،۴۰ مدرسه هنوز کپری است، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه تخریبی و ۵۹۷ کلاس نیز در مناطق روستایی خشتی و گلی است. تعمیر و بازسازی این نابسامانی‌ فضای آموزشی را با توجه به تعدیل بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۷، در مقایسه با سال ۹۶ و عدم امنیت جانی دانش آموزان در این ویرانه های ناایمن تحت نام مدرسه را با توجه به اختصاص ۶۶ میلیارد تومان بودجه به سازمان نو سازی مدارس، کدام نهاد حکومتی مسئول و جوابگو ی حوادث احتمالی طبیعی از قبیل زلزله کرمانشاه در این مناطق محروم از استان سیستان و بلوچستان است؟  تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
  یکشنبه ۳۱ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 21 ژانویه 2018
  درباره پروژه کهریزک دوم و سرکوب وحشیانه رژیم، اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان را ه کارگر

  بیانیه مشترک سازمان راه کارگر با برخی دیگر از سازمانهای چپ و کمونیست

  گفتگوی سعید افشار و حسین نقی پور را با عنوان: قاضی القضات جنایت در رفت

  رویکرد و نگاه شهاب برهان و مهرداد وهابی درباره جنبش بزرگ دیماه

  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • نازنین و یامین: روژآوا در نزاع کار- سرمایه

 • اسماعیل سپهر: ملاحظاتی چند در رابطه با خیزش انقلابی اخیر علیه رژیم اسلامی

 • بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
  فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

 • شهاب برهان : حریق دی ماه

 • جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی» / سعید رهنما

 • از گفتگوهای گزارشگران با زندانیان سیاسی سابق
  – گفتگو با جعفر امیری

 • سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
  یکشنبه ۳۱ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 21 ژانویه 2018

 • بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
  فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

 • اعلامیه شماره ۴ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  پروژه کهریزک دوم، بی توقف، جان می گیرد!

 • اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) وهسته اقلیت
  از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم

 • مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير
  فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى

 • اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره خیزش انقلابی مردم ایران
  زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند

 • بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
  فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۸ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 18 ژانویه 2018

 • فراخوان اعتراضی صدها تن از فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!

 • اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) وهسته اقلیت : از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم

 • اردشیر مهرداد : یادداشت هایی پیرامون خیزش های دیماه جاری

 • هاله صفرزاده : چهل و پنج روز پس از زلزله
  گزارشی از سرپل ذهاب، ازگله، روستاهای کوئیک سیفوری، مجید و حسن

 • فراسوی «بد» و «بدتر» : گفت‌وگوی اندرو آراتو و نانسی فریزر ترجمه‌ی ابراهیم محمودی

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 14 ژانویه 2018

 • خیزش فرودستان : گفت‌وگو با آصف بیات / ترجمه‌ی مهرداد امامی/ گفت‌وگوی سایت سندیکای ترکیه با آصف بیات

 • بیانیه بخشی از کنشگران جنبش زنان: اجازه نمی‌دهیم بر تاریخ فعالیت‌های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود

 • گزارشگران: هاشمی شاهرودی قاضی جنایتکار، در رفت!

 • تقی روزبه: سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!

 • اکبر یگانه: آزادی

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 11 ژانویه 2018

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 11 ژانویه 2018

 • رها اسدزاده: بی‌اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه‌ی خارجی

 • بیانیه‌ی نویسندگان، شاعران و هنرمندانِ تبعیدی
  در حمایت و پشتیبانی از جنبش و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

 • فیروزه راد: تاریخ فراموش نخواهد کرد ...

 • امید بهرنگ : ز گستره اعماق تا افق های دور!
  تحلیلی بر خیزش انقلابی اخیر
  بخش اول: اقتصاد سیاسی شورش

 • شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران گام اول را محکم برداشت

 • کارگران انقلابی متحد ایران : پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران

 • حسن جداری : جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!

 • هدایت سلطانزاده : در حاشیه شعارهای « رضا شاه روحت شاد» !

 • حسن جداری: آذربایجان به پا خیز !

 • اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره خیزش انقلابی مردم ایران : زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند

 • سایت اقتصاد سیاسی: چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی

 • یک ارزیابی کوتاه و مقدماتی (۱) و (2): حسن مرتضوی

 • شکستِ سکوت : کمال خسروی

 • شهاب برهان: « باطل السِحر» دیوِ سرکوب، کثرت جمعیت و تداوم جنبش است

 • تقی روزبه: نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای

  برای یکشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 7 ژانویه 2018


 • برهان عظیمی: بهانه‌های واهی را از اراذل سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی برای تخطئه مبارزات فرودستان بگیریم!

 • بهروز سورن: پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان

 • محمد قراگوزلو: شکوهِ خیزشِ مردمِ بی لبخند!

 • اعتراضات در ایران، یک نقطه عطف؟
  حان رایمن - ترجمه: پروین اشرفی

 • مجید دارابیگی : بانگ انقلابی دیگر
  انقلاب پنجاه و هفت مُرد و به بیان دیگر در زهدان تاریخ مرده به دنیا آمد، اینک زنده باد انقلابی دیگر! انقلابی که با درخشنده گی و فرخنده گی در راه است.

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۴ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 4 ژانویه 2018

 • اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
  این آغازی است بریک پایان

 • اعلامیه شماره ۲ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  درباره قیام انقلابی مردم ایران

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  انفجار اجتماعی در ایران و ضرورت سازماندهی و آمادگی برای انقلابی نوین

 • بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

 • علی دروازه غاری : آیت الله "بی بی سی" دوباره دهان گشاد خود را باز می کند

 • بهروز سورن: صحنه آرایی حکومتگران برای سرکوب خیزش سراسری مردم

 • بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از اعتراضات توده های اعماق علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی

 • بهزاد مالکی : جایگاه و چالش های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن

 • حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است

 • ویدئو کلیپ های دیدنی