• بیانیه جمعی از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی
  • کارگران انقلابی متحد ایران : طبقۀ کارگر و انتخابات ِ پیش ِ رو
  • پیام همدردی سازمان راه کارگر
    مرگ دلخراش دهها کارگرمعدن یورت در استان گلستان
  • بیانیه جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری شمال خوزستان درباره انتخابات
  • اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
    درباره : فاجعه مرگ کارگران معدن آزادشهر