• علی دماوندی : در دفاع از رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی
    در همبستگی با کارزارهای سراسری وبین المللی در دفاع از کارگران ایران
  • محمد قراگوزلو : فصلِ مشترکِ مبارزه ی طبقاتیِ کارگران!
    چشم زدی به انتشار کتابِ "کیفرخواست دستمزد"
  • فراخوان جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی: رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی را با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم! (لیست پایانی) - همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادها
  • بهزاد مالکی : اصلاحیۀ قانون کار، میخ دیگری بر تابوت قانون کار فرانسه!
  • کاظم فرج الهی : من هم رضا شهابی هستم