• فراخوان گزارشگران: با تمام توان در کنار کارگران و معلمان!
  • فراخوان عمومی !: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
  • جمعی از کمونیست های ایران :جنبش کارگری ایران، درخت تناوری است که بر سراسر کشور سایه خواهد افکند!
  • تقی روزبه : رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!
  • «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد»! نان، کار، آزادی، اداره شورایی !
    علی دماوندی - گزارشی برای رادیو-تلویزیون برابری
    خیزش کارگران نیشکر هفت‌ تپه