• هاله صفرزاده : چهل و پنج روز پس از زلزله
    گزارشی از سرپل ذهاب، ازگله، روستاهای کوئیک سیفوری، مجید و حسن
  • شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران گام اول را محکم برداشت
  • بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم
  • کانون مدافعان حقوق کارگر : اعتراضات رو به گسترش و وظايف جنبش كارگری!
  • کانون مدافعان حقوق کارگر: حمله به تجمع کنندگان معترض در روز های اخیر هیچ مشکلی از بن بست های حکومت را حل نمی‌کند