• شهناز نیکوروان : "آری، همه کودکان بازنده اول وآخر جنگند"
  • ناصر اصغری : کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند
  • بهزاد مالکی : نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری
  • ناصر اصغری : اهمیت نامه نمایندگان کارگران نفت
  • پروین محمدی : دولت و مجلس یک پیکره واحد برای غارت دسترنج ما کارگران هستند