• تقی روزبه :شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن
  • ویژه برنامه صدای کانون به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک (12ژوئن)
  • اطلاعیه پنج تجمع کارگری: از مبارزات بحق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور و از ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگران مزدی ترابری پشتیبانی کنیم
  • سهراب شباهنگ : بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان های سراسری کارگران در ایران
  • کانون مدافعان حقوق کارگر : ضرورت هوشیاری در مبارزات مردمی و ایجاد تشکل سراسری