• مهاجران افغانستان در ایران
    به مناسبت 15 مرداد روز همبستگی با کارگران افغانستانی مهاجر
  • علی پیچگاه : نگاهی کوتاه به مبارزات کارگران صنعت نفت در مقطع انقلاب بهمن
  • بیانیۀ کنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی
    علیه «طرح کارورزی»
  • فرازهایی از جنبش کارگری ایران
    طرح كارگران كارخانه جنرال موتورز ايران براي تشكيل شوراها در كارخانه تابستان 1358
  • کانون مدافعان حقوق کارگر :سركوب اعتراضات كارگري بن بست هاي خودساخته نظام سرمايه داري را نميگشايد