محمد ثلاث اعدام شد!

 

باردیگر جنایت دیگری صورت گرفت. این بار محمد ثلاث، درویشی به سلاله اعدام شده گان وبدارآویخته گان چهار دهه حکومت اسلامی پیوست.

روزیکشنبه ، آخرین ملاقات مردی بود که بارها اعلام کرده بود که او را زیر شکنجه مجبور به اعترافات غیرواقعی کرده اند واو بیگناه است. سحرگاه  روز دوشنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۷، به اطلاع خانواده محمد ثلاث رسید که محمد اعدام شده است.

نه تنها محمد ثلاث که بارها اعلام کرده بود که او را زیر شکنجه مجبور به اعترافات غیر واقعی کرده اند و او بیگناه است. وکیل ایشان هم گفته بود که شواهد جدید زیادی دارد که بی‌گناهی موکلش را اثبات می کند و خواهان متوقف شدن اجرای حکم اعدام وی شده بود تا بتواند در جریان اعاده دادرسی ، اسناد را در اختیار دادگاه قراردهد. در یکماه گذشته ، خانواده ووکیل محمد ثلاث تلاش کردند تا با ارائه شواهد مختلف ،بیگناهی اورا اثبات کنند وخواهان متوقف شدن اجرای حکم اعدام و  اعاده مجدد  دادرسی ودادگاهی علنی شوند. محمد در پیامی به تشریح  چگونگی دستگیری و شکنجه واعترافش پرداخت واز همدستی دستگاه سرکوب وقضاوت اسلامی پرده برداشت و علائم شکنجه ها و خشونت بیرحمانه نهادهای سرکوب علیه خود را نشان داد. اما علیرغم اعتراضات وسیع به حکم اعدام محمد ثلاث، بیدادگاه اسلامی برای پوشاندن حقیقت ونشاندادن شمشیر سرکوب و اعدام در مقابل اعتراض کنندگان، حکم مرگ را به اجرا گذاشت.

ما ضمن ابراز تاسف عمیق خود از اعدام محمد ثلاث و اعلام همدردی با خانواده و بستگانش، همگان را به مبارزه هر چه بیشتر علیه رژیم اعدام و جنایت جمهوری اسلامی دعوت می کنیم. باید  ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی متوقف شود. باید  مجازات ضد انسانی اعدام ،بمثابه جنایت سازمانیافته حکومتی  ملغی شود! سکوت در مقابل این جنایت به جنایتکاران یاری خواهد رساند تا دستگاه مخوف مرگ وجنایت وغارت را تحکیم کنند. شکی نیست که افراد دیگری درصف مجازات مرگ قرار دارند.  در اول این صف قربانیان دستگاه جنون اسلامی، شاید رامین حسین پناهی باشد. رامین حسین پناهی را یاری کنیم ونگذاریم که دستگاه جنایت اسلامی ،خانواده دیگری را در سوک  نشاند. نگذاریم بازهم جنایت دیگری صورت گیرد!

اعدام جنایت سازمانیافته حکومتی است، علیه آن بایستیم!

سایت راه کارگر