دلبرگلی آبکناری،مادر روزبه وویدا وپروین خاموشی گرفت!

 

مادر گلی ما، مادر همه خاورانی ها، مادر درد ورنج وفراق ،پس از گذراندن نزدیک به پنج سال بیماری کهولت وآلزایمر در تهران جهان ما را واگذاشت و سنگینی نبرد برای دادخواهی وحقیقت جویی ومبارزه علیه فراموشی را بر دوش بازماندگان گذاشت.

دلبر گلی آبکناری ، با زندان ومخفی شدن شوهرش ازسالهای پس از کودتای ۳۲ ،با دنیای سیاست ومبارزه برای حق طلبی وآزادی آشنا شد. ۷سال از ۴۸ تا ۵۷  درمقابل زندانهای شاه ،د رانتظار دیدار روزبه گلی آبکناری ،فرزند بزرگش گذراند. پس از سرنگونی شاه ِ خانه اش ،خانه همه ی راه کارگریها ومبارزینی شد که دل در گرو آزادی وبرابری داشتند.

با آغاز سرکوب گسترده مخالفان ،در دهه خونین ۶۰ ، فرزندانش روزبه وویدا وپروین ودامادش مهران شهاب الدین را ازدست داد. روزبه ومهران را در زندان اعدام کردند، ویدا در زمان دستگیری با خوردن سیانورِجان داد وپروین که به زندان ابد محکوم شده بود در زندان ،بخاطر فشارهای هولناک جنایتکاران اسلامی،خودکشی کرد وجان داد.

مادر گلی، تا آن زمان که توان راه رفتن داشت با چهره ای خندان ، مهربان وصمیمی همرا با عکس های فرزندان و دامادش  در خاوران در جمع مادران حضور می یافت . او سالها رنج دوری از فرزندان واعدام آنها ودشواری زندگی را به جان خرید و درد  ورنج  اعدام عزیزانش ،اورا از پای درآورد .

واقعا سخت ودردناک است که بی آنکه دادخواهی وحقیقت این همه جنایت آشکار شود، بی آنکه این رژیم آدمخوار وتبهکار سرنگون شود، مادران وپدران مان خاموش میشوند. مادر گلی ، همچون مادر رضایی جهرمی،مادر بهکیش، مادر ریاحی ،مادر معینی ،مادرمیلانی ...از این جمله اند که  با رنجی عظیم ودردی جانکاه جهان ما را وامیگذارند ومیروند.

مادر دلبر کلی آبکناری  ، روز یکشنبه  ساعت ده و نیم صبح در ابن بابویه شهر ری، در کنار  آقای گلی به خاک سپرده خواهد شد.

ما ، به همه بازماندگان این مادر خاورانی، این مادر عزیز وفداکار، به همه رفقا ودوستان روزبه وویدا وپروین ومهران این ضایعه را تسلیت میگوییم. وپیمان میبندیم که پرجم دادخواهی،پرچم مبارزه علیه فراموشی و استبداد وارتجاع وحکومت اسلامی سرمایه داری را تا جان وتوان داریم زمین نگذاریم.

مادر گلی یادت هماره با ما خواهد ماند و خاوران ایران ، سمبل نبرد برای دادخواهی وآزادخواهی وبرابرطلبی همچنان نشانه های پروین و ویدا و روزبه ومهران را درکنار دیگر فرزندان آگاه وفداکار مردمان ایران جاویدان خواهد ماند

سایت راه کارگر

3 تیر ماه 1397