اطلاعیه برگزاری کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر

 

کنگره بیست و سوم سازمان راه کارگر، در مرداد ماه سال جاری برگزار شد.

در این کنگره، علاوه بر اعضای سازمان، شماری از فعالین چپ نیز به عنوان میهمان حضور داشتند. ضمن اینکه امکان حضور اینترنتی نیز برای آندسته از رفقا که نتوانسته بودند شرکت کنند، فراهم شده بود.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، هیات گرداننده کنگره انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرد.

 کنگره با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد همه جانباختگان راه  آزادی و سوسیالیسم آغاز و رئوس برنامه کار بدین گونه تعیین شد:

 

ـ سیاست ائتلافی سازمان و عملکرد کمیسیون روابط عمومی

ـ گزارش سیاسی

ـ اصلاح سبک کار

ـ بررسی پیش نویس برنامه جدید پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه سازمان

ـ انتخاب اعضای کمیته مرکزی و کمیسیون مرکزی نظارت و رسیدگی به شکایات

 

سیاست ائتلافی و موضع گیری رفقای روابط عمومی در پیوند با سازمانها و نهادهای انقلابی و کمونیستی در فاصله دو کنگره مورد بحت قرار گرفت. بعد از اتمام بحث، پیشنهاد زیر در چهار بند به تصویب رسید:

 

۱ ـ سیاست ائتلافی تا کنونی  روابط عمومی  مورد تائید است.

۲ ـ سیاست ائتلافی  جاری با احزاب  و سازمان های انقلابی در چهارچوب اتحاد نیروهای سوسیالیستی، به مثابه مصوبه کنگره است و  باید ادامه یابد.

۳ ـ  فعالیت رسانه ای مشترک با دیگر سازمان های انقلابی و سوسیالیستی مورد تائید است .

۴ ـ  سازمان دادن میزگردها با احزاب و سازمانهای انقلابی در رسانه های سازمانی از وظایف ائتلافی  ماست.

همچنین در پیوند با رویدادهای جاری داخل کشور و ادامه تظاهرات و اعتصابات، پیشنهاد گنجاندن شعار " پیش به سوی اعتصابات عمومی و سراسری" در رسانه های سازمان به تصویب کنگره رسید.

 

بررسی پیش نویس گزارش سیاسی پیشنهادی یکی دیگر از محورهای بحث و گفتگو بود که شامل بررسی اوضاع سیاسی ایران در سال گذشته و قطعنامه ای درباره فاجعه زیست محیطی در ایران بود. پس از بحث در چهارچوب اسناد ارائه شده، کمیسیونی انتخاب شد که اسناد نهایی را  تنظیم و تدقیق کنند.

در این نشست، همچنین صدور پیامی از جانب کنگره سازمان به مناسبت دهه ی خونین شصت و سی امین سالگرد اعدام های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷  به تصویب رسید.

 

دستور جلسه بعدی بررسی پیش نویس برنامه جدید بود. پیش نویسی که از جانب " کمیسیون اصلاح برنامه سازمانارائه شده بود. کنگره  ضمن ارج نهادن بر تلاش و کوشش کمیسیون اصلاح برنامه، بار دیگر بر ضرورت روزآمد کردن برنامه سازمان که در کنگره ها و مجامع عمومی قبلی نیز به اتفاق آراء به تصویب رسیده است تاکید نمود. کنگره بر ادامه کار کمیسیون برای تکمیل ، تدقیق،  و تدوین برنامه تاکید کرد.

    بررسی وضعیت تشکیلات و ضرورت اصلاح سبک کار سازمان از دیگر محورهای کار کنگره بود. بعد از بررسی موضوع از جوانب مختلف، مصوبه ای به شرح زیر به تصویب رسید:

"ما سازمانی هستیم چند گرایشی، یعنی در درون سازمان، تشکیل فراکسیون و یا گرایش آزاد است و تاکید بر حزبیت و اهرم های سازمانی به هیچ وجه به معنای سرکوب نظری نیست.ما همچنان بر دموکراسی سازمانی، رعایت حقوق فردی و آزادی ترویج دیدگاه سازمانی، یا نظر و عقیده، در درون سازمان و خارج از سازمان پایبند هستیم. اما  آزادی عمل گرایش یا فراکسیون درون سازمانی در خودداری از اجرای اقدامات و مصوبات سازمانی، که به موجب اساسنامه سازمانی ما رسمیت دارد یک روی سکه است و رسمیت داشتن نظر اکثریت به مثابه نظر سازمانی وجه دیگری از مقوله سازمانی به شمار می رود. به بیان روشن تر، ما سازمانی هستیم چند گرایشی و نه چند تاکتیکیچند صدائی بودن سازمان از اهمیت نقش ارگان های سازمان و تاکتیک یگانه سازمانی نمی کاهد."      

آخرین دستور جلسه کنگره، انتخاب اعضای جدید دو نهاد انتخابی سازمان یعنی کمیته مرکزی و کمیسیون مرکزی نظارت و رسیدگی به شکایات بود که با موفقیت به انجام رسید.

 

کنگره در انتها با سرود انترناسیونال و در فضایی امیدبخش و رفیقانه به کار خود پایان داد.

کمیته مرکزی سازمان سازمان راه کارگر

 

اوت 2018مرداد ۱۳۹۷