سمینار:

بحران اقتصادی و سیاسی در ایران:

چشم اندازها و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی

سخنرانان:                  عنوان سخنرانی

نسرین ابراهیمی:            اهمیت تشکل یابی در خود رهانی طبقه کارگر

آرمان کوشا:                جنبش کارگری، بحران چپ و چشم اندازهای جبهه سوسیالیستی

ستار رحمانی:              بررسی جنبش معلمان و جایگاه آن در جنبش کارگری ایران 

سیاوش دانشور:            آلترناتیو سوسیالیستی، راه حل کارگری بحران

صلاح مازوجی:            راهکار شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی در ایران

       

 

                

زمان: شنبه ١٧ نوامبر ساعت ١١:٣٠ظهر تا ٦ عصر

مکان: پالتاک و سایر رسانه های جمعی اینترنتی

برگزار کننده: گروه تدارک سمینار، لندن انگلستان

 

 

همراه شو رفیق!

همزمان با اوجگیری مبارزات کارگران، زحمتکشان و عموم مردمان جویای آزادی و یک زندگی انسانی علیه سرکوب و غارت و استثمار و بی حقوقی محض کارگران و توده های هم سرنوشت با آن، چهره و ماهیت ضد کارگری و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی هر چه آشکارتر گشته است. سران جنایتکار رژیم ضمن تداوم چپاول حاصل دسترنج زحمتکشان کشور و اموال عمومی آنان، همچون همیشه تنها بر تداوم و تشدید اوضاع وخامتبار، بحرانی و ویرانگر موجود پای میفشارند. اوضاع نابسامان اجتماعی و اقتصادی در کنار ناامنی شغلی و رفاهی مزدبگیران از یک سو و فشارهای بین المللی و انزوای هر چه بیشتر رژیم در عرصه های مختلف رژیم جهموری اسلامی را در تنگنای مرگباری نهاده است.

در چنین اوضاعی قطب های مختلف جامعه بنا به منافع طبقاتی و اجتماعی خود، برای روز موعود، سرنگونی رژیم، خود را آماده میکنند. طیفهای مختلف بورژوازی اعم از سلطنت طلبان و لیبرالها و مجاهدین بشدت به تکاپو افتاده و تلاش میورزند در صورت پیش آمدن فرصتی مهر خود را برفرصتهای پیش آمده کوبیده و پایه های نظام موجود را حفظ کنند.

همزمان قطب چپ و کمونیست جامعه تنها نیرویی است که به باور همگان از پراکندگی رنج برده و فاقد ارائه برنامه ای منسجم برای رویارویی با تصادمات اجتماعی و طبقاتی پیشاور و اراده و اعتماد بنفس جهت بدست گرفتن ارکان جامعه میباشد.

بنا بر آنچه برشمرده شد در چند هفته اخیر تعدادی از فعالین چپ و کمونیست تلاش چندی را در جهت یافتن راهی برای مشارکت در پروسه پاسخگویی به نیازهای جنبش کارگری و کمونیستی در این شرایط حساس بعمل آورده اند. آنان چند جلسه بحث و گفتگو جهت یافتن ابزاری که بتواند همه کسانی که خود را در این طیف تعریف میکنند را جهت بحث و گفتگو وانجام اقدامات لازم برای مشارکت جمعی درآنچه نیاز است انجام شود برگزار کردند.

این جمع که صرفا خود را بخش کوچکی از خیل نیروهای چپ و کمونیست بریتانیا و خارج کشور میداند وظیفه هماهنگی و تدارک سمیناری که در آن بتوان به مسائل اساسی قطب چپ جامعه در رابطه با خلاء یک آلترناتیو چپ و سوسیالیستی  پرداخته وبا مشارکت و خرد جمعی راه حل/هایی عملی برای دستیابی به آنرا به عهده گرفته است.

در این سمینار رفقایی که در زمینه های مورد نظر سمینار مطالعه نموده، نوشته منتشر کرده و یا حاضرند مباحثی جدی در این راستا در سمینار ارائه دهند میتوانند با رفقای تدارک سمینار برای پیشبرد این امر هماهنگی لازم را بعمل آورند.

از آنجا که از اهداف اصلی این سمینار کمک به گرد همایی نیروهای شناخته شده چپ و کمونیست موجود در انگلستان می باشد شرکت کنندگان این سمینار توسط هیئت تدارکات به آن دعوت میشوند.

سمینار ما تحت عنوان : 'بحران اقتصادی و سیاسی در ایران، چشم اندازها و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی' درروز شنبه ١٧ اکتبر از ساعت ١١ صبح تا ٧ عصر در مکان زیر برگزار میشود:

Ealing Green Church, Ealing Broadway, Ealing W5 5QT

رفقای همرزم و همسرنوشت،

ما دست یاری به سوی یکایک شما دراز کرده، میدانیم و امیدواریم بتوانیم با احساس همبستگی طبقاتی و سوسیالیستی دست در دست هم با استفاده از تجارب بسیار غنی و بی بدیل چهل سال گذشته که از مبارزه ای خونین و سنگر بسنگر با رژیم جمهوری اسلامی حاصل و در این پروسه آبدیده شده است بتوانیم به وظایف انقلابی، سوسیالیستی و تاریخی خود عمل نماییم. ما بخوبی آگاهیم پس از سالیان دراز تبعید،  در این راه از هر کس به اندازه فرصت، توان و آنچه در آن مقطع معین میتواند انجام دهد انتظار داشته باشیم. مهمترین مسئله اما صیقل زدن تعلق خاطر و تعهد انقلابی به آمالی است که همه ما خود را در شکست و پیروزیش سهیم میدانیم و علیرغم دوری و نزدیکی هایمان با افت خیزهای آن متاثر میشویم.

دستانتان را به رفقات فشرده و برای دیدارتان به انتظار خواهیم بود

هیئت برگزار کننده سمینار

لندن، سپتامبر ٢٠١٨