جنبش کارگری ایران، درخت تناوری است که بر سراسر کشور سایه خواهد افکند!

جنبش کارگر ی ایران، همچون ققنوس که هر بار از خاکستر خود سر بر می کشد، با توان و تپشی نوین در برابر استثمار و ستم سرمایه و استبداد و سرکوب خونین جمهوری اسلامی قامت برافراشته است! طی سال گذشته شاهد جنبش های ریشه دار، نیرومند و اصیل کارگران در اراک، اهواز، پالایشگاه ستارۀ خلیج، تبریز، تهران و بویژه در مجتمع صنعتی – کشاورزی هفت تپه بوده ایم که در ماه های گذشته به تناوب ادامه داشته است. اعتصاب بزرگ و طولانی اخیر کارگران هفت تپه سومین هفتۀ خود را  پشت سر می گذارد. رژیم حاکم از یکسو با فشار و تهدید و سرکوب و از سوی دیگر با وعده و وعید و فریبکاری و مجددا با دستگیری شمار زیادی از نمایندگان کارگران هفت تپه می کوشد اعتصابات و تظاهرات کارگران هفت تپه و خانواده هایشان و مردم شوش را که از آنان حمایت می کردند و می کنند متوقف سازد. اما با مبارزۀ پیگیر کارگران هفت تپه و حمایت فولادگران اهواز و دیگر کارگران و معلمان شهرهای مختلف از خواست های کارگران هفت تپه این جنبش همچنان پابرجاست و برای تحقق خواست های خود به مبارزه ادامه می دهد.

رِژیم همچنان کوشیده و می کوشد با حمایت از سندیکاهای زرد و کارگزاران سرمایه و عناصر دست راستی و سازشکار در جنبش کارگری، تشکل های مستقل و اصیل کارگران را در هم بشکند. اما شاهدیم که کارگران با آگاهی و بیداری خود این گونه نقشه ها را خنثی کرده اند و می کنند. دیر نیست روزی که با روی آوردن کارگران به مبارزۀ سیاسی و با اتحاد انقلابی کارگران و زحمتکشان جامعه، یگانه راه رهائی، یعنی برانداختن انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، قدرت سرمایه داران و درهم شکستن ماشین سرکوب و کشتار بورژوازی، از سوی توده های وسیع کار شناخته شود و به برنامۀ عمل تمام نیروهای انقلابی و در رأس انها طبقۀ کارگر تبدیل گردد.

پشتیبانی بی دریغ، مجدانه و پیگیرانه از مبارزات کارگران و در لحطۀ کنونی از تلاش های قهرمانانۀ کارگران هفت نپه و خانواده هایشان وظیفۀ همۀ مبارزات آزادی طبقۀ کارگر و همۀ آزادیخواهان راستین جامعه است. ما به تلاش های رفقای «کمیتۀ حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران»  در هلند ارج می نهیم و از همۀ کسانی که امکان شرکت در تظاهرات اعلام شده توسط این رفقا در میدان دام آمستردام در روز شنبه 24 نوامبر 2018 از ساعت 13 تا 16 دارند تقاضا می کنیم در این عمل اعتراضی به رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و حمایت از میارزات کارگران ایران حضور به هم رسانند

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی با انقلاب کارگری!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)

2 آذر 1397