• هدایت سلطان زاده : آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است ؟
 • قطعنامه کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر ( اوت ۲۰۱۷ ) درباره رفراندم استقلال کردستان عراق
 • تقی روزبه : همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
 • مجید دارابیگی: همه پرسی در کوردستان و
  روایت جدید از حق تعیین سرنوشت.

 • م. ائینالی:بارزانی و رفراندم در شمال عراق
  استقلال یا جنگ (بخش دوم)

 • م. ائینالی : بارزانی و رفراندم در شمال عراق
  استقلال یا صلح (بخش اول )

 • حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
 • حمید موسوی پوراصل - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
  بخش دوم: فدرالیسم

 • حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
 • حسن جداری : حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
 • حسن جداری: دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه !
 • حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
  پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه

 • حسن جداری: یاری جستن از"روح" کوروش!
  جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی

 • کشتار دهه شصت در کردستان
  گزارشی آماری در رابطە با کشتار مردم کردستان در دهه شصت
  قسمت اول و دوم

 • حسن جداری : فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!
 • احمد رحيمى : تدريس زبان ترکى با محوريت لهجه تبريزى!
 • جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  چرا پيوستيم وچرا درآمدیم؟
  ( در رابطه با کنگره مليتهاى ايران فدرال)

 • اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
  در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال »

 • حسن جداری : دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!
 • حسن جداری: مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!
 • جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  برای یک ایران دموکراتیک

 • سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک

 • خود گردانی محلی، بدیل هیولای دولت؟ نگاهی به «فدرالیسم دموکراتیک» در سوریه - آرش اسدی