راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9507                   2018-08-23 06:01:15

امروز پنج شنبه کارگران نیشکر هفت تپه ششمین روز خود را پشت سر گذاشته.اعتصاب. امروز پنج شنبه کارگران نیشکر هفت تپه ششمین روز خود را پشت سر گذاشته.


حضور نماینده شهرستان شوش.در هفت تپه به اتفاق همراهان خود.

عکسها همراه با فیلم گویای درد .کارگران زحمت کش نیشکر هفت تپه.است.


۱ شهریور ۹۷