راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9529                   2018-09-05 12:26:43

تجمع اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن و راهپیمایی بە سمت کنسولگری."نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم"!تابستان ١٣٦٧ سران جنایتکار جمهوری اسلامی در اوج سبعیت هزاران زندان سیاسی را بە قتل رساندند و در گورهای جمعی دفن کردند.


ما نخواهیم گذاشت کە این جنایت مشمول زمان بشود و بانیان آن باید در دادگاەهای منتخب و عادلانە مردمی محاکمە شوند.


تجمع اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن و راهپیمایی بە سمت کنسولگری.


زمان: روز شنبە ١٥ سپتامبر ٢٠١٨


ساعت ١ تا ٣ بعد از ظهر
آدرس محل تجمع: مقابل سفارت لندن


16 Princes Gate, Knightsbridge, London SW7 1PT


محل نهایی اعتراض: مقابل کنسولگری:


50 Kensington Ct, Kensington, London W8 5DD
ما همە انسانهای ازادیخواە را بە سرکت در این تجمع اعتراضی فرا میخوانیم.
تشکیلات بریتانیای:


حزب کمونیست ایران


حزب کمونیست کارگری - حکمتیست


سازمان راە کارگر
سپتامبر ٢٠١٨