راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9540                   2018-09-17 13:40:36

پیام مادران آرژانتین به مادران خاوران، بمناسبت راهپیمایی تاریخی دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در ایرانپیام مادران آرژانتین به مادران خاوران، بمناسبت راهپیمایی تاریخی دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در ایران


مادران عزیز خاوران که سالها در حال مبارزه هستید

از طرف تمام مادران که بعداز چهل سال همچنان به مبارزه ادامه میدهیم، شما را در آغوش میکشم


با آوردن عکس فرزندانتان به خیابانها، به آنها زندگی دوباره بدهید

مردم با آنها آشنا میشوند و میدانند آنها چه کسانی هستند


مهم تر از همه این است که نشان میدهید آن ها مادر، چهره و تاریخ دارند

هرگز از مبارزه دست برندارید و تا آخرین روز زندگی تان به مبارزه ادامه دهید


باید عاشفانه آنها را به یاد بیاورید، دوستشان بدارید، یادآوریشان کنید وبرای آنها جائی در تاریخ بسازید


شما را در آغوش میکشم


در قلب من جای دارید و عشق ام را به فرزندانتان تقدیم می کنم