راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9541                   2018-09-18 12:48:09

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
صدها راننده شرکت واحدِ حائز شرایط بازنشستگی، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه شان از سوی مدیریت، ماه ها است که معطل بازنشستگی شان هستند

در هر یک از شش سامانه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حدود صد تن از رانندگان و کارگران وجود دارند که با احتساب سوابق شان در شغل سخت و زیان آور حائز شرایط بازنشستگی هستند. اما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی شان را موکول به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما کرده و به رغم اینکه ماه ها است حائز شرایط بازنشستگی اند؛ اما همچنان منتظر پرداخت حق بیمه شان توسط مدیریت شرکت واحد هستند تا بازنشسته شوند.
مطابق "بند ۴ قسمت ب ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی" کارگرانیکه بیست سال در مشاغل سخت و زیان آور کار کنند، (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که در صورت تقاضای بازنشستگی مشمولان، کارفرمایان می بایست بطور یکجا و یا بطور اقساطی پرداخت کنند. اما مدیریت شرکت واحد در سال های اخیر حق بیمه مذکور در مورد کارگران را حتی یکسال بعد از احراز شرایط بازنشستگی کارگر پرداخت و کارگران مجبور بوده اند به رغم احراز شرایط دریافت مستمری بازنشستگی، یکسال بیشتر کار کنند.
در حالی که عموما در مورد این کارگران، حقوق دو یا سه ماه شان برابر است با بدهی حق بیمه شان، و چنانچه این مبلغ یکجا به تامین اجتماعی پرداخت شود. کارگر بلافاصله بازنشسته خواهد شد. با توجه به اینکه در برخی از سامانه های شرکت واحد کارگر مازاد وجود دارد، و کارگران بعد از احراز شرایط بازنشستگی شان، فقط در محل کار حاضر می شوند و بدون انجام کار حقوق دریافت می دارند. اما مدیر عامل ناکارآمد شرکت واحد که فقط به موقعیت خود می اندیشد، حاضر نیست برای دریافت یکجا سه ماه حقوق کارگر از شهرداری که با مبلغ بدهی حق بیمه برابری می کند؛ از مدیران شهرداری درخواستی داشته باشد. و صرفا برای اینکه اینگونه وانمود شود که مدیر عامل کم هزینه ای برای شهرداری است، هم موجب نارضایتی کارگران مشمول حائز شرایط بازنشستگی شده است و هم زیان مالی به شهرداری و به تبع زیان مالی به شهروندان وارد می کند. البته در برخی سامانه ها نظیر سامانه چهار، بدون اینکه ضرورتی باشد مدیریت آن سامانه کارگران را وادار می کند حتی پس از احراز شرایط بازنشستگی، همچنان کار کنند.