راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9562                   2018-10-07 00:19:58

سخنرانی و گفت و شنود : راست،چپ و آینده ایرانیکشنبه ، 28 اکتبر2018


فرانکفورت ( آلمان )


سخنرانان :


خسروآهنگر ـ سازمان راه کارگر


رحمان حسین زاده ـ حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست


نصرت تیمورزاده ـ حزب کمونیست ایران


حمید تقوایی ـ حزب کمونیست کارگری ایران