راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9571                   2018-10-15 12:03:30

اعلام حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از اعتصاب عمومی و سراسری معلمان.بنابر درخواست شورا هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در ایران ، روز های یکشنبه و دوشنبه - ۲۲ و۲۳ مهر ماه - فراخوان به اعتصاب عمومی داده شد.
معلمان بخشی از طبقه کارگر ایران هستند . آنان خواستار آزادی معلمان زندانی ، اعتراض به تورم ، فقر و فلاکت ، داشتن زندگی شایسته ومرفه ، برخورداری از دستمزد مناسب، همچنین از دیگر خواست های انان رایگان بودن تحصیل برای کودکان و همچنین برچیدن مدارس خصوصی می باشد.
سندیکای کارگران نیشکر

هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات بحق معلمان، اعلام می داریم که داشتن زندگی شایسته و مرفه ، تحصیل رایگان ، رایگان بودن خدمات درمانی و بهداشتی و خدمات تامین اجتماعی برای آحاد افراد جامعه - حتی مهاجرین ساکن ایران- از حقوق پایه ای مردم بوده و دولت وظیفه دارد بی قید و شرط این خواست ها و دیگر مطالبات معلمان را به مرحله اجرا در آورد.
ما اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، دست تک تک شما معلمان آگاه و مبارز را به گرمی می فشاریم و باور داریم که پیروزی بی شک از آن ماست.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.


یکشنبه .۲۲ مهر ۱۳۹۷