راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9574                   2018-10-18 11:43:47

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
توهین .افترا.وتعرض.به کارگران.هفت تپه محکوم.است

شوربختانه. از زمانی که بخش خصوصی به این مجموعه کشاورزی.صنعتی وارد شد نه تنها مشکلی از کارگران شریف وزحمت کش را باز نکرد بلکه چتر شوم استسمار وبهره کشی وستم مضاف خود را بر هفت تپه وکارگران این واحد تولیدی بیشتر . کرده است.به طوری که.امنیت شغلی .پرداخت نشدن دستمزدها.تمدید نکردن دفترچه های درمانی.نبود بهداشت محیط کار وچندین موارد دیگری که بارها کارگران ونمایندگان انان در زمان اعتصابات به کرات به انها اشاره کرده اند..بهرحال کارگران هفت تپه علارغم.تمامی این ستمهای که به انان شده است.این عزیزان.همچنان با تمامی تلاش خود در راستای اعتلا بخشیدن به هفت تپه از جان خود مایه گذاشته وبا تمامی وجود در حفظ. وحراست از شرکت.که یادگار پدران و پدر بزرگان مردم منطقه میباشد.حفاظت .میکنند.


اما در این احوال اقای به نام ایوب اسدی که خود را یکی ازچندین سهامدار شرکت معرفی میکند.دیروز سه شنبه

با دوتن از نمایندگان کارگران .به دلیل مخالفت این عزیزان با کشیدن دیوار به منظور جدا کردن کارخانه الکل سازی که در محوطه کارخانه میباشد وبیش از نیم قرن از قدمت این شرکت میگذرد .درگیری لفظی صورت میگیرد.که اقای ایوب اسد با الفاظ بسیار زشت.ورکیک به کارگران ومردم منطقه نثار میکند که این توهین ها فقط میتوان از زبان کسانی بیان شود که بوی از انسانیت.وشرافت نبرده باشند.
لذا. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه .این عمل نا شایست را محکوم میکند.

واز تمامی کارگران نیشکر هفت تپه درخواست میشود همچون .نیم قرن گذشته که در هفت تپه هیچ جای بحث قومیتی نبوده تا به افراد فرصت طلب و

سود جو در میان طبقه کارگر جای نداشته باشد. همچنان دوستانه ورفیقانه یار وپشتیبان همدیگر باشیم.


با ارزوی سربلندی .همبستگی واتحاد کارگران شریف وبزگوار نیشکر هفت تپه.

وتمامی کارگران جهان.


کارگران زمانی پیروز میشوند که همصدا.در کنار هم باشند.


یعنی اتحاد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.


چهار شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷